งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
วิชา ประจำปีการศึกษา 2545 เสรี ชิโนดม

2 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
ขั้นที่ 1 ส่ง Project Proposal ขั้นที่ 2 ส่ง System Design ขั้นที่ 3 ส่ง Software Development Phase I ขั้นที่ 4 ส่ง Software Development Phase II ขั้นที่ 5 ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการ สอบร่วมอ่าน ขั้นที่ 6 ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวนเท่ากับกรรมการสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบและลงนามอนุมัติให้สอบ ขึ้นที่ 7 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบร่วมลงนาม บันได 7 ขั้น เสียว กลัวตก จัง

3 ขั้นที่ 1 (ภาคต้น 2545) ส่ง Project Proposal เสนอชื่อโครงงานและรายละเอียดโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่ออนุมัติให้ทำโครงงาน และรายชื่อกรรมการสอบร่วม จากนั้นนำส่งให้อาจารย์ผู้ ประสานงาน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2545 รายละเอียดประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาการดำเนินงาน

4 ขั้นที่ 2 (ภาคต้น 2545) กรรมการสอบร่วมประเมิน
ขั้นที่ 2 (ภาคต้น 2545) ส่งSystem Design ส่งรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประกอบด้วย DFD Data Dictionary, ER Diagram หรือ Stata transition Diagram การออกแบบ Input Output Database Program แหล่งข้อมูล เอกสารสรุปเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานโนโครงงาน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2545 กรรมการสอบร่วมประเมิน

5 ขั้นที่ 3 (ภาคปลาย 2545) ส่งSoftware Development Phase I รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งที่ 1 ให้ กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545

6 ขั้นที่ 4 (ภาคปลาย 2545) ส่ง Software Development Phase II รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2545

7 ขั้นที่ 5 (ภาคปลาย 2545) ขั้นที่ 5 ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบร่วมอ่าน จากนั้นส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงงาน ให้อาจารย์ผู้ ประสานงาน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2546 ส่งผลงานให้ NECTEC สำหรับผู้ส่งผลงานประกวด

8 ขั้นที่ 6 (ภาคปลาย 2545) ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวนเท่ากับกรรมการสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบและลงนามอนุมัติให้สอบในเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงงาน จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อกำหนดวันสอบ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

9 ขั้นที่ 7 (ภาคปลาย 2545) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบร่วมลงนาม จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดรวมทั้งโปรแกรมส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อสรุปผลการเรียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2546

10 กำหนดการสอบ 16 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2546

11 ถ้านิสิตปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน จะมีผลอย่างไร
ผู้ที่ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน จะนำไปเข้าคิวต่อท้าย ถ้าคณะกรรมการมีเวลาพอ (ดวงเฮง จะมีโอกาสสอบใหม่) ถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งแรกจะทำอย่างไร เกรดลดหนึ่งระดับ (แน่นอน) อาจได้สอบใหม่ (ถ้าบนไว้ได้ผล) จบ SUMMER (ถ้าฟลุค) ถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งที่สองจะทำอย่างไร F สถานเดียว ต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่ หาอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่

12 ผู้ที่สอบในภาคเรียนฤดูร้อน
เกรดลด อีกหนึ่งระดับ(สูงสุด B ถ้าแน่จริง) มีโอกาสสอบได้เพียงครั้งเดียว ไม่มีแก้ตัว ต้องลงทะเบียนใหม่

13 ถ้าเปลี่ยนหัวเรื่อง จะทำอย่างไร
กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวเรื่อง ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งหัวหน้าภาควิชา หัวน้าภาควิชานำเข้าที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ ที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ อนุมัติ

14 เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาเก่ายินยอม ที่ปรึกษาใหม่ตกลงรับ แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งหัวหน้าภาควิชา หัวน้าภาควิชานำเข้าที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ ที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ อนุมัติ

15 Project Proposal Project Proposal (ภายใน 31 สิงหาคม 2545)
ตามรูปแบบของภาควิชา ชื่อ – โครงงาน (ภาษาไทย) ……………………………… (ภาษาอังกฤษ) …..…………………………………………… ลักษณะงาน (อย่างย่อ)……………………………………..

16 การประเมินผล ผลงานทางด้านเอกสาร(Documentation) 10 คะแนน
เนื้อหางาน (Contents) 10 คะแนน ผลงานสร้างสรรค์(Contribution) 10 คะแนน การนำเสนอและการตอบคำถามปากปล่าว(Presentation) 10 คะแนน

17 ระดับคะแนน คะแนนตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป เกรด A
คะแนนตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป เกรด B+ คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป เกรด B คะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป เกรด C+ คะแนนต่ำกว่า 5.0ลงมา ต้องทบทวนโครงงานและนำเสนอใหม่ ถ้าไม่ผ่านจะได้เกรดF

18 อาจารย์ผู้ประสานงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ อ.เสรี ชิโนดม อ.สุรชัย วชิระหัตถพงษ์

19 อาจารย์ผู้ประสานงาน (2)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ อ. ธวัชชัยเอี่ยมไพโรจน์ อ. จรุงจิต ปานใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ อ.จิระ จตุรานนท์ อ.พงษ์วุฒิ ดวงศรี

20 อาจารย์ผู้ประสานงาน (3)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ. พงษ์วุฒิ ดวงศรี อ. ภูสิต กุลเกษม ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อ.ดารณี

21 การจัดทำ HOMEPAGE


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google