งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

2 ความ เป็นมา 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพัก อาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( สำนักบริการ วิชาการ ) ห้อง 212 อาคาร ชั่วคราว คณะวิจิตรศิลป์ ( อาคารของคณะ สังคมศาสตร์ )

3 4 กรกฎาคม 2535 - ปัจจุบัน ที่ทำการถาวร ชั้น 3 อาคารคณะวิจิตรศิลป์ 2 มิถุนายน 2541 ขยายพื้นที่ เพิ่มเติม

4 เวลา บริการ ปิดบริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดบริการ วันจันทร์ - วัน ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

5 นางสาวพรพิศ เด ชาวัฒน์ นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั้ง นายจำรัส บุญยืด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์

6 บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจอง บริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า

7 บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษา เฉพาะเรื่อง บริการสูจิบัตรนิทรรศการ บริการแฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา

8 บริการสื่อภาพ และเสียง บริการ DIGITAL MEDIA LEARNING หนังสือใหม่ กิจกรรมห้องสมุด นิทรรศการ บอร์ดสารนิเทศ ทันสมัย

9 บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์ 2549 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิจิตร ศิลป์

10 บริการสารสนเทศสาขาวิจิตร ศิลป์ผ่าน โฮมเพจห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th/library

11 การบริการ ห้องสมุด จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2548 บริการด้านต่างๆ จำนวน ผู้รับบริ การ โดยเฉลี่ย (246 วันทำ การ ) 1. จำนวนผู้ใช้บริการ ห้องสมุด 54,408221 2. จำนวนผู้ใช้บริการ สืบค้นทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 1,0634.32 3. จำนวนการยืม หนังสือ วารสารและ ทรัพยากรห้องสมุด 26,804109 4. จำนวนการยืม ทรัพยากรอื่นๆ ( โสตทัศนวัสดุสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ) 4,34518

12 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ ประเภทของ ทรัพยากรห้องสมุด จำนวน ปัจจุบัน ( มิย 49) จำนวน (48 ) 1. หนังสือ - หนังสือ ภาษาไทย 14,350 เล่ม 13,793 - หนังสือ ตปท. 5,112 เล่ม 5,003 2. วารสาร - วารสาร ภาษาไทย ( ซื้อ ) 20 ชื่อเรื่อง 20 - วารสาร ตปท. ( ซื้อ ) 27 ชื่อเรื่อง 26 3. หนังสือพิมพ์ - หนังสือพิมพ์ ไทย ( ซื้อ ) 55 4. จุลสารและกฤต ภาค 320 รายการ 250 5. แฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ 2,402 หัว เรื่อง 2,252

13 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีบริการ 6. จำนวนโสตทัศนวัสดุและสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ปัจจุบัน ( มิย.49) จำนวน (4 8) - วีดิทัศน์ 1,529 รายการ 1,529 - เทปคาสเซท 534 รายการ 534 - คอมแพคดิสก์ 1,041 รายการ 739 - ปฏิทิน 408 รายการ 408 - โปสเตอร์ 1,069 รายการ 979 7. จำนวนฐานข้อมูลสำเร็จรูป - ฐานข้อมูลโปสเตอร์คณะวิจิตร ศิลป์ 154 ระเบียน 102 - ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะ วิจิตรศิลป์ 361 ระเบียน 120 - ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรม เกียรติยศ คณะวิจิตรศิลป์ 86 ระเบียน 50 - ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์ บันเทิงคณะวิจิตรศิลป์ 337 ระเบียน 255


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐาน ห้องสมุดคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google