งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์..มสธ วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์..มสธ วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์..มสธ วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน

3 แนวทางทั่วไปใน การพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการวิจัย และ การสร้างผลงานวิจัย สำหรับอาจารย์อุดมศึกษา ต้องมุ่งสัมฤทธิ์ มีค่านิยมในการทำงานหนัก และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง...Self- Directing พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT และฐานข้อมูลของ ตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระงาน ( ลดเวลาในการ ทำงาน ) ตั้งเป้า / กำหนดเป้าหมายงานในรอบปี Self- MOU สั่งสมองค์ความรู้เพื่อสร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ( ต้นทุนสำคัญของบุคคล 3 ประการ คือ... – Degree Capital – Intellectual Capital and – Social Network Capital) 1

4 กำหนด Theme ที่สนใจในรอบปี แล้วอาจ แตกเป็นประเด็นย่อย หรือดำเนินการดังนี้ – มอบหมายให้นักศึกษาทำวิจัยเป็น วิทยานิพนธ์ ตนเองทำหน้าที่ ที่ปรึกษา และ ร่วมเขียนบทความเมื่อจบการวิจัย – ร่างโครงการวิจัยใหญ่ ประกอบด้วยประเด็น วิจัย / ประเด็นศึกษาค้นคว้าย่อย ๆ แล้วให้ทุน นักศึกษาดำเนินการวิจัย – จัดทำเป็นชุดโครงการวิจัย “ การพัฒนาชุด E-learning กลุ่มวิชาพื้นฐาน ” ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการวิจัย กระจายงานให้ คณาจารย์ที่สนใจร่วมพัฒนาในรายวิชาของ ตน – จัดทำเป็นชุดโครงการวิจัย แล้วกระจายให้ องค์กรที่สนใจ ทำการวิจัยหรือเป็นหน่วย ทดลอง แล้วเรารวบรวม สังเคราะห์เป็น ผลงานวิจัยฉบับกลาง

5 2. ทำงานแบบ บูรณาการบทบาทหน้าที่

6 การบูรณาการการสอนกับงานวิจัย จะพัฒนาการเรียนการสอนผ่านจอภาพ ใน ปี 2551... ตั้งชื่อเรื่อง “ การพัฒนาระบบ E- Learning สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ” – พัฒนาฐานข้อมูล e-learning – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจอภาพ – ประเมินความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 1 – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว – ประเมินผล สรุปผลการวิจัย.... สอนจบ 2 ภาคเรียน ได้ ผลงานวิจัย 1 รายการ

7 บูรณาการงานวิจัย สอน และ บริการทางวิชาการ เรื่อง “ การบริการความรู้สู่ชุมชน ใน กระบวนการสอนวิชา 24702 การประเมิน นโยบาย แผนงาน และโครงการ ปี การศึกษา 2552” – ให้ผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนเรียน หรือเข้าฟังการ บรรยายในการสัมมนาเสริมของชุดวิชา ตามกลุ่ม ภูมิภาคต่าง ๆ (6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือ 30 ชั่วโมง ) – จัดโปรแกรมการอบรม ควบคู่ไปกับงานสอนปกติ ของชุดวิชา แล้ว – ประเมินผลการบริการความรู้ในภาคเรียน ( วัด ความรู้ ทักษะ และผลงานของผู้เข้ารับการอบรม ) – สิ้นภาคเรียน เขียนรายงานการวิจัย

8 บูรณาการงานสอน วิจัย และบริการทางวิชาการ ขณะทำหน้าที่เป็นกรรมการ / ที่ปรึกษา หน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนดหรือเสนอ ประเด็นวิจัยที่องค์กรนั้น ๆ ควรทำการวิจัย และพัฒนา แล้ว – มอบหมายให้นักศึกษาในความดูแล ทำการศึกษาวิจัย หรือไปร่วมทีมวิจัยกับองค์กร นั้น ๆ – มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำเป็นโครงงาน ภายใต้วิชาที่เรารับผิดชอบ ( หากเป็นไปได้ ควร ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาด้วย )

9 บูรณาการงานวิจัย สอน บริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ อาจทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิชาชีพในชุมชน ผ่านการสอนในรายวิชา และสรุปผลงานในลักษณะผลงานวิจัย เช่น เรื่อง “ รูปแบบการสอนวิชาการจัดการตลาด ด้วยกิจกรรมโครงงานพัฒนาการตลาด สำหรับกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ” – แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจัดทำ โครงงานพัฒนาการตลาดแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน เขตอำเภอลาดหลุมแก้ว – สิ้นภาคเรียน นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดทำรายงาน ประเมินผลโครงงาน – ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกันสรุปและจัดทำรายงาน การวิจัย ในภาพรวม

10 บูรณาการงานสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ การจัดกิจกรรมโครงงานมัคคุเทศก์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย................” – อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะทำหน้าที่ มัคคุเทศก์ – ให้นักศึกษารวมกลุ่มกัน ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ และสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อการทำหน้าที่ เป็นมัคคุเทศก์ประจำวัด / แหล่งเรียนรู้ / แหล่ง ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในจังหวัด ปทุมธานี – สิ้นภาคเรียน ให้นักศึกษาประเมินผลและจัดทำ รายงานโครงงาน – ผู้สอนสรุป ประเมินผล และจัดทำรายงานการ วิจัย

11 เชิญ.....ทดลอง กำหนดประเด็นวิจัย


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์..มสธ วิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google