งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อความสั่งควบคุม เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อความสั่งควบคุม เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อความสั่งควบคุม เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP Programmingintroduction2 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้ == เท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ != ไม่เท่ากับ

3 PHP Programmingintroduction3 การสร้างเงื่อนไข เราสามารถสร้างเงื่อนไขจากการเปรียบเทียบได้ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ตัวดำเนินการ "และ" "หรือ" "ไม่" มาประกอบ ตัวอย่างเช่น ($x == -1) || ($x==1) ถ้า $x มีค่าเท่ากับ -1 หรือ 1 จะได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ ($x 1) ถ้า $x มีค่าน้อยกว่า 10 และ มากกว่า 1 ก็จะได้เงื่อนไขที่เป็น จริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ

4 PHP Programmingintroduction4 การสร้างเงื่อนไข(ต่อ) ($x !=0) ถ้า $x ไม่เท่ากับศูนย์ ก็ได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้น เป็นเท็จ การใช้ || และ && มีลักษณะการทำงานเหมือนในภาษาซี ($x || $y) ถ้า $x เป็นจริงจะไม่มีการพิจารณา $y ($x && $y) ถ้า $x เป็นเท็จแล้วจะไม่มีการพิจารณา $y ต่อ

5 PHP Programmingintroduction5 ข้อความสั่ง if if เป็นข้อความสั่งที่ใช้สำหรับการทดสอบเงื่อนไข และเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง รูปแบบมีดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการข้อความสั่งที่กำหนด ; }

6 PHP Programmingintroduction6 ข้อความสั่ง if (ต่อ) การทำงาน ถ้าเงื่อนไขจริงจะปฏิบัติตาม ข้อความสั่ง ที่อยู่ในบล็อค { } แล้วทำข้อความสั่งลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จจะข้ามไปทำข้อความสั่งลำดับถัดไป เช่น $int_a = 10 ; if ($int_a -= 5) echo “ a = $int_a ” ; จะได้ผลลัพธ์คือ a = 5

7 PHP Programmingintroduction7 ข้อความสั่ง if-else if-else เป็นข้อความสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขโดยจะเลือก ปฏิบัติการอย่างหนึ่งถ้าผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริง และทำ อีกอย่างหนึ่งถ้าการทดสอบให้ค่าเป็นเท็จ มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการข้อความสั่งที่กำหนด; } else { // รายการข้อความสั่งที่กำหนด; }

8 PHP Programmingintroduction8 ข้อความสั่ง if-else (ต่อ) การทำงาน เมื่อทดสอบนิพจน์เงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไขจริงก็จะ ทำในบล็อคแรกแล้ว ทำข้อความสั่งลำดับถัดไป แต่ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำในบล็อคที่ 2 แล้วทำ ข้อความสั่งถัดไป

9 PHP Programmingintroduction9 ข้อความสั่ง if-else (ต่อ)

10 PHP Programmingintroduction10 ข้อความสั่ง if-else ซ้อน เป็นข้อความสั่งที่ใช้เลือกการทำงานในกรณีที่มี ทางเลือกมากกว่า 2 ทาง มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการข้อความสั่งที่กำหนด; } elseif { // รายการข้อความสั่ง; } else { // รายการข้อความสั่งที่กำหนด; }

11 PHP Programmingintroduction11 ตัวอย่าง

12 PHP Programmingintroduction12 ตัวอย่าง

13 PHP Programmingintroduction13 ข้อความสั่ง switch - case รูปแบบ switch ( variable) { case VALUE1 : break; case VALUE2 : break; case VALUE3 : break; case VALUE n : break ; default : break; }

14 PHP Programmingintroduction14 ตัวอย่าง

15 PHP Programmingintroduction15 การทำขั้นตอนซ้ำหรือวนลูป การวนลูปหรือสร้างลูปเพื่อทำงานซ้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษา PHP ก็จะใช้โครงสร้าง เหมือนกับภาษาซีประกอบด้วยข้อความสั่งดังต่อไปนี้ while-do loop do-while loop for-loop

16 PHP Programmingintroduction16 ข้อความสั่ง WHILE เป็นข้อความสั่งวนลูปที่ง่ายที่สุดใน PHP โดยการทำการ งานจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำ ข้อความสั่งที่อยู่ในลูป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออก จากลูป รูปแบบ แบบที่ 1 while(condition) { // statement block. }

17 PHP Programmingintroduction17 รูปแบบข้อความสั่ง WHILE (ต่อ) รูปแบบที่ 2 while(condition) : // statement block. Endwhile ;

18 PHP Programmingintroduction18 ตัวอย่าง

19 PHP Programmingintroduction19 ตัวอย่าง

20 PHP Programmingintroduction20 ข้อความสั่ง DO...WHILE คล้าย while loop แต่จะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ตอนท้าย โดยจะทำงานใน do while ลูป อย่าง น้อย 1 ครั้งตอนเริ่มต้นแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขจริงจะวนลูปและออกจากลูปเมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ รูปแบบ do { statement ; } while(condition);

21 PHP Programmingintroduction21 ตัวอย่าง

22 PHP Programmingintroduction22 ข้อความสั่ง FOR ข้อความสั่ง FOR เป็นข้อความสั่งทำงานเป็นวงรอบ เมื่อจำนวนครั้งที่กระทำเป็นจำนวนจำกัด และเป็น ข้อความสั่งวนรอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบข้อความสั่ง for (expr1; expr2; expr3;) statement ;

23 PHP Programmingintroduction23 ตัวอย่าง

24 PHP Programmingintroduction24 ตัวอย่าง

25 PHP Programmingintroduction25 ข้อความสั่ง break เป็นข้อความสั่งให้ออกจากการทำงานของ ข้อความสั่ง switch-case หรือออกจากการจาก การทำงานในลูป เพื่อให้ไปทำงานยังข้อความสั่ง ที่อยู่ต่อจากข้อความสั่งที่ให้ทำงานเป็นลูป ในภาษา PHP ข้อความสั่ง break และ continue เป็นข้อความสั่งภายในลูป เหมือนที่ใช้กันใน ภาษาซี

26 PHP Programmingintroduction26 break.php3 0 1 2 After the loop: index=3

27 PHP Programmingintroduction27 3-21.php3 0 1 2 Loop ended naturally.

28 PHP Programmingintroduction28 [0,0] [0,1] [0,2] [0,3] [0,4]

29 PHP Programmingintroduction29 ข้อความสั่ง continue เป็นข้อความสั่งที่ให้กลับไปทำยังข้อความสั่งแรกของ ข้อความสั่งควบคุม for, while, do while ใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อความสั่งควบคุม เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google