งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

3 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงาน ใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ. ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และ ในปี พ. ศ. 2540 ได้จัดตั้งวิทยาเขต สารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญา ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยน สถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็น ส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฤ วันที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ. ศ.

4 คคคค ณณณณ ะะะะ มมมม นนนน ุุุุ ษษษษ ยยยย ศศศศ าาาา สสสส ตตตต รรรร ์์์์ แแแแ ลลลล ะะะะ สสสส ัััั งงงง คคคค มมมม ศศศศ าาาา สสสส ตตตต รรรร ์์์์ของบุรพา เราเรียนที่นี้ประมาณ / ปีแล้ว

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สวย มากสวนดอกไม้ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ถ้ามีโอกาสเราชอบมา ที่นี้ตูหนังสือและกินอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สวยมาก

6 นี้เป็นหอ้งเรีรย ของเรา

7


ดาวน์โหลด ppt มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google