งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ ให้นักศึกษา แต่งกายถูก ระเบียบ. ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ - 2556 ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ ให้นักศึกษา แต่งกายถูก ระเบียบ. ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ - 2556 ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ ให้นักศึกษา แต่งกายถูก ระเบียบ

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ - 2556 ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่ สถานที่ - มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดปี การศึกษา 2556 ภาค การศึกษาที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ - 2556 ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่ สถานที่ - มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดปี การศึกษา 2556 ภาค การศึกษาที่ 1

3 หลักการและเหตุผล การแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง บุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้ที่รู้จัก กาละเทศะ อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบ เห็น แต่ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้แต่งกาย ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้สร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เข้า มาพบเห็น เป็นการไม่ให้เกียรติต่อ อาจารย์และสถาบัน ซึ่งในความจริงแล้ว คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ออกไปสู่สังคม ภาพลักษณ์ที่ดีมีส่วนสำคัญในการเจรจา และในการทำงาน จึงจำเป็นที่ต้อง รณรงค์ให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญ กับการแต่งกาย

4 หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) ในการนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้เห็นสมควรจัด โครงการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่ง กายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นความสำคัญของการ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูก ระเบียบ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งต่อตัวนักศึกษา สถาบันการศึกษา และทำให้เกิดความเป็นเอกภาพใน การแต่งกายของนักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์เห็นความสำคัญ ของ การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ ความน่าเชื่อถือในสังคมให้เกิด ขึ้นกับนักศึกษา 3. เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายถูก ระเบียบ เพื่อความสวยงามและเป็น การรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของ มหาวิทยาลัยบูรพา

6

7 เป้าหมาย ด้านปริมาณ – นักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 6,439 คน ด้านคุณภาพ - นักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์ทุกชั้นปีมีการแต่งกายด้วย ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมากขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณะ รัฐศาสตร์

8 วิธีการดำเนินการ 1. รณรงค์ให้นักศึกษาทราบถึง นโยบายการแต่งกายให้ถูกระเบียบ และแจกบัตรคูปองสำหรับปั๊มตรา การแต่งกายถูกระเบียบ 2. เมื่อเจอกับ Mascot จะมีการปั๊ม ตรา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการปั๊มตรา แต่งกายถูกระเบียบจนครบตาม จำนวนที่กำหนด จะถูกนำไปรวมไว้ ในกล่องเพื่อจับสลากแจก ทุนการศึกษาให้จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

9 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) 3. จัดการประกวดคำขวัญการรณรงค์ ให้แต่งกายถูกระเบียบ โดยคำขวัญที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็น ทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล 4. มีการประกวดเชียร์หลีดเดอร์ที่แต่ง กายถูกระเบียบ เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้กับนักศึกษาทั่วไป

10 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) 5. จัดทำป้ายรณรงค์การแต่งกาย ด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เพื่อ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ สนใจ และให้ความร่วมมือในการแต่ง กายถูกระเบียบ 6. รณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ ป้ายไวนิล

11 งบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ปี 2556 กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป

12 งบประมาณ ( ต่อ ) งบประมาณ 40,000 บาท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. ค่าเช่าชุด Mascot นักศึกษาแต่งกายถูก ระเบียบ 3,000 บาท 2. ค่าทุนการศึกษาสำหรับการประกวดคำ ขวัญ 5,000 บาท 3. ค่าเงินรางวัลทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา ที่แต่งกายถูก ระเบียบ 20,000 บาท 4. ค่าจัดทำป้ายรณรงค์การแต่งกายถูก ระเบียบ 8,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000 บาท ( ทุกรายการถัวจ่าย )

13 การประเมินผล ตัวชี้วัด ความสำเร็จ วิธีการ ประเมิน เครื่องมือ การประเมิน - นักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์มีการ แต่งกายที่ถูก ระเบียบมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ขอคณะ รัฐศาสตร์ - การ สังเกต - ประเมิน จาก แบบสอบถ าม - แบบสังเกต - แบบสอบถา ม

14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มีการ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง ตามระเบียบมากขึ้น 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ในการเป็นคณะที่มี นักศึกษาแต่กายถูกระเบียบสมกับ การเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้าน รัฐศาสตร์

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( ต่อ ) 3. นโยบายด้านการแต่งกายด้วยชุด นักศึกษาที่ถูกระเบียบได้รับการ ตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมและ นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 4. สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ ให้นักศึกษา แต่งกายถูก ระเบียบ. ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสัจจา รอดดี - นายธนพัฒน์ ใหม่งามพงษ์สกุล ปีงบประมาณ - 2556 ลักษณะโครงการ - โครงการใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google