งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กุญแจส่วนตัว Private Key E-mailDigital Signature ใบรับรอง กุญแจสาธารณะ Public Key Certification Authority CA Encrypti on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กุญแจส่วนตัว Private Key E-mailDigital Signature ใบรับรอง กุญแจสาธารณะ Public Key Certification Authority CA Encrypti on."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กุญแจส่วนตัว Private Key E-mailDigital Signature ใบรับรอง กุญแจสาธารณะ Public Key Certification Authority CA Encrypti on

2 Private Key Cryptosystem (Symmetric)

3 Public Key Cryptosystem

4 ตัวอย่างการเข้า / ถอดรหัส เพื่อ รักษาความลับ FE84F กุญแจ สาธารณะ ของนาย ข ซื้อ 10 ชิ้น D125HG ซื้อ 10 ชิ้น D125HG นาย ก นาย ข 3AHEF กุญแจ ส่วนตัว ของนาย ข

5 ลักษณะของธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ คู่ประกอบธุรกรรม : – ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน ล่วงหน้า – ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน – อยู่ที่ใดก็ได้บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การแก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป ได้โดยง่าย การลอบดูข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป ได้โดยง่าย

6 ตัวอย่างรูปแบบการสื่อสารผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Modem UA Internet ผู้ ส่ง ผู้รั บ Buy 5 units สมชาย Buy 5 units สมชาย Buy 5 units สมชาย Modem UA

7 ตัวอย่างการลอบแก้ไขข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (1) Modem UA Internet ผู้ ส่ง ผู้รั บ Buy 5 units สมชาย Buy 5 units สมชาย Modem UA

8 Buy 1,000 units มานพ Modem UA Internet ผู้ ส่ง ผู้รั บ Buy 1000 units มานพ Modem UA ตัวอย่างการลอบแก้ไขข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (2) ผู้ลักลอบแก้ไขข้อมูลฯ

9 Buy 5 units สมชาย Digital Signature การใช้ลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อ ตรวจสอบความแท้จริง (1) Modem UA Internet ผู้ ส่ง ผู้รั บ Modem UA Buy 5 units สมชาย Digital Signature

10 Buy 1,000 units มานพ Digital Signature Modem UA Internet ผู้ ส่ง ผู้รั บ Modem UA การใช้ลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อ ตรวจสอบความแท้จริง (2) Buy 1,000 units มานพ Digital Signature ผู้ลักลอบแก้ไขข้อมูลฯ

11 เทคโนโลยี Public Key การเข้ารหัส (Encryption) การรักษาความลับ ( Confidentiality) ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ความแท้จริง (Integrity) การห้ามปฏิเสธ ความรับผิด (Non-repudiation) การระบุตัวบุคคล (Authentication)

12 เทคโนโลยี Public Key กุญแจส่วนตัวต้องอยู่กับผู้เป็นเจ้าของเพียง ที่เดียว และผู้เป็นเจ้าของต้องไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึง กุญแจส่วนตัวนี้ กุญแจสาธารณะควรจะอยู่ในที่ ที่บุคคล ทั่วไปค้นหาได้โดยสะดวกและไม่จำเป็นต้อง เก็บเป็นความลับแต่อย่างใด

13 ตัวอย่างวิธีการสร้างและตรวจสอบลายมือ ชื่อดิจิทัล ซื้อ 10 ชิ้น Hash AD8FS84F909 ซื้อ 10 ชิ้น S84F909 Hash AD8F 3AHEF กุญแจ ส่วนตัว ของนาย ก FE84F กุญแจ สาธารณะ ของนาย ก ข้อมูลที่ถูกย่อยตรงกัน นาย ก นาย ข

14 ตัวอย่างลายมือชื่อดิจิทัล ( ข้อความถูก เปลี่ยนแปลง ) ซื้อ 10 ชิ้น Hash AD8FS84F909 ซื้อ 100 ชิ้น S84F909 Hash J4FA AD8F 3AHEF กุญแจ ส่วนตัว ของนาย ก FE84F กุญแจ สาธารณะ ของนาย ก ข้อมูลที่ถูกย่อยต่างกัน นาย ก นาย ข

