งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 (E-mail) Electronic Mail (E-mail). 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ E- mail u Email เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Asynchronous u ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 (E-mail) Electronic Mail (E-mail). 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ E- mail u Email เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Asynchronous u ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 (E-mail) Electronic Mail (E-mail)

2 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ E- mail u Email เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Asynchronous u ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง Server u ข้อมูลในจดหมายจะถูกเก็บไว้ จนกระทั่งถูกเรียกใช้ u ข้อมูลในจดหมายอาจจะใช้เวลา เล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งถึง

3 3 รู้จักกับ E-mail Address u Email จะถูกส่งไปยัง email address ที่ กำหนด u รูปแบบทั่วไปของ email address user@domain_name u ตัวอย่างเช่น seree@buu.ac.th u ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบ user@computer_name.domain_n ame เช่น seree @bucc4.buu.ac.th

4 4 ข้อดีของ E-mail u เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ u สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยัง ผู้อ่านหลายๆ คนได้ u ข้อมูลในจดหมายอาจจะถูกส่งต่อไปยังผู้อื่น อีกได้ง่าย u สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไป u สามารถแนบ files ไปกับข้อมูลในจดหมาย ได้ u ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือไปที่ทำการ ไปรษณีย์

5 5 ข้อเสียของ E-mail u มีจดหมายที่ต้องรับส่งมากขึ้น u ได้รับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น u Junk mail หมายถึง E-mail ที่ไร้สาระ u spam mail

6 6 คุณลักษณะของ E-mail พื้นฐาน u เรียบเรียงข้อมูลในจดหมาย (Compose) u ตอบข้อมูลในจดหมาย (Reply) u ส่งต่อข้อมูลในจดหมาย (Forward) u แนบแฟ้มข้อมูลไปกับจดหมาย (Attachment) u สมุดบันทึกที่อยู่ (Address book) u รายการของกลุ่มรายชื่อ (Mailing list)

7 7 โปรแกรมรับส่ง E-mail u ระบบปฏิบัติการ unix mail, mailx และ pine u ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange, Microsoft Internet Mail และ Microsoft Outlook

8 8 ประเภทของการใช้บริการรับส่ง E-mail u ใช้บริการจากเครื่องที่ตนเองเป็น สมาชิก u ใช้บริการจากโปรแกรมประเภท POP/IMAP-based u ใช้บริการจาก Web-based Email u ใช้บริการจาก Free Email u ใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

9 9 การใช้โปรแกรม pine u สาธิตการใช้โปรแกรม pine

10 10 การใช้ Netscape mail u สาธิตการใช้ Netscape mail

11 11 การใช้ web-based mail u สาธิตการใช้ web-based mail ที่ bucc3/bucc4

12 12 มารยาทในการใช้ email u อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไปกับ email u อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่า เบื่อหน่าย u ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดงอารมณ์ มากเกินไป u ให้ใช้อักษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ผสมกันไป u ห้ามใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ u ลงชื่อท้ายข้อความในจดหมายทุกครั้ง u อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียดก่อนส่ง

13 13 การใช้เครื่องหมายแสดงอารมณ์ u :-) smile u :) also a smile u :-D laughing u :-} grin u :-] smirk u :-( frown u ;-) wink u 8-) wide-eyed u :-X close mouthed u :-o Oh, no!

14 14 การใช้ Electronic Shorthand u BTWby the way u FYIfor your information u IMHOin my humble (or honest) opinion u WRTwith respect to u ASAP as soon as possible

15 15 นโยบายเกี่ยวกับ Email u องค์กรควรกำหนดนโยบายในการใช้ Email u ให้พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการ Email ประกอบด้วย

16 16 การยืนยันความเป็นบุคคล u จดหมายธรรมดา ใช้ลายเซ็นต์ หรือลายนิ้วมือ u ลายเซ็นต์ เจ้าของลายเซ็นต์เท่านั้นที่สามารถ สร้างลายเซ็นต์ได้ มีวิธีการในการระบุเจ้าของลายเซ็นต์ u จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

17 17 ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ u ข้อความในจดหมาย ใช้ Message Digest (MD) โดยส่ง ข้อความเข้าไปใน Hashing Function และ ได้ Output เป็น MD u สร้างลายเซ็นต์ เข้ารหัส MD ด้วยกุญแจส่วนตัว (Private Key) ผู้ส่งมีหน้าที่รักษาความลับของกุญแจ ส่วนตัวของตนเอง u ส่ง MD ไปพร้อมกับลายเซ็นต์

