งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14 5 25541 ไบโอม (biomes) จัดทำโดย นางสาวเยียรมัยเพ็งสวัสดิ์ 55520677.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14 5 25541 ไบโอม (biomes) จัดทำโดย นางสาวเยียรมัยเพ็งสวัสดิ์ 55520677."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไบโอม (biomes) จัดทำโดย นางสาวเยียรมัยเพ็งสวัสดิ์

2  ไบโอม (biomes) ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็น ระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ  ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง  ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืช และสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจัด กระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน

3  ประเภท ของไบโอม 1. ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

4  1. ไบโอมบนบก ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็น ตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็น ตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น 1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น 1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น 1.3 ป่าสน 1.3 ป่าสน 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.5 สะวันนา 1.5 สะวันนา 1.6 ทะเลทราย 1.6 ทะเลทราย ทุนดรา 1.7 ทุนดรา

5 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

6 ป่าดิบชื้น tropical rain forest

7 ป่าดิบชื้น tropical rain forest เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีป อเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป แอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะ แปซิฟิก เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีป อเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป แอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะ แปซิฟิก ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ ปี ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ ปี มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับ พันสปีชีส์ มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับ พันสปีชีส์ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส

8 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

9 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง มีอากาศค่อนข้างเย็น มีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ ปี ต้นไม้มีการผลัดใบ ต้นไม้มีการผลัดใบ พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

10 ป่าสน (coniferous forest) ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีป อเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีป ยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศา เหนือ ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีป อเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีป ยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศา เหนือ ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศ เย็นและแห้ง ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศ เย็นและแห้ง พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮ มลอค (hemlock) บลูเบอรี พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮ มลอค (hemlock) บลูเบอรี ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์ ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์

11 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)

12 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกา เหนือ ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกา เหนือ ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ ปี เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่า รานันคูลัส หญ้า พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่า รานันคูลัส หญ้า

13 สะวันนา (savanna) สะวันนา (savanna)

14 สะวันนา (savanna) เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีป อเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีป อเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า พืชเด่น : หญ้าต่างๆ พืชเด่น : หญ้าต่างๆ ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก

15 ทะเลทราย (desert) ทะเลทราย (desert)

16 ทะเลทราย (desert) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ ปี พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ ปี ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีป แอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ใน จีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ใน รัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีป แอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ใน จีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ใน รัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม

17 ทุนดรา (tundra) ทุนดรา (tundra)

18  2. ไบโอมใน น้ำ 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่ง น้ำเค็ม 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่ง น้ำเค็ม

19 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes) ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

20 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)

21 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ  แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoral zone) ผิวน้ำ (limnetic zone) และน้ำชั้นล่าง (profundal zone) แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ  แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำ ไหลเชี่ยว (rapid zone) และแอ่งน้ำ (pool zone)

22 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes) แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)

23 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes) มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิว โลก ( 3 ใน 4 ส่วน ) มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิว โลก ( 3 ใน 4 ส่วน ) มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย  ทะเลสาบ  ทะเล  มหาสมุทร


ดาวน์โหลด ppt 14 5 25541 ไบโอม (biomes) จัดทำโดย นางสาวเยียรมัยเพ็งสวัสดิ์ 55520677.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google