งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ เสรี ชิโนดม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP Programmingintroduction2 รูปแบบข้อความสั่งในภาษาPHP ข้อความสั่งของPHP ต้องเขียนภายใต้แท็กเปิดและ แท็กปิดของ PHP และปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย semicolon เช่น

3 PHP Programmingintroduction3 Whitespace Whitespace เป็นตัวอักษรหรือข้อความสั่งที่มองไม่ เห็น แต่ทำให้เกิดช่องว่างหรือขึ้นบรรทัดใหม่ซึ่ง ประกอบด้วย carriage return spaceและ tabs ภาษา PHP และ HTML จะไม่สนใจ Whitespace เช่น echo “ Burapha University ” ; echo “ Bangsaen ” ; เหมือนกับ echo “ Burapha University ” ;echo “ Bangsaen ” ;

4 PHP Programmingintroduction4 Comments Commentsคือส่วนที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้สำหรับอธิบาย รายละเอียดของโปรแกรม เพื่อประโยชน์ในการทำความ เข้าใจ เพือความสะดวกเมื่อต้องการแก้ไขโปรแกรม ตัวแปรภาษาจะมองข้ามข้อความที่เป็นคำอธิบายการ เหมือนกับการ เขียน Comment ของภาษา C, C++ และ Unix /* แบบหลายบรรทัดตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป */ # การ comment แบบ shell-style ตัวอย่าง

5 PHP Programmingintroduction5 คำสั่ง echo เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser รูปแบบ echo ข้อความ1 หรือตัวแปร1, ข้อความ2 หรือตัวแปร2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร3, … ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘) ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับ ภาษา Perl

6 PHP Programmingintroduction6 ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียม ที่ในหน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไป ประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา PHP จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย dollar ($) ตัวอักษรตัวแรกต้องไม่เป็นตัวเลข การใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน ไม่ต้องประกาศและกำหนดแบบของข้อมูล (data type) อย่างเจาะจงเหมือนในภาษาซี หรือ ปาสคาล ตัวแปลภาษาจะจำแนกเองโดยอัตโนมัติว่า ตัวแปรดังกล่าว ใช้ข้อมูลแบบใด ในช่วงเวลานั้นๆ

7 PHP Programmingintroduction7 การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้คำสั่งกำหนดค่า (Assigment Statement) รูปแบบมีดังนี้ $ชื่อตัวแปร = ค่าที่เก็บ ; $mystring = "Hello World!"; $myinteger = 72; $myfloat = 3.14; การแสดงค่าตัวแปรใช้คำสั่งแสดงผลเช่น echo

8 PHP Programmingintroduction8 ตัวอย่าง var2-0.php3

9 PHP Programmingintroduction9 10, 25.5 abc abc, 15.5 84.524 6 ตัวอย่าง

10 PHP Programmingintroduction10 ตัวอย่าง 46 PHP is good!

11 PHP Programmingintroduction11 ตัวอย่าง 47

12 PHP Programmingintroduction12 ชนิดของตัวแปรในภาษา PHP ตัวแปรในภาษา PHP จำแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ Scarlar varible Array variable Object variable

13 PHP Programmingintroduction13 Scarlar variable ตัวแปรสเกลาร์คือตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล ที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer), จำนวนทศนิยม (floating point)หรือ สตริงก์ (String) Integer : ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 10, 100, 123 เป็นต้น  floating-point numbers : ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม เช่น 1.10, 1.2e-10 เป็นต้น Single- quoted String : ข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย single quote Double-quoted String คือ: ชุดข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย double quote คล้ายกับ single-quoted string แต่มี ความซับซ้อนกว่าโดยเราสามารถใช้เครื่องหมาย \ เพื่อเพิ่ม escape sequence หรือ meta characters ในสตริงก์

14 PHP Programmingintroduction14 ตัวอย่าง cal-2.php

15 PHP Programmingintroduction15 ตัวแปรอาร์เรย์ (Array Variables) ตัวแปรอาร์เรย์ในภาษา PHP เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่ เป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ลักษณะการเก็บจะเป็นชุด หรือเป็นแถวเรียงต่อกัน.. การกำหนดตัวแปรแบบอาร์เรย์ใน ภาษา PHP กำหนดโดยเครื่องหมาย $ นำหน้าชื่อของตัว แปรนั้น แบบที่ 1 $arr_zoo[‘perican’] = ‘ Bird with a big beak.’ ; $arr_zoo[‘cheetah’] = ‘ Fast cat.’ ; $arr_zoo[‘horse’] = ‘ Four-legged animal.’ ;

16 PHP Programmingintroduction16 แบบที่ 2 $arr_names[] = ‘ Mitch ’ ; $arr_names[] = ‘ Gerry ’ ; $arr_names[] = ‘ Tim ’ ; แบบที่ 3 $key = ‘ pelican ’ ; $value= $arr_zoo[$key] ; หรือ $value= $arr_zoo[pelican] ;

17 PHP Programmingintroduction17 ตัวอย่าง array-1.php

18 PHP Programmingintroduction18 Variable Interpolation หมายถึงการที่ภาษา PHP สามารถที่จะแทนชื่อตัวแปรด้วยค่าที่เก็บ ภายใต้เครื่องหมาย double-quote เช่น $str_size = “big” ; echo “Jack was a $str_size man.” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Jack was a big man.” แต่ถ้ากำหนดเป็น $str_size = “big” ; echo ‘Jack was a $str_size man.’ ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Jack was a $str_size man.