18 18 ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ u ผู้รับจดหมายที่มีลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ แยกข้อมูลข่าวสาร ออกจากลายเซ็นต์ ใส่ข้อความเข้าไปใน Hashing Function เพื่อสร้าง MD ถอดรหัสด้วยกุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ส่ง เพื่อให้ได้ MD หาก MD จากทั้ง 2 ส่วนมีค่าเท่ากัน แสดงว่าลายเซ็นต์ที่ได้รับมาเป็นของผู้ ส่งจริง

19 19 กฎหมาย IT ในประเทศไทย u กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 4 มาตรา 7

20 20 ทฤษฎี E-mail Mail User Agent Email Server Mail sender Mail Transfer Agent Mail Recipient SMTP POP IMAP Local E-Mail Server Remote E-Mail Server Mail Transfer Agent Protocol Flow Email Flow

21 21 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) u กิจกรรม ก. ส่ง E-mail จาก E-mail Client ของผู้ส่ง ไปยัง E-mail Server ของผู้ ส่ง ข. ส่ง E-mail ระหว่าง E-mail Servers ต่างๆ u ใช้ TCP-Port 25 ในการทำงาน u กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานไว้ที่ RFC 821

22 22 Mail Message Format u องค์ประกอบโดยสังเขป ก. ส่วนหัว หรือ ส่วนซอง เป็นส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการใช้ในการจัดส่ง ข. ส่วนตัว หรือ ส่วนของเนื้อหา เป็น ส่วนของข้อมูลที่ต้องการส่ง u กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานไว้ที่ RFC 822

23 23 MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) u เป็นการระบุชนิดและลักษณะของข้อมูล ที่จะ ทำการส่งไปกับส่วนเนื้อหาของ message u องค์ประกอบโดยสังเขป ก. Content-Transfer-Encoding ระบุ วิธีการเข้ารหัส ข. Content-Type ระบุชนิดของข้อมูล (Type และ Subtype) u กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานไว้ที่ RFC 1341

24 24 POP (Post Office Protocol) u เป็น protocol ปัจจุบันใช้ version 3 เรียกว่า POP3 u กิจกรรม ก. แสดงตัวตน โดยระบุ Username และ Password ข. ติดต่อจาก E-mail Client เพื่อขอ message จาก E-mail Server u ใช้ TCP-Port 110 ในการทำงาน u กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานไว้ที่ RFC 1725

25 25 IMAP (Internet Message Access Protocol) u เป็น protocol ปัจจุบันใช้ version 4 เรียกว่า IMAP4 u กิจกรรม ก. แสดงตัวตน โดยระบุ Username และ Password ข. วิเคราะห์และเลือก message ที่ต้องการ จาก E-mail Server ค. สามารถเข้ารหัส message ได้ u ใช้ TCP-Port 143 ในการทำงาน u กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานไว้ที่ RFC 1730

26 26 โปรแกรม E-mail Server u ระบบปฏิบัติการ unix Sendmail u ระบบปฏิบัติการ windows Microsoft Exchange Server

27 27 ปัญหา:E-mail address ผมชื่อ ชื่อ แดง น่ารัก หนู ชื่อ ส้มโอ สี เขียว ผมชื่อ Jim Smith ดิฉัน ชื่อ ดำ คม ขำ ผมชื่อ ขาว เขียวเข้ม Hotmail.com Yahoo.com Chaiyo.com Siammail.com Frccmail.com Who am I ?

28 28 การกำหนดโควต้าของเซิร์ฟเวอร์ bucc4 อาจารย์ ข้าราชการ  อาจารย์ เนื้อที่ 20 M  ข้าราชการ เนื้อที่ 10 M  บุคลากร เนื้อที่ 4 M  เนื้อที่ส่งเมล์  ข้าราชการ อาจารย์ มีขนาดโควต้า 20 M  บุคลากรมีขนาดโควต้า 4 M

29 29 การกำหนดโควต้าของเซิร์ฟเวอร์ bucc3  นิสิต HOME DIRECTORY  เนื้อที่ 10 M  เนื้อที่ส่งเมล์  เนื้อที่ 4 M

30 30 แนะนำการใช้ Mail ให้รับจดหมาย ได้อย่างสะดวก u เครือข่าย BUUNet มีเซิร์ฟเวอร์หลักที่ให้บริการ Mail เป็นจำนวน 3 เซิร์ฟเวอร์ คือ bucc4.buu.ac.th, bucc3.buu.ac.th และ mail.buu.ac.th ทำหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกใน การรับ-ส่งจดหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ หนึ่งหมื่นคน u สมาชิกแต่ละคนต่างก็ใช้บริการรับ-ส่งจดหมายเป็น หลัก ดังนั้นการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์จึงจำกัด การใช้ทรัพยากร เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น ให้ เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกที่มีเป็นจำนวนมาก u ในทางปฏิบัติการรับ-ส่งจดหมายจะมีอุปสรรคอยู่ บ้าง เช่น รับจดหมายใหม่ไม่ได้ เพราะเนื้อที่ จดหมายเต็ม เป็นต้น

