งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสตูล โดย นางสาวทิพากร เหร็บค่วน เคี่ยม 56070292 คณะสาธารณสุขศาสตร์ การ จัดการสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสตูล โดย นางสาวทิพากร เหร็บค่วน เคี่ยม 56070292 คณะสาธารณสุขศาสตร์ การ จัดการสุขภาพชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสตูล โดย นางสาวทิพากร เหร็บค่วน เคี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ การ จัดการสุขภาพชุมชน

2  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของ ประเทศไทย ( ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ) คำ ว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูว่า สโตย ( มาเลย์ : Setul; ยาวี : ستول ) แปลว่า กระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุก ชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครสโตยมำบัง สการา ( มาเลย์ : Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา [3] ดังนั้น " ตราพระสมุทรเทวา " จึงกลายเป็นตราหรือ สัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

3

4 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด  ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาหลง (Bauhinia acuminata)  ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมากพลูตั๊กแตน (Dalbergia bariensis)  คำขวัญประจำจังหวัด : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์  คำขวัญประจำจังหวัด ( เดิม ): ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศ เชิดสตูล

5

6 ขนาดและที่ตั้ง  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ที่ 6 องศา 4 ลิปดา ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ กับ เส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2, ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,361 ไร่ เป็น ลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของ ภาคใต้ รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัด ภูเก็ต มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังทางทิศเหนือ จังหวัดสงขลาทางทิศตะวันออก และรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดน ( ทางทิศใต้ ) ยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดต่อฝั่งอันดามันยาว ประมาณ กิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะประมาณ 88 เกาะ

7 ภูมิประเทศ  พื้นที่จังหวัดสตูลทางด้านทิศเหนือและทิศ ตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน โดยมี ทิวเขาที่สำคัญแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศ มาเลเซีย คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ของจังหวัดค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศ ตะวันตกและทิศใต้ โดยยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่ กระจัดกระจายในตอนล่าง ภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขา จีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขาทะนาน และเขาพญาวัง และมีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจาก ที่ราบลงไปเป็นพื้นที่ป่าชายเลนน้ำเค็มขึ้นถึง อุดม ไปด้วยป่าแสมและป่าโกงกาง สตูลเป็นจังหวัดที่ไม่ มีแม่น้ำไหลผ่าน คงมีแต่ลำน้ำสั้น ๆ ต้นน้ำเกิดจาก ภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด

8

9 ภูมิอากาศ  พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง องศาเซลเซียส  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง องศาเซลเซียส  ระหว่างปี พ. ศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,318 มิลลิเมตร ตกชุกที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38.4 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนมีนาคม พ. ศ และ อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 19.2 องศาเซลเซียส เมื่อเดือน สิงหาคม พ. ศ และเดือนกุมภาพันธ์ พ. ศ. 2545

10

11

12 อุทยานแห่งชาติ  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

13 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

14 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

15 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสตูล โดย นางสาวทิพากร เหร็บค่วน เคี่ยม 56070292 คณะสาธารณสุขศาสตร์ การ จัดการสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google