งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์

3 Free Powerpoint Templates Page 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชา การศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 เมื่อวิทยาลัยวิชา การศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ. ศ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน จึงได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย แต่ วิทยาเขตบางแสน จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับการยกฐานเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ. ศ เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คณะ ศึกษาศาสตร์จึงมีฐานะเป็นคณะวิชาที่ เป็นรูปแบบ จนถึงปัจจุบันนี้

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม อัตลักษณ์ สื่อสารเป็นเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยชั้น ครู

5 Free Powerpoint Templates Page 5 วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติที่ ผลิตครูวิชาชีพ และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยคุณภาพการ จัดการศึกษาระดับสากล เป็น ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศใน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาและการวิจัยแก่ สังคม และประเทศ

6 Free Powerpoint Templates Page 6 พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ทางด้านครูและบุคลากรทางการ ศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน ศึกษาศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้าน ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำพาสู่สังคมอุดมปัญญา 4. พัฒนาคณะให้มีความเป็น เลิศ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

7 Free Powerpoint Templates Page 7 1. สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ – เรียนเกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์ ทุกแขนง เน้นการคิดคำนวณเป็น หลัก และเรียนเกี่ยวกับการสอน ด้วย

8 Free Powerpoint Templates Page 8 3. สาขาวิชาการสอนศิลปะ – เรียนเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ศิลปะ การ วาดภาพ การปั้น การสร้างผลงาน ศิลปะ การสอนนักเรียนเกี่ยวกับ ศิลปะ

9 Free Powerpoint Templates Page 9 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – ศึกษาเกี่ยวกับ เด็ก อนุบาล ปฐม ศึกษา หลักจิตวิทยา สำหรับเด็ก

10 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนนาฏย สังคีต – เรียนเกี่ยวกับ ดนตรีไทย การแสดง ต่างๆ นาฏศิลป์ เพื่อนำมาใช้ในการ สอนให้กับนักเรียน

11 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนภาษาไทย – เรียนเกี่ยวกับ การใช้ภาไทย การพูด การฟัง การอ่าน ภาไทยการสื่อสาร เพื่อการศึกษา

12 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอน ภาษาอังกฤษ – เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การเขียน การพูด การอ่าน ทักาะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การศึกษา

13 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนภาษาจีน – เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสื่อสาร การสอนภาษาจีน การพูดภาษาจีน การเขียน และการอ่าน

14 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น – เรียนเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การ พูด ภาษาญี่ปุ่น

15 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา – เรียนเกี่ยวกับ สุขพลานามัย การออก กำลังกาย การกีฬา การจัดการเรียน การสินประเภท กีฬา

16 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาการสอนสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – เรียนเกี่ยวกับ สังคมวิทยา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนาและ วัฒนธรรม

17 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา – เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ การสร้าง สื่อ การสอนต่างๆ หลากหลายสื่อ สื่อ วิดีโอ สื่อภาพนิ่ง

18 Free Powerpoint Templates Page สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา ( ต่อเนื่อง ) – เรียนเกี่ยวกับ การอุตสหากรรม การศึกษา เกี่ยวกับอุตสหกรรม เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google