31 31 ศัพท์ที่ควรทราบ u Protocolเป็นตัวกลางในการแปลข้อมูลจาก รูปแบบหนึ่งมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง u SMTPSimple Mail Transfer Protocol เป็น โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งจดหมาย u POPPost Office Protocol เป็นโปรโตคอลที่ ใช้ในการสำเนาจดหมายเข้าจากเซิร์ฟเวอร์มายัง โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ u IMAPInternet Message Access Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเข้าถึงและจัดการ จดหมายบนเซิร์ฟเวอร์จากโปรแกรมเมล์ไคล์เอนต์

32 32 ข้อดี - ข้อเสีย ในการใช้งานโปรแกรม Mail u ผู้ใช้รีโมตล๊อกอินยังเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์โดยตรง (ใช้โปรแกรม telnet และใช้คำสั่ง pine)  ข้อดี สามารถรับ-ส่งจดหมายได้ u ข้อเสีย ถ้าในโฮมไดเรกทอรี่ของผู้ใช้มีแฟ้ม mbox จะทำให้เปิดดูจดหมายใหม่ไม่ได้ เพราะโควต้าของ โฮมไดเรกทอรี่มีน้อยมาก ถ้ามีงานอื่นกำลัง เรียกใช้แฟ้มจดหมายเข้า แฟ้ม Inbox จะถูกล๊อก ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้โปรแกรม pine ได้ จนกว่า แฟ้ม Inbox ของผู้ใช้จะถูกยกเลิกการล๊อก 

33 33 ข้อดี - ข้อเสีย ในการใช้งานโปรแกรม Mail  ใช้โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ที่ใช้โปรโตคอล SMTP และ POP u ข้อดี ส่งจดหมายได้ไม่มีปัญหา และรับ จดหมายใหม่ได้ถ้าเนื้อที่ Inbox บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ เกินโควต้า การรับจดหมายจะเป็นการสำเนา จดหมายจากเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้บนเครื่องพีซี กรณีที่ไม่ได้ติดต่อกับเครือข่าย จดหมายที่เคย ได้รับแล้ว ยังอยู่บนเครื่องพีซีของผู้ใช้ซึ่งสามารถ เปิดอ่านได้ การแนบแฟ้มไปกับจดหมายทำได้ สะดวก การเปิดอ่านแฟ้มที่แนบมากับจดหมายทำ ได้สะดวก

34 34 ข้อดี - ข้อเสีย ในการใช้งานโปรแกรม Mail u ข้อเสีย ถ้าแฟ้มจดหมายใหม่ Inbox บนเซิร์ฟเวอร์ ใช้เนื้อที่เกินโควต้า จะไม่สามารถรับจดหมายมายัง โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ได้ กรณีโควต้าเกินข้างต้น บางโปรแกรมเมล์ไคลเอนต์จะแสดงข้อผิดพลาดว่า ใส่รหัส user และ password ไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ตรง กับสาเหตุที่รับจดหมายไม่ได้ (เป็นปัญหาอย่าง มาก เพราะทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด)

35 35 ข้อดี - ข้อเสีย ในการใช้งานโปรแกรม Mail u ใช้โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ที่ใช้โปรโตคอล SMTP และ IMAP  ข้อดี ส่งจดหมายได้ไม่มีปัญหา เปิดอ่าน จดหมาย Inbox โดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีปัญหา เรื่องรับไม่ได้เนื่องจากโควต้าเต็ม การแนบแฟ้มไป กับจดหมายทำได้สะดวก การเปิดอ่านแฟ้มที่แนบ มากับจดหมายทำได้สะดวก  ข้อเสีย กรณีที่ไม่ได้ติดต่อกับเครือข่าย จะไม่ สามารถเห็นจดหมาย Inbox ของเดิมที่เคยได้รับ แล้ว และไม่สามารถรับ-ส่งจดหมายได้

36 36 ทำอย่างไรถึงจะรับจดหมายได้โดยไม่ มีปัญหา  วิธีที่จะใช้งานรับส่งจดหมายได้อย่างสะดวก โดย ไม่ติดปัญหารับจดหมายไม่ได้เนื่องจากโควต้าเต็ม คือ ติดตั้งโปรแกรมเมล์ไคลเอนต์เพิ่มเติมประเภทที่ สามารถใช้โปรโตคอล IMAP ได้ เช่น โปรแกรม Netscape สามารถรับจดหมายได้ทั้งโปรโตคอล POP และ IMAP หรือใช้โปรแกรม PC PINE ซึ่ง เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโปรแกรม PINE บนเซิร์ฟเวอร์