19 PHP Programmingintroduction19 Dynamic Variable Names ภาษา PHP อนุญาตให้มีการสร้าง ตัวแปรแบบ dynamic โดยในขณะที่โปรแกรมกำลังรันอยู่ สามารถ สร้างตัวแปรใหม่ได้โดยใช้สัญลักษณ์พิเศษ // store the name of dynamic variable. $scl_dynamic = ‘str_name’ ; // assign a value to the dynamic variable. $$scl_dynamic = ‘John’ ; echo “\$scl_dynamic = $str_name\n” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น $scl_dynamic = John

20 PHP Programmingintroduction20 การกำหนดค่าคงที่(Constants) ในภาษา PHP มีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เก็บค่าคงที่ เช่น อาจจะเป็นสตริงก์หรือตัวเลขก็ได้ กำหนดโดยใช้ คำสั่ง define() สัญลักษณ์ที่กำหนด โดยคำสั่ง define() จะเหมือนกันตัวแปรทั่วๆไป แต่ แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อนิยามแล้วจะเปลี่ยนแปลงค่าอีก ไม่ได้

21 PHP Programmingintroduction21 Figure 2-7 ตัวอย่าง Hello, World!

22 PHP Programmingintroduction22 ตัวอย่าง 1.0471975513333 AUTHOR=RWS YES=1

23 PHP Programmingintroduction23 การอ่านและแปลงแบบข้อมูล ในตัวแปรหรือค่าคงที่แบบเจาะจง เราสามารถแปลงแบบข้อมูลจากแบบหนึ่งไปยังอีก แบบหนึ่ง (type casting) เช่น แปลงจากข้อความที่ มีเฉพาะตัวเลขให้กลายเป็นเลขจำนวนเต็ม (int) หรือทศนิยม (double, float, real) หรืออาจจะใช้ คำสั่ง settype()

24 PHP Programmingintroduction24 ตัวอย่าง

25 PHP Programmingintroduction25 การอ่านแบบข้อมูลของตัวแปรหรือ ค่าคงที่ ถ้าต้องการตรวจว่า ตัวแปรมีข้อมูลแบบใด เรา สามารถใช้คำสั่ง gettype() ได้ ค่าที่ได้จาก ฟังก์ชันก็จะเป็น "integer" "double" หรือ "string" เป็นต้น

26 PHP Programmingintroduction26 ตัวอย่าง integer double string integer this is a string

27 PHP Programmingintroduction27 การใช้ echo เพื่อแสดงข้อความ การพิมพ์ค่าใดๆที่เก็บอยู่ในตัวแปร ถ้าชื่อของตัวแปร อยู่ในสตริงก์ระหว่าง double quote เวลาแสดง ผลลัพธ์แล้วจะอ่านค่าของตัวแปรนั้นก่อนแล้วจึงแทนที่ ลงในข้อความ แต่ถ้านำหน้าด้วย backslash (\) ก็จะ ไม่มีการอ่านค่าของตัวแปร เช่น "\$a" จะให้ผลต่าง จาก "$a"

28 PHP Programmingintroduction28 ตัวอย่าง $a=1 testtesttest 1+2=1+2 1+2=3

29 PHP Programmingintroduction29 สำหรับข้อความในภาษา PHP เราอาจจะใช้ single qoute แทน double quote ได้ แต่เวลาใช้งานร่วมกับ echo หรือ print() จะให้ผลต่างกัน ซึ่งสังเกตได้จาก ตัวอย่างต่อไปนี้ ผลลัพธ์คือ aaa bbb $a $b

30 PHP Programmingintroduction30 คำสั่ง print ใช้แสดงค่าเช่นเดียวกับคำสั่ง echo แต่คำสั่ง print นั้นสามารถแสดงค่าได้ครั้งละหนึ่งค่าเท่านั้น รูปแบบคำสั่ง print ( “ ข้อความที่ต้องการแสดง“);

31 PHP Programmingintroduction31 ตัวอย่างที่ Example–5 Today’s Date: Today's Date: Tuesday April 04, 2000, you will be out 0 dollars this week.

