งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว

2 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง ท่องเที่ยวไปในแต่ละจังหวัด ในทริปการเดินทาง หนึ่ง ก็ต้องวางแผนเส้นทางให้ดี ว่าควรจะไป เดินทางไปเส้นทางไหนก่อน จึงจะประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางที่สุด ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือ ค่า น้ำมัน และระยะทางระหว่างจังหวัดหนึ่ง ไปจังหวัด หนึ่ง ระบบนี้ จึงเป็นระบบที่จะช่วยแนะนำเส้นทาง ให้กับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ โดยจะเลือกเส้นทางที่ ใช้ต้นทุนในการเดินทางน้อยที่สุด อีกทั้งยังแนะนำ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

3 2) วัตถุประสงค์  เพื่อจัดทำระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางระหว่าง จังหวัด โดยวางแผนให้เดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัด ตามทริปที่ผู้เดินทางวางแผนไว้ โดยเสียค่าใช้จ่าย ( ค่าน้ำมัน ) และระยะทางสั้นที่สุด  เพื่อแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวของผู้เดินทาง

4 3) ขอบเขตของระบบ  ผู้ใช้ (client) ระบุจังหวัดเริ่มต้นในการเดินทาง ( ต้นทาง ) และระบุจังหวัดที่จะเดินทางไป ( ปลายทาง ) ซึ่งระบุได้หลายจังหวัด จากนั้นระบบจะ แสดงเส้นทางบนแผนที่ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ระยะทาง และข้อมูลแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว  Admin วิเคราะห์เส้นทาง โดยคำนวณจากระยะทาง ระหว่างจังหวัด ราคาน้ำมัน และแสดงข้อมูลแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปลายทางที่ผู้เดินทาง จะเดินทางไป

5 4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน และ หน้าที่ของสมาชิก - 14 ม. ค. 2556 ถึงวันที่ 16 ก. พ. 2556 1) นายนฤชา มุสิทธิ์มณี 53160007 Programmer 2) นางสาวเบญจวรรณ เกื้อกิจ 53160009PM 3) นายนเรศ ตรงดี 53160025DB 4) นางสาวปัญจพร ปทุมมาศ 53160054SA 5) นางสาวศิวพร พิชิตชัยรุ่ง 53160123SA 6) นางสาวอัมพิกา ฉลาดรอบ 53160132 Programmer

6 5) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 5.1) การวิเคราะห์ข้อมูล feed - Feed ราคาน้ำมัน (PTT) Update ราคาน้ำมัน บาท / ลิตร แต่ ละชนิดทุกวัน http://www.pttplc.com/webservice/pttinfo.asmx

7 - Feed แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด (thailandtourismupdate.com)   Destination updates  http://www.thailandtourismUpdate.com   en  Wed, 12 Dec 2012 09:32:59 GMT   Surin Beach tourist info centre opens in Phuket   http://www.thephuketnews.com/surin-beach-tourist-info-centre-opens-in-phuket-35278.php   The opening of the centre, next to the Surin Beach football field, was chaired by Governor Maitree Intusut; the Mayor of Cherng Talay, Ma-an Samran; and Chanchai Duangjit, head of the Phuket branch of the Tourism Authority of Thailand.   Tue, 11 Dec 2012 11:25:25 GMT 

8 5) การวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบ 5.2) Model Driven & SOA Architecture Tool Driven - ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ - ใช้ภาษา HTML, CSS ในการจัดรูปแบบ Interface - ใช้ภาษา SQL ในการติดต่อ database - ใช้ Google Maps API ในการแสดงเส้นทางการ เดินทาง

9 Data Driven - ข้อมูลระยะทาง จากต้นทางไปยังปลายทาง จาก Google Maps API - ข้อมูลราคาน้ำมันจาก feed ราคาน้ำมัน (PTT) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจาก feed destination update (thailandtourismupdate.com) - ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมจาก (thai.tourismthailand.org) Process Driven - นำ feed destination update มาวิเคราะห์ เพื่อ เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด (title, description, link) โดยใช้ string matching algorithm ในการเทียบ pattern ชื่อจังหวัดใน title และ description ของ feed แล้วเก็บลง database ตามจังหวัด - ระบุต้นทาง และปลายทางทั้งหมดที่ผู้ใช้จะ เดินทางไป โดยทำการหาระยะทางระหว่างจังหวัด เพื่อเลือกเส้นทางที่ระยะทางสั้นที่สุด และนำข้อมูล จาก feed ราคาน้ำมันมาคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง โดยใช้ best-first search (A* Algorithm) ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด และไปยังทุกจังหวัดที่ ต้องการเดินทางไป

10 Model Driven คำนวน ค่าใช้จ่าย

11 5.3) Use Case Diagram ผู้ใช้ admin ดูเส้นทางบน แผนที่ ดูข้อมูลแนะนำ สถานที่ ท่องเที่ยว ดูข้อมูล ค่าใช้จ่าย ระยะทาง กรอกข้อมูล เส้นทางต้นทาง - ปลายทาง วิเคราะห์เส้นทาง ค่าใช้จ่าย, ระยะทาง วิเคราะห์ข้อมูล แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว

12 5.4) Process ที่สำคัญของระบบ 1. แนะนำเส้นทาง - ใช้ best first search algorithm ในการหาเส้นทาง การเดินทางไปในแต่ละจังหวัด โดยใช้มีระยะสั้น ที่สุด และค่าน้ำมันน้อยที่สุด โดยใช้ feed ราคา น้ำมันในการคำนวณค่าน้ำมัน แล้วแสดงเส้นทางบน แผนที่ และแสดงระยะทางค่าใช้จ่าย 2. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว - นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ได้จาก feed destination update มาวิเคราะห์โดยใช้ string matching algorithm แล้วนำข้อมูลมาเก็บมา ลงใน database และแสดงออกมาให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ระบุจังหวัดปลายทางเป็นจังหวัดต่างๆ

13 5.5) Algorithm ที่นำมา ประยุกต์ใช้ภายในระบบ 1) string matching algorithm - ใช้ pattern ที่เป็นชื่อจังหวัดต่างๆ matching กับ string ที่เป็น title และ description ของ feed destination update เพื่อระบุว่า feed item นี้เป็น ข้อมูลของจังหวัดอะไร 2) best-first search - ใช้ A* search ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด ( ระยะทาง สั้นที่สุด, ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ) ในการเดินทางไปแต่ ละจังหวัดทุกจังหวัดที่จะเดินทางไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบแนะนำเส้นทาง และสถานที่ ท่องเที่ยว. 1) ที่มา และความสำคัญของระบบ ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าไป เที่ยวชมมากมายในแต่ละจังหวัด ซึ่งในการเดินทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google