งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอด พลังงานในระบบ นิเวศ โดย นางสาวณัฐติญา ตันพงษ์ วาริชศาสตร์ 54030626.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอด พลังงานในระบบ นิเวศ โดย นางสาวณัฐติญา ตันพงษ์ วาริชศาสตร์ 54030626."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอด พลังงานในระบบ นิเวศ โดย นางสาวณัฐติญา ตันพงษ์ วาริชศาสตร์ 54030626

2 1. ห่วงโซ่อาหาร (food chain) เป็นการเคลื่อนย้ายพลังงาน และ ธาตุอาหารในระบบนิเวศ ผ่านผู้ผลิต ผู้บริโภคในระดับต่างๆ โดยการกินกัน เป็นทอดๆ ในลักษณะเป็นเส้นตรง กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เพียงชนิดเดียวเท่านั้น

3

4

5

6

7 1. ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า (Predator chain หรือ Grazing Food chain) เริ่มจากผู้ผลิตคือพืช ตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานจึง ประกอบด้วย ผู้ล่า (Predator) และเหยื่อ (Prey) พืช ตั๊กแต น จิ้งเหลน งู เหยี่ยว

8 ห่วงโซ่อาหารแบปรสิต (Parasitic chain) คือ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มจากผู้ถูกอาศัยจะ ถ่ายทอดพลังงานไปสู่ปรสิต และจาก ปรสิตไปสู่ปรสิตอันดับสูงกว่า โดย ภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่ง กันและกัน ผู้ถูกอาศัย → ปรสิต → ปรสิต อันดับสูงกว่า

9 ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (detritus chain) คือ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มจากซากพืช ซากสัตว์ (detritus) จะถูกกินโดย ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ และ ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ถูกกินโดย ผู้บริโภคเนื้อสัตว์หรือเริ่มจากซาก พืชซากสัตว์ถูกย่อยโดยรา และรา ถูกกินโดยผู้บริโภคราเป็นอาหาร

10 ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (mixed chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที่มีการถ่ายทอด พลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท ซึ่งในแต่ละห่วงโซ่อาหาร อาจมีทั้งผู้ล่า และแบบปรสิต เช่น เริ่มต้นจากผู้ผลิตจะถ่ายทอด พลังงานไปยังผู้บริโภคพืช ผู้บริโภค พืชถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิต

11 สายใยอาหาร (Food web) หมายถึง การถ่ายทอดพลังงานเคมี ในรูปอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมารวมกัน ทำให้เกิดการ ถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อน การ ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ จะ ไหลไปในทิศทางเดียว คือ เริ่มต้น จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงาน ออกไปในแต่ละลำดับ ไม่มีการ เคลื่อนกลับเป็นวัฏจักร จึงกล่าวได้ว่า การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ไม่เป็นวัฏจักร (Non - cyclic)

12

13

14

15

16

17

18

19

20 บรรณานุกรม  http://www.thaigoodview.c om/node/16425  http://www.thaigoodview.com/library/cont est2551/science03/26/2/ecology/content/fo od_chain.html  http://student.nu.ac.th/u46410197/less on%205.htm


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอด พลังงานในระบบ นิเวศ โดย นางสาวณัฐติญา ตันพงษ์ วาริชศาสตร์ 54030626.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google