งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์

3 Free Powerpoint Templates Page 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชา การศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 เมื่อวิทยาลัยวิชา การศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ. ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน จึงได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย แต่ วิทยาเขตบางแสน จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับการยกฐานเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ. ศ. 2533 เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คณะ ศึกษาศาสตร์จึงมีฐานะเป็นคณะวิชาที่ เป็นรูปแบบ จนถึงปัจจุบันนี้

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม อัตลักษณ์ สื่อสารเป็นเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยชั้น ครู

5 Free Powerpoint Templates Page 5 วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติที่ ผลิตครูวิชาชีพ และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยคุณภาพการ จัดการศึกษาระดับสากล เป็น ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศใน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาและการวิจัยแก่ สังคม และประเทศ

6 Free Powerpoint Templates Page 6 พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ทางด้านครูและบุคลากรทางการ ศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน ศึกษาศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้าน ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำพาสู่สังคมอุดมปัญญา 4. พัฒนาคณะให้มีความเป็น เลิศ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

7 Free Powerpoint Templates Page 7 1. สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ – เรียนเกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์ ทุกแขนง เน้นการคิดคำนวณเป็น หลัก และเรียนเกี่ยวกับการสอน ด้วย

8 Free Powerpoint Templates Page 8 3. สาขาวิชาการสอนศิลปะ – เรียนเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ ศิลปะ การ วาดภาพ การปั้น การสร้างผลงาน ศิลปะ การสอนนักเรียนเกี่ยวกับ ศิลปะ

9 Free Powerpoint Templates Page 9 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – ศึกษาเกี่ยวกับ เด็ก อนุบาล ปฐม ศึกษา หลักจิตวิทยา สำหรับเด็ก

10 Free Powerpoint Templates Page 10 5. สาขาวิชาการสอนนาฏย สังคีต – เรียนเกี่ยวกับ ดนตรีไทย การแสดง ต่างๆ นาฏศิลป์ เพื่อนำมาใช้ในการ สอนให้กับนักเรียน

11 Free Powerpoint Templates Page 11 6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย – เรียนเกี่ยวกับ การใช้ภาไทย การพูด การฟัง การอ่าน ภาไทยการสื่อสาร เพื่อการศึกษา

12 Free Powerpoint Templates Page 12 7. สาขาวิชาการสอน ภาษาอังกฤษ – เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การเขียน การพูด การอ่าน ทักาะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การศึกษา

13 Free Powerpoint Templates Page 13 8. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน – เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสื่อสาร การสอนภาษาจีน การพูดภาษาจีน การเขียน และการอ่าน

14 Free Powerpoint Templates Page 14 8. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น – เรียนเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การ พูด ภาษาญี่ปุ่น

15 Free Powerpoint Templates Page 15 9. สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา – เรียนเกี่ยวกับ สุขพลานามัย การออก กำลังกาย การกีฬา การจัดการเรียน การสินประเภท กีฬา

16 Free Powerpoint Templates Page 16 10. สาขาวิชาการสอนสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – เรียนเกี่ยวกับ สังคมวิทยา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนาและ วัฒนธรรม

17 Free Powerpoint Templates Page 17 11. สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา – เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ การสร้าง สื่อ การสอนต่างๆ หลากหลายสื่อ สื่อ วิดีโอ สื่อภาพนิ่ง

18 Free Powerpoint Templates Page 18 12. สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา ( ต่อเนื่อง ) – เรียนเกี่ยวกับ การอุตสหากรรม การศึกษา เกี่ยวกับอุตสหกรรม เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google