งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจด้าน สำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจด้าน สำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจด้าน สำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อมูลจำเพาะดาวเทียม SMMS มีวงโคจรลักษณะ Sun-Synchronous ที่ ความสูง 649 กิโลเมตร กล้อง CCD 4 แถบ ความถี่ (NIR, Red, Green, Blue) ที่ความ ละเอียด 30 เมตรต่อ จุด ความกว้างของ ภาพ 711 กิโลเมตร กล้อง Hyper- Spectrum (HSI) มี แถบความถี่ 115 ความถี่ ที่ความ ละเอียด 100 เมตรต่อ จุด ความกว้างของ ภาพ 51 กิโลเมตร ดาวเทียม SMMS ภาพถ่าย ดาวเทียมจาก กล้อง CCD ภาพถ่ายดาวเทียม จากกล้อง Hyper- Spectrum

3 โอกาสในการถ่ายภาพประเทศไทยของ ดาวเทียม SMMS ดาวเทียม SMMS มีวง โคจรพาดผ่านประเทศ ไทยเกือบทุกวัน ( รวม 20 รอบในเวลา 31 วัน แล้วจะวนรอบซ้ำอีกครั้ง ) ซอฟต์แวร์สำหรับ คำนวณวงโคจร

4 ความครอบคลุมในการรับภาพถ่าย ดาวเทียม ของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

5 ภาพถ่ายดาวเทียมชุดแรกจากสถานีรับ สัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งสิ้น 18 ภาพ รับได้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.44 น. ( ครอบคลุมตั้งแต่ ประเทศจีนตอนล่าง ถึง อินโดนิเซีย )

6 ประสิทธิภาพของภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ CCD ภาพจากการประเมินพื้นที่เพาะปลูก ข้าวบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี จาก ดาวเทียม ThEOS ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ภาพจากการประเมินพื้นที่เพาะปลูก ข้าวบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี จาก ดาวเทียม SMMS ช่วงเดือน มีนาคม 2553 ต่างกันเพียง 2.16 เปอร์เซ็นต์ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

7 ข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งน้ำในเขื่อนป่าสัก ชลสิทธ์ ด้วยดาวเทียม SMMS 2009/0 5/22 2010/0 1/04 2009/0 4/02 2009/0 3/06 2010/0 1/15 2010/0 1/19 2009/1 1/10 2009/1 1/14 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ

8 ประสิทธิภาพของภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ HSI พื้นที่ ตัวอย่าง ข้อมูล Ground Truth จาก สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร ข้อมูลจากการแยกแยะ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ HSI ที่มา : งานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์ฯ กับกระทรวง ICT

9

10 ตัวอย่าง D YNAMIC H AZARD M AP ใน พื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ Susceptibility Map (Weighting Method) APIer Map Hazard Map created by API t Map that update from satellite image factor (Rainfall Landuse Elevator and Slop) created by API t Map that update from satellite image factor (Rainfall Landuse Elevator and Slop) ที่มา : งานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์ฯ กับกระทรวง ICT

11 13 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 20.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 21.00 น. ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง ลุ่มน้ำย่อยห้วยน้ำริด ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

12 13 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 20.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 21.00 น. ระดับอ่อนไหวต่อดินถล่ม อ่อนไหวต่ำมาก อ่อนไหวต่ำ อ่อนไหวปานกลาง อ่อนไหวสูงอ่อนไหวสูงมาก ลุ่มน้ำย่อยห้วยน้ำริด ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

13 13 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 20.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 21.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 22.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 23.00 น. 14 สิงหาคม 2553 เวลา 00.00 น. ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง ลุ่ม ห้วยแม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่

14 ระดับอ่อนไหวต่อดินถล่ม อ่อนไหวต่ำมาก อ่อนไหวต่ำ อ่อนไหวปานกลาง อ่อนไหวสูงอ่อนไหวสูงมาก ลุ่ม ห้วยแม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 20.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 21.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 22.00 น. 13 สิงหาคม 2553 เวลา 23.00 น. 14 สิงหาคม 2553 เวลา 00.00 น.

15 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดินถล่มด้วย ภาพถ่ายดาวเทียม : ความลาดชันของพื้นที่ ตัวอย่าง Slop Image ณ บริเวณดอยอิน ทนนท์ ตัวอย่างการจำแนก ความลาดชันที่ มากกว่า 35 องศา บริเวณดอยอิน ทนนท์ ในรูปแบบ 2 มิติ ( ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียม SMMS ใน วันที่ 4 มีนาคม 2553) ที่มา : งานวิจัยของศูนย์ฯ ให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

16 ที่มา : ตัวอย่างงานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์ฯ กับสำนักงานฝนหลวง

17 ตัวอย่างงานวิจัย ใน การติดตามสภาพการ ใช้ประโยชน์พื้นที่ ชลประทานของเขื่อน แควน้อย ( ร่วมกับกรม ชลประทาน )

18

19

20

21

22

23

24 Thank You for Your Attention Question ?? facebook. com / SMMSThailand


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจด้าน สำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google