งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ – ปัจจุบัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ – ปัจจุบัน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน)

2 มีอะไร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

3 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ  บุคลากร  และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  จันทบุรี  และในปี พ.ศ. 2540  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  สระแก้ว    มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฤวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2551  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุรพา
เราเรียนที่นี้ประมาณ/ปีแล้ว

5 สวยมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สวยมากสวนดอกไม้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถ้ามีโอกาสเราชอบมาที่นี้ตูหนังสือและกินอาหาร

6 นี้เป็นหอ้งเรีรยของเรา

7 สัวสดี


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ – ปัจจุบัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google