32 PHP Programmingintroduction32 คำสั่ง printf ใช้แสดงค่าเช่นเดียวกับคำสั่ง echo และคำสั่ง print แต่ printf สามารถกำหนดรูปแบบในการ แสดงผลของข้อมูลได้ด้วย รูปแบบคำสั่ง printf (.”รูปแบบข้อมูล”, “ ข้อความที่ ต้องการแสดง“, …);

33 PHP Programmingintroduction33 ตัวอย่าง Name : Seree Chinodom, m1 = 2000, m2 = 3.14 Character = A

34 PHP Programmingintroduction34 ตัวดำเนินการ (Operators) คือสัญลักษณ์ที่จะสั่งให้ PHP ดำเนินการกับตัวเลข หรือข้อความ ตัวดำเนินการบางตัวจะดำเนินการกับ ตัวที่ถูกกระทำ(operand)เพียงตัวเดียว แต่บางตัว ต้องมีตัวถูกกระทำสองตัว

35 PHP Programmingintroduction35 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithematic Operations) สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง + Addition $a + $b - Subtraction $a - $b * Multiplication $a * $b / Division $a / $b % Modulus $a % $b

36 PHP Programmingintroduction36 การเพิ่มหรือลดค่าของตัวเลขในตัวแปร ทีละหนึ่ง ใช้เครื่องหมาย ++ และ - - เพื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่ง หรือลดค่าทีละหนึ่ง ดังนี้ $x++ เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง ++$x เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง $x-- ลดค่าลงอีกหนึ่ง --$x ลดค่าลงอีกหนึ่ง  วางไว้ข้างหน้า จะเพิ่มหรือลดค่าตัวแปรก่อนแล้งจึง นำค่าในตัวแปรไปดำเนินการ  วางไว้ข้างหลัง จะนำค่าในตัวแปรไปดำเนินการก่อน แล้วจึงนำตัวแปรไปเพิ่มหรือลด

37 PHP Programmingintroduction37 ตัวดำเนินการสตริงก์ (String Operations) คือตัวดำเนินการที่ใช้ในการเชื่อมข้อความหลาย ข้อความให้เป็นข้อความเดียว ภาษา PHP มีตัว ดำเนินการสตริงก์ เพียงตัวเดียวคือจุด (". ") ดัง ตัวอย่างเช่น $a = "Hello !"; $b = $a. "World !" ; // $b จะมีค่าเท่ากับ Hello World !

38 PHP Programmingintroduction38 เป็นตัวดำเนินการที่ใช้กระทำกับค่าข้อมูลที่มีค่าได้ 2 ค่าคือจริงและ เท็จ สัญลักษณ์ของตัวดำเนินการตรรก สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง ! Not ! $a && And $a && $b || Or $a || $b and and $a and $b or or $a or $b xor xor $a xor $b ตัวดำเนินการตรรก

39 PHP Programmingintroduction39 ตัวดำเนินการ Bitwise เป็นตัวดำเนินการที่ใช้กระทำกับค่าข้อมูลในระดับ บิตได้ โดยค่าของข้อมูลที่เก็บเป็นเลขฐานสิบจะ เปลี่ยนมาเป็นเลขฐานสอง 2 ค่าคือจริงและเท็จ

40 PHP Programmingintroduction40 ตัวดำเนินการ Bitwise สัญลักษณ์ชื่อ & Bitwise And | Bitwise Or ~ Bitwise Not ^ Bitwise Xor << Shift left >> Shift right

41 PHP Programmingintroduction41 ตัวดำเนินการเงื่อนไข(Conditional Operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ สร้างเงื่อนไข == เท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ != ไม่เท่ากับ

42 PHP Programmingintroduction42 The Ternary Operator รูปแบบคือ (expr1) ? (expr2) : (expr3) การนำไปใช้ให้ดูที่ (expr1) เป็นจริงหรือเท็จ ถ้า เป็นจริง (มีค่ามากกว่า 0) ให้ ประมวลผล expr2 แต่ถ้า expr1เป็นเท็จ (มีค่าเป็น 0) ให้ ประมวลผล expr3

43 PHP Programmingintroduction43 ลำดับการทำงานของตัวดำเนินการ การบอกให้ทราบว่าเครื่องหมายนี้จะมีวิธีการคิดไปทางขวาหรือ ทางซ้ายที่แตกต่างกัน เช่น 1 + 5 * 3 คำตอบที่ได้ต้องเป็น 16 ไม่ใช่ 18 ต้องคิดจากซ้ายไปขวา เพราะ (" * ") เป็น Operation ที่ เหนือกว่า (" + ") ดังนั้น เวลาที่เราจะคิดเราต้องดูก่อนว่าตัว ดำเนินการตัวใดมีลำดับชั้นของ Precedence ต่ำกว่ากัน เพราะเราจะ คิดอันที่ต่ำกว่าก่อน

44 PHP Programmingintroduction44 การกำหนดค่าของตัวแปรที่เป็นตัวเลขหรือสตริงก์ โดยใช้ assignment operators การกำหนดค่า (assignment ) หรือเปลี่ยนแปลงค่า ให้แก่ตัวแปรจะใช้ตัวดำเนินการกำหนดค่า (assignment operators) ได้ในหลายๆรูปแบบ เหมือนอย่างที่ใช้ในภาษาซี

45 PHP Programmingintroduction45 นิพจน์ (Expressions) คือค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือการนำเอาค่าคงที่ หรือตัว แปร มาเชื่อมด้วยตัวดำเนินการ โครงสร้าง PHP เราจะต้อง define ให้นิพจน์เป็น "anything that has a value"

46 PHP Programmingintroduction46 ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google