งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ (Web-based Application)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ (Web-based Application)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ (Web-based Application)

2 ที่มาและปัญหาของระบบ เราทำ web service นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้บริการแก่ผู้ใช้งานให้ทราบสภาพอากาศ ของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และปัญหาของระบบเดิมมันดีอยู่แล้วแต่เรา จะนำข้อมูลบางส่วนของระบบเดิมมา วิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจ สภาพอากาศง่ายขึ้นกว่าเดิม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ อากาศในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยและ ศึกษาการดึง feed เพื่อนำมาใช้ในระบบ ของเรา และให้ผู้ใช้ได้สะดวกต่อการใช้งาน

4 ขอบเขตของระบบ ดึง feed จากระบบเดิมมาวิเคราะห์ให้ผ้ ใช้ได้รับรู้ผลสรุปของสภาพอากาศทุกวันใน แต่ละจังหวัด สรุปสภาพอากาศของแต่ละภาคใน ประเทศไทย นำข้อมูลอุณหภูมิ ปริมานน้ำฝนและลม ที่ ได้จาก feed บางส่วนที่เราต้องการของ ระบบนำไปวิเคราะห์เพื่อแสดงสภาพอากาศ ของแต่ละจังหวัด รายงานสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในแต่ละ ภาค

5 ระยะเวลาการดำเนินงานและ หน้าที่ของสมาชิก ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19-01-2556 ถึง วันที่อาจารย์นัดส่งงาน นายเกรียงไกรแก้วหลอย 53160022 (SA) นายสรไกรเกษมสุข 53160033 (Programmer) นางสาวอินทิรารักษาศีล 53160061 (PM) นางสาวช่อผกาดีพันธ์ 53160097 (SA) นางสาวปาริชาติพ่อค้า 53160110 (DB) นางสาววรรณวิสาแดงกระสันต์ 53160118 (DB)

6 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล rss feed จะนำข้อมูล feed ที่เราต้องการมาลง ฐานข้อมูลและข้อมูลที่ได้จาก feed นี้มีอะไรบ้าง เช่น จะยกตัวอย่างมาหนึ่งจังหวัด http://www.tmd.go.th/xml/weather_report.p hp?StationNumber=48300 ตัวอย่างที่ได้จาก feed

7 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) 2. Model Driven & SOA Architecture - tool driven : ภาษาที่ใช้ในระบบ  PHP,HTML,SQL ระบบที่ใช้  seashore.buu.ac.th -data driven: URL feed  http://www.tmd.go.th/xml/index.html http://www.tmd.go.th/xml/index.html ข้อมูลที่ได้จาก feed อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริ มานน้ำฝน ลม เป็นต้น -process driven: นำ feed ข้อมูลที่ต้องการออกมาแสดงบน web ( ข้อมูลจะ update ทุกวัน ) นำข้อมูลใน feed ที่เราต้องการมาวิเคราะห์เพื่อนำไป รายงานสภาพอากาศ

8 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) SOA Architecture

9 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) 3. Use case diagram

10 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) 4. process ที่สำคัญของระบบ 1. ดึง feed เพื่อที่จะดูข้อมูลสภาพอากาศของ แต่ละวันในแต่ละจังหวัดแล้วนำมาวิเคราะห์ 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจาก feed โดยจะนำ ข้อมูลที่ต้องการเช่น อุณหภูมิ, ลม และ ปริมาณ น้ำฝนว่ามีอุณหภูมิ ลม ปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่ ว่า จะมีสภาพอากาศเป็นแบบนี้เช่น สภาพอากาศ

11 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) สภาพอากาศ 1. อากาศร้อน (Hot) อุณหภูมิตั้งแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส 2. อากาศร้อนจัด (Very Hot) อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป 3. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 4. อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส 5. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส 6. อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป

12 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) ฝน 1. ฝนเล็กน้อย (Light Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร 2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) ฝนตกมี ปริมาณตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร 3. ฝนหนัก (Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร 4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) ฝนตกมี ปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป

13 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) ลม ลมเงียบ  ควันลอยขึ้นตรง ๆ น้อยกว่า 1 ลมเบา  ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันไปตาม ทิศลม 1-5 กม./ ชม. ลมอ่อน  รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่ง ศรลม หันไปตามทิศลม 6-11 กม / ชม. ลมโชย  ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว 12-19 กม./ ชม. ลมปานกลาง  มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็ก ขยับเขยื้อน 20-29 กม./ ชม. ลมแรง  ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกน้ำ 29- 38 กม./ ชม. ลมจัด  กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยินเสียงหวีดหวิว ใช้ร่มลำบาก 39-49 กม./ ชม.

14 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) ลม ( ต่อ ) พายุเกลอ่อน  ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นแกว่งไกว เดินทว ลมไม่สะดวก 50-61 กม./ ชม. พายุเกล  กิ่งไม้หัก ลมต้านการเดิน 62-74 กม./ ชม. พายุเกลแรง  อาคารที่ไม่มั่นคงหักพัง หลังคา ปลิว 75-88 กม./ ชม. พายุ  ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสียหายมาก ( ไม่ปรากฏบ่อยนัก ) 89-117 กม./ ชม. พายุไต้ฝุ่น หรือ เฮอร์ริเคน  เกิดความเสียหาย ทั่วไป ( ไม่ค่อยปรากฏ ) มากกว่า 117 ขึ้นไป

15 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ต่อ ) 5. Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายใน ระบบ - Bubble sort แสดงข้อมูลอุณหภูมิ 76 จังหวัดจาก อุณหภูมิมากไปยังอุณหภูมิน้อย โดยเรียกเป็น ภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ (Web-based Application)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google