งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ความเป็นมา 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1
21 กุมภาพันธ์ ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 (สำนักบริการ วิชาการ) ห้อง 212 อาคารชั่วคราว คณะวิจิตรศิลป์ (อาคารของคณะสังคมศาสตร์)

3 ขยายพื้นที่เพิ่มเติม
4 กรกฎาคม ปัจจุบัน ที่ทำการถาวร ชั้น 3 อาคารคณะวิจิตรศิลป์ 2 มิถุนายน 2541 ขยายพื้นที่เพิ่มเติม

4 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น. ปิดบริการ
เวลาบริการ เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา น. ปิดบริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

5 นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั้ง
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั้ง นายจำรัส บุญยืด

6 บริการคืนตู้ล่วงเวลา บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการพื้นฐาน บริการการอ่าน บริการจอง บริการต่ออายุบัตร บริการคืนตู้ล่วงเวลา บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมคืน

7 บริการพิเศษ บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษาเฉพาะเรื่อง
บริการสูจิบัตรนิทรรศการ บริการแฟ้มข้อมูลศิลปิน-ศิลปะ บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา

8 บริการห้องสมุดมีชีวิต
บริการสื่อภาพและเสียง บริการ DIGITAL MEDIA LEARNING กิจกรรมห้องสมุด นิทรรศการ หนังสือใหม่ บอร์ดสารนิเทศทันสมัย

9 บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2549
สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิจิตรศิลป์

10 บริการสารสนเทศสาขาวิจิตรศิลป์ผ่านโฮมเพจห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

11 จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2548
การบริการห้องสมุด จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2548 บริการด้านต่างๆ จำนวนผู้รับบริการ โดยเฉลี่ย (246 วันทำการ) 1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 54,408 221 2. จำนวนผู้ใช้บริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1,063 4.32 3. จำนวนการยืมหนังสือ วารสารและทรัพยากรห้องสมุด 26,804 109 4. จำนวนการยืมทรัพยากรอื่นๆ (โสตทัศนวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 4,345 18

12 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ
ประเภทของทรัพยากรห้องสมุด จำนวนปัจจุบัน (มิย49) จำนวน(48) 1. หนังสือ - หนังสือภาษาไทย 14,350 เล่ม 13,793 - หนังสือตปท. 5,112 เล่ม 5,003 2. วารสาร - วารสารภาษาไทย (ซื้อ) 20 ชื่อเรื่อง 20 - วารสารตปท. (ซื้อ) 27 ชื่อเรื่อง 26 3. หนังสือพิมพ์ - หนังสือพิมพ์ไทย(ซื้อ) 5 4. จุลสารและกฤตภาค 320 รายการ 250 5. แฟ้มข้อมูลศิลปิน-ศิลปะ 2,402 หัวเรื่อง 2,252

13 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ
6. จำนวนโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนปัจจุบัน(มิย.49) จำนวน(48) - วีดิทัศน์ 1,529 รายการ 1,529 - เทปคาสเซท 534 รายการ 534 - คอมแพคดิสก์ 1,041 รายการ 739 - ปฏิทิน 408 รายการ 408 - โปสเตอร์ 1,069 รายการ 979 7. จำนวนฐานข้อมูลสำเร็จรูป - ฐานข้อมูลโปสเตอร์คณะวิจิตรศิลป์ 154 ระเบียน 102 - ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะวิจิตรศิลป์ 361 ระเบียน 120 - ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรมเกียรติยศคณะวิจิตรศิลป์ 86 ระเบียน 50 - ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์บันเทิงคณะวิจิตรศิลป์ 337 ระเบียน 255


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google