งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว

2 1)ที่มา และความสำคัญของระบบ
ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไปเที่ยวชมมากมายในแต่ละ จังหวัด ซึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวไปในแต่ละจังหวัด ในทริปการเดินทางหนึ่ง ก็ต้องวางแผนเส้นทางให้ดี ว่าควรจะไปเดินทางไปเส้นทางไหนก่อน จึงจะ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สุด ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือ ค่าน้ำมัน และระยะทางระหว่างจังหวัดหนึ่ง ไปจังหวัดหนึ่ง ระบบนี้ จึงเป็นระบบที่จะช่วยแนะนำเส้นทางให้กับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ โดยจะเลือกเส้นทางที่ใช้ต้นทุนในการเดินทางน้อยที่สุด อีกทั้งยังแนะนำข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

3 2)วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางระหว่างจังหวัด โดยวางแผนให้ เดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัดตามทริปที่ผู้เดินทางวางแผนไว้ โดยเสียค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมัน) และระยะทางสั้นที่สุด เพื่อแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ ท่องเที่ยวของผู้เดินทาง

4 3)ขอบเขตของระบบ ผู้ใช้ (client) ระบุจังหวัดเริ่มต้นในการเดินทาง (ต้นทาง) และระบุจังหวัดที่จะ เดินทางไป (ปลายทาง) ซึ่งระบุได้หลายจังหวัด จากนั้นระบบจะแสดงเส้นทาง บนแผนที่ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ระยะทาง และข้อมูลแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว Admin วิเคราะห์เส้นทาง โดยคำนวณจากระยะทางระหว่างจังหวัด ราคาน้ำมัน และแสดงข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปลายทางที่ผู้เดินทางจะ เดินทางไป

5 4)ระยะเวลาในการดำเนินงาน และหน้าที่ของสมาชิก
14 ม.ค ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2556 1) นายนฤชา มุสิทธิ์มณี Programmer 2)นางสาวเบญจวรรณ เกื้อกิจ PM 3)นายนเรศ ตรงดี DB 4)นางสาวปัญจพร ปทุมมาศ SA 5)นางสาวศิวพร พิชิตชัยรุ่ง SA 6)นางสาวอัมพิกา ฉลาดรอบ Programmer

6 5) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
5.1) การวิเคราะห์ข้อมูล feed - Feed ราคาน้ำมัน (PTT) Update ราคาน้ำมัน บาท/ลิตร แต่ละชนิดทุกวัน

7 Feed แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด (thailandtourismupdate.com)
<rss version="2.0"> <channel> <title>Destination updates</title> <link>http://www.thailandtourismUpdate.com</link> <description/> <language>en</language> <lastBuildDate>Wed, 12 Dec :32:59 GMT</lastBuildDate> <item> <title>Surin Beach tourist info centre opens in Phuket</title> <link> </link> <description> The opening of the centre, next to the Surin Beach football field, was chaired by Governor Maitree Intusut; the Mayor of Cherng Talay, Ma-an Samran; and Chanchai Duangjit, head of the Phuket branch of the Tourism Authority of Thailand. </description> <pubDate>Tue, 11 Dec :25:25 GMT</pubDate> </item>

8 5) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
5.2) Model Driven & SOA Architecture Tool Driven - ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ - ใช้ภาษา HTML, CSS ในการจัดรูปแบบ Interface - ใช้ภาษา SQL ในการติดต่อ database - ใช้ Google Maps API ในการแสดงเส้นทางการเดินทาง

9 Data Driven - ข้อมูลระยะทาง จากต้นทางไปยังปลายทาง จาก Google Maps API - ข้อมูลราคาน้ำมันจาก feed ราคาน้ำมัน (PTT) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจาก feed destination update (thailandtourismupdate.com) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมจาก (thai.tourismthailand.org) Process Driven - นำ feed destination update มาวิเคราะห์ เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แต่ละจังหวัด (title, description, link) โดยใช้ string matching algorithm ในการ เทียบ pattern ชื่อจังหวัดใน title และ description ของ feed แล้วเก็บลง database ตามจังหวัด - ระบุต้นทาง และปลายทางทั้งหมดที่ผู้ใช้จะเดินทางไป โดยทำการหา ระยะทางระหว่างจังหวัด เพื่อเลือกเส้นทางที่ระยะทางสั้นที่สุด และนำข้อมูลจาก feed ราคาน้ำมันมาคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้ best-first search (A* Algorithm) ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด และไปยังทุกจังหวัดที่ต้องการเดินทางไป

10 Model Driven คำนวนค่าใช้จ่าย

11 5.3) Use Case Diagram ผู้ใช้ ดูเส้นทางบนแผนที่
admin ดูเส้นทางบนแผนที่ ดูข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายระยะทาง กรอกข้อมูลเส้นทางต้นทาง-ปลายทาง วิเคราะห์เส้นทางค่าใช้จ่าย,ระยะทาง วิเคราะห์ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

12 5.4) Process ที่สำคัญของระบบ
1. แนะนำเส้นทาง ใช้ best first search algorithm ในการหาเส้นทางการเดินทางไปในแต่ละจังหวัด โดยใช้มีระยะสั้นที่สุด และค่าน้ำมันน้อยที่สุด โดยใช้ feed ราคาน้ำมันในการ คำนวณค่าน้ำมัน แล้วแสดงเส้นทางบนแผนที่ และแสดงระยะทางค่าใช้จ่าย 2. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว - นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ได้จาก feed destination update มา วิเคราะห์โดยใช้ string matching algorithm แล้วนำข้อมูลมาเก็บมาลงใน database และแสดงออกมาให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ระบุจังหวัดปลายทางเป็นจังหวัด ต่างๆ

13 5.5) Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในระบบ
1) string matching algorithm - ใช้ pattern ที่เป็นชื่อจังหวัดต่างๆ matching กับ string ที่เป็น title และ description ของ feed destination update เพื่อระบุว่า feed item นี้เป็นข้อมูลของจังหวัดอะไร 2) best-first search - ใช้ A* search ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด (ระยะทางสั้นที่สุด, ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด) ในการเดินทางไปแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดที่จะเดินทางไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google