งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเยียรมัย เพ็งสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเยียรมัย เพ็งสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเยียรมัย เพ็งสวัสดิ์
ไบโอม (biomes) จัดทำโดย นางสาวเยียรมัย เพ็งสวัสดิ์

2  ไบโอม (biomes) ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ
ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง  ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่ คล้ายคลึงกัน กระจัดกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ ต่างๆ กัน

3 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)
 ประเภทของไบโอม ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

4  1. ไบโอมบนบก ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด ป่าดิบชื้น 1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น 1.3 ป่าสน 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.5 สะวันนา 1.6 ทะเลทราย 1.7 ทุนดรา

5 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

6 ป่าดิบชื้น tropical rain forest

7 ป่าดิบชื้น tropical rain forest
เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีป อเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ปี มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับพันสปีชีส์ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส

8 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

9 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)
เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง มีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ปี ต้นไม้มีการผลัดใบ พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

10 ป่าสน (coniferous forest)
ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียว ชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีป อเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศาเหนือ ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็นและแห้ง พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์

11 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)

12 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)
ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกาเหนือ ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – cm./ปี เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่ารานันคูลัส หญ้า

13 สะวันนา (savanna)

14 สะวันนา (savanna) เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป ออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า พืชเด่น : หญ้าต่างๆ ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก

15 ทะเลทราย (desert)

16 ทะเลทราย (desert) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ปี
ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม

17 ทุนดรา (tundra)

18 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่งน้ำเค็ม
 2. ไบโอมในน้ำ 2.1 แหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำเค็ม

19 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

20 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)

21 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)
มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoral zone) ผิวน้ำ (limnetic zone) และน้ำชั้นล่าง (profundal zone) แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และแอ่งน้ำ (pool zone)

22 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)

23 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)
มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน) มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเยียรมัย เพ็งสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google