งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XML Namespaces. เนื้อหา ทำไมต้องมี namespaces ? การแก้ไขปัญหา name conflict การประกาศ Namespace ขอบเขตของการประกาศ namespace ตัวอย่าง Namespaces Namespaces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XML Namespaces. เนื้อหา ทำไมต้องมี namespaces ? การแก้ไขปัญหา name conflict การประกาศ Namespace ขอบเขตของการประกาศ namespace ตัวอย่าง Namespaces Namespaces."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XML Namespaces

2 เนื้อหา ทำไมต้องมี namespaces ? การแก้ไขปัญหา name conflict การประกาศ Namespace ขอบเขตของการประกาศ namespace ตัวอย่าง Namespaces Namespaces สำหรับ attributes namespaces และ DTD

3 XML Namespaces XML Namespaces เป็นวิธีการที่ใช้ใน การหลีกเลี่ยง element name conflicts element name conflict  เนื่องจากชื่ออีลีเมนต์ใน XML ไม่จำกัด แน่นอนตายตัว บ่อยครั้งที่เกิดชื่อซ้ำกัน หรือ ขัดแย้งกัน (name conflict) เมื่อ เอกสาร เอกสารที่แตกต่างกัน ใช้ชื่อ เดียวกันในการอธิบายอีลีเมนต์ 2 อีลีเมนต์ ที่แตกต่างกัน

4 Apples Bananas ตัวอย่างของ element name conflict African Coffee Table 80 120 ทั้งสองเอกสารมีอีลีเมนต์ ที่มี นิยามและเนื้อหาที่แตกต่างกัน

5 ทำไมต้องมี namespaces ? ภายในอีลีเมนต์ ชื่อของแอททริบิวต์จะต้องเป็น ค่าที่ unique แต่อีลีเมนต์ 2 อีลีเมนต์สามารถมีแอททริบิวต์ชื่อ เดียวกันได้ เรียกแอททริบิวต์ของอีลีเมนต์ที่แตกต่างกัน ว่า เป็นของ namespaces ที่แตกต่างกัน นำไปสู่ปัญหาการชนกันระหว่างชื่อของอีลีเมนต์  เมื่อ integrate ข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล  เมื่อใช้ XML-based languages ร่วมกัน เช่น MathML ร่วมกับ SVG อาจทำให้เกิดความกำกวมในการประมวลผล

6 W3C recommendation W3C กำหนด recommendation สำหรับ namespaces ใน XML http://www.w3.org/TR/REC-xml- names/

7 Apples Bananas การแก้ปัญหา name conflict โดยใช้ Prefix African Coffee Table 80 120 ทั้งสองเอกสารใช้ชื่อที่แตกต่างกันสำหรับอี ลีเมนต์ ( และ )

8 Name conflict solution ให้กำหนด element names ด้วย URIs เนื่องจาก URI จัดเป็น unique identifier Universal Resource Identifier (URI)  สายอักขระที่จัดเป็น unique identifier ใช้ใน การกำหนดทรัพยากรในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  รูปแบบของ URI ที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ Uniform Resource Locator (URL) ที่ กำหนดที่อยู่โดเมนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อีกรูปแบบของ URI ได้แก่ Universal Resource Name (URN)

9 Name conflict solution ชื่อที่จัดเป็น qualified name ประกอบด้วย 2 ส่วน namespace:local-name เช่น … เมื่อ http://www.furniture.com/furniture จัดเป็น URI และ namespace

10 การประกาศ Namespace การใช้ URIs ทุกแห่งในอีลีเมนต์ไม่สะดวก ใช้การประกาศ namespace และ prefix ที่ เกี่ยวข้อง (user-specified คือ ผู้ใช้สามารถ กำหนดได้เอง ) African Coffee Table... ประกาศ namespace คือ http://www.furniture.com/table ที่ สอดคล้องกับ prefix “f” URI ไม่จำเป็นต้องอ้างอิง Web resource จริงๆ แต่ใช้เพื่อแยกแยะความแตกต่างของชื่อ เท่านั้น

11 Apples Bananas การแก้ปัญหา name conflict โดยใช้ namespaces African Coffee Table 80 120 ใช้ แอททริบิวต์ xmlns กับแท็ก เพื่อกำหนดชื่อที่เกี่ยวข้องกับ namesapce ให้กับ element prefix แทนการใช้ prefix

12 Apples Bananas Default Namespaces African Coffee Table 80 120 การกำหนด default namespace สำหรับอีลี เมนต์ ทำให้ไม่ต้องกำหนด prefixes ในอีลีเมนต์ ลูกทั้งหมด

13 Disgrace John Coetzee Professor 1999 Overriding Namespaces default namespace ถูก override ใน author book, title แรก และ year ใช้ namespace “www.book...” author, name และ title ที่สอง ใช้ namespace “www.person...”

14 Namespaces และ DTD namespaces ถูกกำหนดขี้นใช้งานหลังจากการ กำหนด DTDs DTD ไม่สนับสนุน namespace แต่ใน DTD สามารถประกาศชื่ออีลีเมนต์เป็น person:title ในตัวอย่าง DTD ต่อไปนี้ title และ person:title จัดว่าเป็นชื่ออีลีเมนต์ แตกต่างกันในเอกสารที่ valid แต่ในข้อกำหนดของ namespaces (namespaces specification) จัดว่า ไม่แตกต่าง กัน

15 สรุป ความจำเป็นในการกำหนด namespace ใน XML มักใช้งานใน e-commerce application ที่มีการ integrate ข้อมูล จากหลายแหล่ง


ดาวน์โหลด ppt XML Namespaces. เนื้อหา ทำไมต้องมี namespaces ? การแก้ไขปัญหา name conflict การประกาศ Namespace ขอบเขตของการประกาศ namespace ตัวอย่าง Namespaces Namespaces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google