15 การบริหารจัดการกุญแจ (Key Management) ผู้ใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ใน การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) จะมั่นใจได้อย่างไรว่า กุญแจสาธารณะนั้นเป็นของบุคคลที่ อ้างถึงจริง ถ้าจำนวนผู้ใช้มีมาก จะจัดการกับกุญแจ จำนวนมากๆ ได้อย่างไร (Key Management)

16 รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี เนคเทค สมัครงานอ้าง วุฒิปริญญาตรี ไม่มีประกาศณียบัตร ? ตัวอย่างกลไกการรับรอง

17 รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี เนคเทค สถาบันการศึกษา รับรองวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตัวอย่างกลไกการรับรอง

18 Trusted Third Party Mechanism ผู้ประกอบการรับรอง Certification Authority (CA) ( ซึ่งจำเป็นต้องเชี่ยวชาญ ทางเทคโนโลยี )

19 ตัวอย่างใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (1/4) Certificate Content: Certificate: Data: Version: v3 (0x2) Serial Number: 16 (0x10) Signature Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption Issuer: CN=PKI-CA, OU=NTL, O=Nectec, C=TH Validity: Not Before: Sun Oct 3 13:01:46 1999 Not After: Fri Mar 31 13:01:46 2000 Subject: E=cmi@nectec.or.th, CN=Chaichana Mitrpant, UID=cmi, OU=NTL, O=NECTEC, C=TH

20 Subject Public Key Info: Algorithm: PKCS #1 RSA Encryption Public Key Modulus: 00:bc:73:d4:ce:01:1b:b9:0c:00:15:c7:56:ca:ff:9e:e2:64: d4:47:b0:cb:cb:7b:8b:15:26:bf:88:ac:09:e9:11:50:41:08: ad:e4:cb:f7:95:96:bc:b1:78:b1:6d:68:be:05:21:e1:39:d5: a7:e4:75:b6:0e:f9:72:43:2f:7b:5b:2f:a4:ba:b9:62:13:2b: 8c:e7:90:94:68:56:4a:43:3e:89:e4:64:5d:ee:18:2b:72:83: 44:0d:c0:10:88:dd:91:eb:aa:aa:7d:94:24:9b:32:a6:4b:ea: e5:64:7f:70:9c:92:d1:3d:fb:09:c2:04:8e:2d:e5:19:bf:8c: 35:a2:29 Public Exponent: 65537 (0x10001) ตัวอย่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (2/4)

21 Extensions: Identifier: Certificate Type Critical: no Certified Usage: SSL Client Secure E-mail Object Signing Identifier: Authority Key Identifier Critical: no Key Identifier: 75:b0:6d:14:d2:7f:9f:f6:d7:18:00:91:22:fe:f3:43:33:ff:18:1a ตัวอย่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (3/4)

22 Signature: Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption Signature: 82:03:9f:35:5a:f6:d5:d6:70:04:74:55:22:f5:d2:42:6f:7e:87:b9:3b: 59:33:68:19:21:85:ab:cb:a2:77:8e:97:f0:2e:52:28:8a:ed:fe:30:91: 52:11:9f:4b:1e:10:d5:96:2e:9f:17:48:3b:62:6b:b6:53:31:3b:a1:e6: f5:a3:fa:80:bf:01:5c:42:4a:de:bf:b3:12:2f:8b:c0:63:80:13:89:54: ae:52:b8:0b:f4:86:5d:09:43:bd:39:35:63:60:35:7e:c3:83:20:26:1e: ac:af:6c:da:98:69:13:31:ba:7b:01:f9:59:57:71:27:1b:59:8a:16:1c: 09:24 ตัวอย่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (4/4)

23 ตัวอย่างการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (E- mail)

24 ตัวอย่างการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (E- mail)


ดาวน์โหลด ppt กุญแจส่วนตัว Private Key E-mailDigital Signature ใบรับรอง กุญแจสาธารณะ Public Key Certification Authority CA Encrypti on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google