งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว

2 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง ท่องเที่ยวไปในแต่ละจังหวัด ในทริปการเดินทาง หนึ่ง ก็ต้องวางแผนเส้นทางให้ดี ว่าควรจะไป เดินทางไปเส้นทางไหนก่อน จึงจะประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางที่สุด ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือ ค่า น้ำมัน และระยะทางระหว่างจังหวัดหนึ่ง ไปจังหวัด หนึ่ง ระบบนี้ จึงเป็นระบบที่จะช่วยแนะนำเส้นทาง ให้กับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ โดยจะเลือกเส้นทางที่ ใช้ต้นทุนในการเดินทางน้อยที่สุด อีกทั้งยังแนะนำ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

3 2) วัตถุประสงค์  เพื่อจัดทำระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางระหว่าง จังหวัด โดยวางแผนให้เดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัด ตามทริปที่ผู้เดินทางวางแผนไว้ โดยเสียค่าใช้จ่าย ( ค่าน้ำมัน ) และระยะทางสั้นที่สุด  เพื่อแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวของผู้เดินทาง

4 3) ขอบเขตของระบบ  ผู้ใช้ (client) ระบุจังหวัดเริ่มต้นในการเดินทาง ( ต้นทาง ) และระบุจังหวัดที่จะเดินทางไป ( ปลายทาง ) ซึ่งระบุได้หลายจังหวัด จากนั้นระบบจะ แสดงเส้นทางบนแผนที่ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ระยะทาง และข้อมูลแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว  Admin วิเคราะห์เส้นทาง โดยคำนวณจากระยะทาง ระหว่างจังหวัด ราคาน้ำมัน และแสดงข้อมูลแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปลายทางที่ผู้เดินทาง จะเดินทางไป

5 4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน และ หน้าที่ของสมาชิก - 14 ม. ค ถึงวันที่ 16 ก. พ ) นายนฤชา มุสิทธิ์มณี Programmer 2) นางสาวเบญจวรรณ เกื้อกิจ PM 3) นายนเรศ ตรงดี DB 4) นางสาวปัญจพร ปทุมมาศ SA 5) นางสาวศิวพร พิชิตชัยรุ่ง SA 6) นางสาวอัมพิกา ฉลาดรอบ Programmer

6 5) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 5.1) การวิเคราะห์ข้อมูล feed - Feed ราคาน้ำมัน (PTT) Update ราคาน้ำมัน บาท / ลิตร แต่ ละชนิดทุกวัน

7 - Feed แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด (thailandtourismupdate.com)   Destination updates    en  Wed, 12 Dec :32:59 GMT   Surin Beach tourist info centre opens in Phuket     The opening of the centre, next to the Surin Beach football field, was chaired by Governor Maitree Intusut; the Mayor of Cherng Talay, Ma-an Samran; and Chanchai Duangjit, head of the Phuket branch of the Tourism Authority of Thailand.   Tue, 11 Dec :25:25 GMT 

8 5) การวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบ 5.2) Model Driven & SOA Architecture Tool Driven - ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ - ใช้ภาษา HTML, CSS ในการจัดรูปแบบ Interface - ใช้ภาษา SQL ในการติดต่อ database - ใช้ Google Maps API ในการแสดงเส้นทางการ เดินทาง

9 Data Driven - ข้อมูลระยะทาง จากต้นทางไปยังปลายทาง จาก Google Maps API - ข้อมูลราคาน้ำมันจาก feed ราคาน้ำมัน (PTT) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจาก feed destination update (thailandtourismupdate.com) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมจาก (thai.tourismthailand.org) Process Driven - นำ feed destination update มาวิเคราะห์ เพื่อ เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด (title, description, link) โดยใช้ string matching algorithm ในการเทียบ pattern ชื่อจังหวัดใน title และ description ของ feed แล้วเก็บลง database ตามจังหวัด - ระบุต้นทาง และปลายทางทั้งหมดที่ผู้ใช้จะ เดินทางไป โดยทำการหาระยะทางระหว่างจังหวัด เพื่อเลือกเส้นทางที่ระยะทางสั้นที่สุด และนำข้อมูล จาก feed ราคาน้ำมันมาคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง โดยใช้ best-first search (A* Algorithm) ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด และไปยังทุกจังหวัดที่ ต้องการเดินทางไป

10 Model Driven คำนวน ค่าใช้จ่าย

11 5.3) Use Case Diagram ผู้ใช้ admin ดูเส้นทางบน แผนที่ ดูข้อมูลแนะนำ สถานที่ ท่องเที่ยว ดูข้อมูล ค่าใช้จ่าย ระยะทาง กรอกข้อมูล เส้นทางต้นทาง - ปลายทาง วิเคราะห์เส้นทาง ค่าใช้จ่าย, ระยะทาง วิเคราะห์ข้อมูล แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว

12 5.4) Process ที่สำคัญของระบบ 1. แนะนำเส้นทาง - ใช้ best first search algorithm ในการหาเส้นทาง การเดินทางไปในแต่ละจังหวัด โดยใช้มีระยะสั้น ที่สุด และค่าน้ำมันน้อยที่สุด โดยใช้ feed ราคา น้ำมันในการคำนวณค่าน้ำมัน แล้วแสดงเส้นทางบน แผนที่ และแสดงระยะทางค่าใช้จ่าย 2. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว - นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ได้จาก feed destination update มาวิเคราะห์โดยใช้ string matching algorithm แล้วนำข้อมูลมาเก็บมา ลงใน database และแสดงออกมาให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ระบุจังหวัดปลายทางเป็นจังหวัดต่างๆ

13 5.5) Algorithm ที่นำมา ประยุกต์ใช้ภายในระบบ 1) string matching algorithm - ใช้ pattern ที่เป็นชื่อจังหวัดต่างๆ matching กับ string ที่เป็น title และ description ของ feed destination update เพื่อระบุว่า feed item นี้เป็น ข้อมูลของจังหวัดอะไร 2) best-first search - ใช้ A* search ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด ( ระยะทาง สั้นที่สุด, ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ) ในการเดินทางไปแต่ ละจังหวัดทุกจังหวัดที่จะเดินทางไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google