งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยก ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ. ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ. ศ. 2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา

4

5 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งเป็น คณะ ตามประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 โดยมีประวัติความเป็นมาก่อน ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2521 จนถึง ปัจจุบัน ดังนี้ พ. ศ.2521 - ภาควิชา บริหารธุรกิจได้จัดตั้งขึ้นเป็น หน่วยงานระดับภาควิชาในคณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2521 เพื่อให้บริการการ เรียนการสอนในลักษณะวิชาโท (Minor) และวิชาเลือกเสรีแก่นิสิต วิชาเอกในคณะต่างๆ ที่ต้องการ เรียนเพิ่มเสริมความรู้ทาง บริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ ท่องเที่ยว

6

7 สถาบันขงจื่อ อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นอาคารทรงจีน ๓ หลัง อันประกอบด้วยตึกนิทรรศการ ตึก เอนกประ - สงค์ และตึกห้องสมุดและ สำนักงาน อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ตั้งของสอง หน่วยงาน คือ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัย บูรพาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานทั้งสองมีภารกิจที่ส่งเสริมกัน

8


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง แสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google