งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน วิชา 310491 ประจำปีการศึกษา 2545 เสรี ชิโนดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน วิชา 310491 ประจำปีการศึกษา 2545 เสรี ชิโนดม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน วิชา 310491 ประจำปีการศึกษา 2545 เสรี ชิโนดม

3 2 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน ขั้นที่ 1 ส่ง Project Proposal ขั้นที่ 2 ส่ง System Design ขั้นที่ 3 ส่ง Software Development Phase I ขั้นที่ 4 ส่ง Software Development Phase II ขั้นที่ 5 ส่งหนังสือรายงานการ ทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ กรรมการ สอบร่วมอ่าน ขั้นที่ 6 ส่งหนังสือรายงาน การทำโครงงานฉบับ สมบูรณ์จำนวนเท่ากับ กรรมการสอบให้อาจารย์ที่ ปรึกษาโครงงานเพื่อ ตรวจสอบและลงนาม อนุมัติให้สอบ ขึ้นที่ 7 ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์และโปรแกรม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน และอาจารย์ที่ เป็นกรรมการสอบร่วมลง นาม บันได 7 ขั้น เสียว กลัวตก จัง

4 3 ขั้นที่ 1 (ภาคต้น 2545) ส่ง Project Proposal เสนอชื่อโครงงานและ รายละเอียดโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานเพื่ออนุมัติให้ทำโครงงาน และรายชื่อ กรรมการสอบร่วม จากนั้นนำส่งให้อาจารย์ผู้ ประสานงาน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2545 รายละเอียดประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาการดำเนินงาน

5 4 ขั้นที่ 2 (ภาคต้น 2545) ส่งSystem Design ส่งรายงานการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประกอบด้วย DFD Data Dictionary, ER Diagram หรือ Stata transition Diagram การ ออกแบบ Input Output Database Program แหล่งข้อมูล เอกสารสรุปเอกสารที่ใช้ในการ ดำเนินงานโนโครงงาน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2545 กรรมการสอบร่วมประเมิน

6 5 ขั้นที่ 3 (ภาคปลาย 2545) ส่งSoftware Development Phase I รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ครั้งที่ 1 ให้ กับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545

7 6 ขั้นที่ 4 (ภาคปลาย 2545) ส่ง Software Development Phase II รายงาน ความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2545

8 7 ขั้นที่ 5 (ภาคปลาย 2545) ขั้นที่ 5 ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงาน ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการสอบร่วมอ่าน จากนั้นส่ง เอกสารรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนา โครงงาน ให้อาจารย์ผู้ ประสานงาน ภายใน วันที่ 22 มกราคม 2546 ส่งผลงานให้ NECTEC สำหรับผู้ส่งผลงาน ประกวด

9 8 ขั้นที่ 6 (ภาคปลาย 2545) ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับ สมบูรณ์จำนวนเท่ากับกรรมการสอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบและ ลงนามอนุมัติให้สอบในเอกสารรายงาน ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงงาน จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้อาจารย์ผู้ ประสานงานเพื่อกำหนดวันสอบ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

10 9 ขั้นที่ 7 (ภาคปลาย 2545) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมเพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่เป็น กรรมการสอบร่วมลงนาม จากนั้นนำเอกสาร ทั้งหมดรวมทั้งโปรแกรมส่งให้อาจารย์ผู้ ประสานงานเพื่อสรุปผลการเรียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2546

11 10 กำหนดการสอบ 16 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2546

12 11 ถ้านิสิตปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน จะมีผลอย่างไร ผู้ที่ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน จะนำไปเข้าคิวต่อท้าย ถ้าคณะกรรมการมีเวลาพอ (ดวงเฮง จะมีโอกาส สอบใหม่) ถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งแรกจะทำอย่างไร เกรดลดหนึ่งระดับ (แน่นอน) อาจได้สอบใหม่ (ถ้าบนไว้ได้ผล) จบ SUMMER (ถ้าฟลุค) ถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งที่สองจะทำอย่างไร F สถานเดียว ต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่ หาอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่

13 12 ผู้ที่สอบในภาคเรียนฤดูร้อน เกรดลด อีกหนึ่งระดับ(สูงสุด B ถ้าแน่จริง) มีโอกาสสอบได้เพียงครั้งเดียว ไม่มีแก้ตัว ต้องลงทะเบียนใหม่

14 13 ถ้าเปลี่ยนหัวเรื่อง จะทำอย่างไร กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวเรื่อง ยื่นต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งหัวหน้าภาควิชา หัวน้าภาควิชานำเข้าที่ประชุมกรรมการ ภาควิชาฯ ที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ อนุมัติ แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน

15 14 เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาเก่ายินยอม ที่ปรึกษาใหม่ตกลงรับ แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งหัวหน้าภาควิชา หัวน้าภาควิชานำเข้าที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ ที่ประชุมกรรมการภาควิชาฯ อนุมัติ แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงาน

16 15 Project Proposal Project Proposal (ภายใน 31 สิงหาคม 2545) ตามรูปแบบของภาควิชา ชื่อ – โครงงาน (ภาษาไทย) ……………………………… (ภาษาอังกฤษ) …..…………………………………………… ลักษณะงาน (อย่างย่อ)……………………………………..

17 16 การประเมินผล ผลงานทางด้านเอกสาร(Documentation) 10 คะแนน เนื้อหางาน (Contents) 10 คะแนน ผลงานสร้างสรรค์(Contribution) 10 คะแนน การนำเสนอและการตอบคำถามปากปล่าว (Presentation) 10 คะแนน

18 17 ระดับคะแนน คะแนนตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป เกรด A คะแนนตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป เกรดB+ คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป เกรดB คะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป เกรดC+ คะแนนต่ำกว่า 5.0ลงมา ต้องทบทวน โครงงานและนำเสนอใหม่ ถ้าไม่ผ่านจะได้ เกรดF

19 18 อาจารย์ผู้ประสานงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ อ.เสรี ชิโนดม อ.สุรชัย วชิระหัตถพงษ์

20 19 อาจารย์ผู้ประสานงาน (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ อ. ธวัชชัยเอี่ยมไพโรจน์ อ. จรุงจิต ปานใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ อ.จิระ จตุรานนท์ อ.พงษ์วุฒิ ดวงศรี

21 20 อาจารย์ผู้ประสานงาน (3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ. พงษ์วุฒิ ดวงศรี อ. ภูสิต กุลเกษม ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อ.ดารณี อ........

22 21 การจัดทำ HOMEPAGE


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน วิชา 310491 ประจำปีการศึกษา 2545 เสรี ชิโนดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google