37 37 ทำอย่างไรถึงจะรับจดหมายได้โดยไม่ มีปัญหา u ถ้าผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ โปรแกรมใด สามารถใช้โปรแกรมนั้นรับส่งจดหมาย ได้ตามปกติ แต่เมื่อใดที่รับจดหมายไม่ได้ และคาด ว่าน่าจะเกิดจากโควต้าเต็ม ให้เปิดโปรแกรมที่รับ จดหมายด้วยโปรโตคอล IMAP แทน อ่านและ บันทึกจดหมายฉบับที่ต้องการเก็บไว้บนเครื่องพีซี ของผู้ใช้ จากนั้นให้ลบจดหมายฉบับที่อ่านแล้วและ ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ ทำการลบออกให้หมด เพื่อ ประหยัดเนื้อที่ในการรับจดหมายฉบับใหม่ต่อไป

38 38 การขอ E-Mail Address ของ หน่วยงาน  การขอ E-mail address ของหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์จะไม่เปิดเป็นรหัสบัญชี ผู้ใช้หรือ Account ปกติ แต่จะเป็นชื่อ E- mail aliases ของชื่อ E-mail address ของ บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแล  ชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานเป็นชื่อ E-Mail Aliases ของชื่อ E-mail Address ของบุคคล

39 39 การขอ E-Mail Address ของ หน่วยงาน u E-Mail Aliases เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ใช้แทนชื่อ E- mail address ใช้สำหรับส่งจดหมายให้ E-mail address ชื่อหนึ่ง แล้วส่งจดหมายนั้นให้ E-mail address อื่นๆ ตัวอย่าง เช่น ส่งจดหมายให้แผนก ขาย จดหมายนั้นจะส่งถึงพนักงานขายทุกคน เป็น ต้น โดยเป็นชื่อที่ใช้สำหรับส่ง E-mail เท่านั้น ไม่ สามารถนำไปใช้ Login ใดๆ ได้ เพราะไม่ใช่ Account จริง

40 40 การขอ E-Mail Address ของ หน่วยงาน u ข้อกำหนด หน่วยงานที่สามารถขอชื่อ E-Mail Address ของ หน่วยงานได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการของ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับภาควิชาขึ้นไป หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าระดับภาควิชาและคณะ และได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ l ชื่อ E-Mail Aliases เป็นชื่อเต็มหรือชื่อย่อ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม มีความยาว 8 ตัวและห้ามมีช่องว่าง

41 41 การขอ E-Mail Address ของ หน่วยงาน u ชื่อ E-Mail Aliases จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว u ชื่อ E-Mail Aliases สามารถแทนชื่อ E-mail address ของบุคคลผู้ดูแลใช้งานได้มากกว่า 1 คน u บุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail ของหน่วยงานจะต้องมีชื่อ E- mail address อยู่แล้ว และจะได้โควต้าพิเศษ 30 MB u เมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail Address ของ หน่วยงาน ให้แจ้งต่อสำนักคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ E-mail address ให้ถูกต้อง

42 42 ตัวอย่าง u ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอชื่อ E-mail address ของหน่วยงานเป็นชื่อ computer มีผู้ดูแล คือ อาจารย์เสรี E-mail : se@buu.ac.th u สำนักคอมพิวเตอร์ เปิด E-mail address ของ หน่วยงานเป็น computer@buu.ac.th u นั่นคือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ชื่อ E-mail address : computer@buu.ac.th ประชาสัมพันธ์เป็นชื่อ E-mail address ของ ภาควิชาได้ เมื่อมีผู้ส่งจดหมายถึง computer@buu.ac.th จดหมายนั้น จะส่งถึง อาจารย์เสรี

43 43 การอ่านจดหมาย u จากนั้นเมื่ออาจารย์เสรี เปิดอ่านจดหมายใน account ของตนเอง จะเห็นในส่วนหัวของ จดหมายในรายการ To: เป็นชื่อ E-mail address ของ computer@buu.ac.th ซึ่งใช้เป็นที่สังเกตุได้ ว่าจดหมายฉบับใดส่งถึงตนเอง และฉบับใดส่งถึง ภาควิชา  และจะสะดวกมากขึ้น ถ้าอาจารย์เปิดอ่านจดหมาย เป็นประจำทุกๆวัน แต่ละครั้งที่เปิดอ่านและเห็น จดหมายใหม่ ให้แยกเก็บจดหมายไว้คนละ โฟลเดอร์กัน เช่น โฟลเดอร์ INBOX เก็บจดหมาย ของภาควิชา สำหรับจดหมายส่วนตัวให้เก็บไว้ใน โฟลเดอร์ Private

44 44 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt 1 (E-mail) Electronic Mail (E-mail). 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ E- mail u Email เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Asynchronous u ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google