งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโดย นางสาว นุชธิดา เนียรศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโดย นางสาว นุชธิดา เนียรศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโดย นางสาว นุชธิดา เนียรศิริ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา Free Powerpoint Templates

2 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

3 ประวัติของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย แต่วิทยาเขตบางแสน จนกระทั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับการยกฐานเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คณะศึกษาศาสตร์จึงมีฐานะเป็นคณะวิชาที่เป็นรูปแบบ จนถึงปัจจุบันนี้

4 คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม อัตลักษณ์  สื่อสารเป็นเลิศ  ประเสริฐน้ำใจ  วินัยชั้นครู

5 คณะศึกษาศาสตร์ วิสัยทัศน์  สถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติที่ผลิตครูวิชาชีพ  และบุคลากรทางการศึกษา  ด้วยคุณภาพการจัดการศึกษาระดับสากล  เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยแก่สังคม  และประเทศ

6 คณะศึกษาศาสตร์ พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา 4. พัฒนาคณะให้มีความเป็นเลิศ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ 

7 มาดูกันซิว่า แต่ละสาขา เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง????
1. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์ทุกแขนง เน้นการคิดคำนวณเป็นหลัก และเรียนเกี่ยวกับการสอนด้วย

8 คณะศึกษาศาสตร์ 3. สาขาวิชาการสอนศิลปะ
เรียนเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ศิลปะ การวาดภาพ การปั้น การสร้างผลงานศิลปะ การสอนนักเรียนเกี่ยวกับ ศิลปะ

9 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศึกษาเกี่ยวกับ เด็ก อนุบาล ปฐมศึกษา หลักจิตวิทยา สำหรับเด็ก

10 5. สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
คณะศึกษาศาสตร์ 5. สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต เรียนเกี่ยวกับ ดนตรีไทย การแสดงต่างๆ นาฏศิลป์ เพื่อนำมาใช้ในการสอนให้กับนักเรียน

11 6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ 6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เรียนเกี่ยวกับ การใช้ภาไทย การพูด การฟัง การอ่าน ภาไทยการสื่อสารเพื่อการศึกษา

12 7.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ 7.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การเขียน การพูด การอ่าน ทักาะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

13 8. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะศึกษาศาสตร์  8. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสื่อสาร การสอนภาษาจีน การพูดภาษาจีน การเขียน และการอ่าน

14 8.สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
คณะศึกษาศาสตร์ 8.สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด ภาษาญี่ปุ่น

15 9. สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 9. สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เรียนเกี่ยวกับ สุขพลานามัย การออกกำลังกาย การกีฬา การจัดการเรียนการสินประเภท กีฬา

16 10. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ 10. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนเกี่ยวกับ สังคมวิทยา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

17 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ การสร้างสื่อ การสอนต่างๆ หลากหลายสื่อ สื่อวิดีโอ สื่อภาพนิ่ง

18 12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา(ต่อเนื่อง)
คณะศึกษาศาสตร์ 12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา(ต่อเนื่อง) เรียนเกี่ยวกับ การอุตสหากรรม การศึกษา เกี่ยวกับอุตสหกรรม เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโดย นางสาว นุชธิดา เนียรศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google