งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

3 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงาน ใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ. ศ ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และ ในปี พ. ศ ได้จัดตั้งวิทยาเขต สารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญา ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยน สถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็น ส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฤ วันที่ 9 มกราคม พ. ศ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ. ศ.

4 คคคค ณณณณ ะะะะ มมมม นนนน ุุุุ ษษษษ ยยยย ศศศศ าาาา สสสส ตตตต รรรร ์์์์ แแแแ ลลลล ะะะะ สสสส ัััั งงงง คคคค มมมม ศศศศ าาาา สสสส ตตตต รรรร ์์์์ของบุรพา เราเรียนที่นี้ประมาณ / ปีแล้ว

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สวย มากสวนดอกไม้ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ถ้ามีโอกาสเราชอบมา ที่นี้ตูหนังสือและกินอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สวยมาก

6 นี้เป็นหอ้งเรีรย ของเรา

7


ดาวน์โหลด ppt มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google