งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วน ภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วน ภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วน ภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง แสน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ. ศ ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ. ศ และ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2551

3 ปี พ. ศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียน ฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ. ศ ได้รับการยก ฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัย วิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ. ศ ได้ ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย วิชาการศึกษาปทุมวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร และ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน และ วางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรก ของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาและมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรก จำนวน 41 คน ในปี พ. ศ ได้รับโอนโรงเรียน พิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็น โรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ " วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ. ศ เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จ การศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน

4 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น “ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ” โดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ และโอนสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการมา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน วันที่ 29 มิถุนายน พ. ศ วิทยาลัยวิชาการ ศึกษา บางแสน จึงมีฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

5 ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา ( พ. ศ – ปัจจุบัน ) มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน กายภาพ บุคลากร และการ พัฒนาระบบบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ มีการจัดตั้ง หน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการ ขยายงานโดยในปี พ. ศ ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และในปี พ. ศ ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

6 ปัจจุบันมหาวิทยาลัย บูรพาได้เปลี่ยน สถานภาพเป็นหน่วยงาน ในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่ เป็นส่วนราชการ มีฐานะ เป็นนิติบุคคล ตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ. ศ ซึ่งประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก เมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ. ศ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ. ศ. 2551


ดาวน์โหลด ppt  มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วน ภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google