งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

2 ความ เป็นมา 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพัก อาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( สำนักบริการ วิชาการ ) ห้อง 212 อาคาร ชั่วคราว คณะวิจิตรศิลป์ ( อาคารของคณะ สังคมศาสตร์ )

3 4 กรกฎาคม ปัจจุบัน ที่ทำการถาวร ชั้น 3 อาคารคณะวิจิตรศิลป์ 2 มิถุนายน 2541 ขยายพื้นที่ เพิ่มเติม

4 เวลา บริการ ปิดบริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดบริการ วันจันทร์ - วัน ศุกร์ เวลา น.

5 นางสาวพรพิศ เด ชาวัฒน์ นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั้ง นายจำรัส บุญยืด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์

6 บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจอง บริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า

7 บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษา เฉพาะเรื่อง บริการสูจิบัตรนิทรรศการ บริการแฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา

8 บริการสื่อภาพ และเสียง บริการ DIGITAL MEDIA LEARNING หนังสือใหม่ กิจกรรมห้องสมุด นิทรรศการ บอร์ดสารนิเทศ ทันสมัย

9 บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์ 2549 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิจิตร ศิลป์

10 บริการสารสนเทศสาขาวิจิตร ศิลป์ผ่าน โฮมเพจห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์

11 การบริการ ห้องสมุด จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2548 บริการด้านต่างๆ จำนวน ผู้รับบริ การ โดยเฉลี่ย (246 วันทำ การ ) 1. จำนวนผู้ใช้บริการ ห้องสมุด 54, จำนวนผู้ใช้บริการ สืบค้นทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 1, จำนวนการยืม หนังสือ วารสารและ ทรัพยากรห้องสมุด 26, จำนวนการยืม ทรัพยากรอื่นๆ ( โสตทัศนวัสดุสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ) 4,34518

12 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ ประเภทของ ทรัพยากรห้องสมุด จำนวน ปัจจุบัน ( มิย 49) จำนวน (48 ) 1. หนังสือ - หนังสือ ภาษาไทย 14,350 เล่ม 13,793 - หนังสือ ตปท. 5,112 เล่ม 5, วารสาร - วารสาร ภาษาไทย ( ซื้อ ) 20 ชื่อเรื่อง 20 - วารสาร ตปท. ( ซื้อ ) 27 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ - หนังสือพิมพ์ ไทย ( ซื้อ ) จุลสารและกฤต ภาค 320 รายการ แฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ 2,402 หัว เรื่อง 2,252

13 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ 6. จำนวนโสตทัศนวัสดุและสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ปัจจุบัน ( มิย.49) จำนวน (4 8) - วีดิทัศน์ 1,529 รายการ 1,529 - เทปคาสเซท 534 รายการ คอมแพคดิสก์ 1,041 รายการ ปฏิทิน 408 รายการ โปสเตอร์ 1,069 รายการ จำนวนฐานข้อมูลสำเร็จรูป - ฐานข้อมูลโปสเตอร์คณะวิจิตร ศิลป์ 154 ระเบียน ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะ วิจิตรศิลป์ 361 ระเบียน ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรม เกียรติยศ คณะวิจิตรศิลป์ 86 ระเบียน 50 - ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์ บันเทิงคณะวิจิตรศิลป์ 337 ระเบียน 255


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google