งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Management Innovation Center Business Administrative Faculty Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Management Innovation Center Business Administrative Faculty Chiang Mai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Management Innovation Center Business Administrative Faculty Chiang Mai University

2 Management Innovation Center ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการความรู้ด้านการบริหาร จัดการองค์กร และภาคธุรกิจ ด้านนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือ ของเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง องค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่าง ๆ ใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการ จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็น การเสริมสร้างและพัฒนาแรงงานมืออาชีพ ในการเป็นผู้ประกอบการและแรงงาน ของภาคธุรกิจทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการรองรับและตอบสนองนโยบายตลอดจนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้าง ผู้ประกอบการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ องค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านการบริหาร และการจัดการธุรกิจบนฐานความรู้ และนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง พันธกิจ (Mission) การจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนการนำ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ใน องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา และ เครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น จัดฝึกอบรม ดูงาน เสวนา สัมมนา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ  เป็นศูนย์ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากร และ ผู้ประกอบการทุกระดับ ในการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในทุกภาค ส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา การทำวิจัย และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ บริหารและการจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ต่อไป  เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสมรรถนะในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการของประเทศ โดยให้การ สนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์ฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อ การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้าน การบริหารจัดการ

6 นโยบายของศูนย์ฯ  เป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ ด้าน การวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษา และพัฒนาธุรกิจแบบบูรณาการบน ฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ ตอบสนองภารกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นผู้นำและศูนย์กลาง วิชาการในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในภาคเหนือและ ในเขต อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

7 แผนงานของศูนย์ MIC  หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 1. โครงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกับ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2. หลักสูตรการบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่หัดขับ 3. การวางแผนธุรกิจกับการบริหารภาษี 4. แปลงกลยุทธ์ให้เป็นเงิน 5. โครงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ - MICE Marketing - Tele - Communication & Marketing - Effective Marketing and Sale skills for Hotel and Restaurant business - BOUTIQUE HOTEL CONCEPT & MARKETING - สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ “Toward the service excellent” 6. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ บริการ (E – Commerce for Hospitality Business: How to survive in the Wireless World) 7. โครงการ MINI MBA 8. เสวนาวิชาการ ChiangMai MICE

8 กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม MIC: Innovative learning for better environment  MIC ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำโครงการการ เรียนรู้และการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการจัดประกวดโครงงานให้ เด็กนักเรียนได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในการ บริหารและจัดการขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน

9 กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โครงการ “คลินิกธุรกิจ” เป็นรายการสนทนาและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ทาง สถานีวิทยุ FM 100 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ up date และเพิ่มเติมความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอกับ วิทยากรที่มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจที่จะหมุนเวียน เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์

10 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ  The GMS essential Strategic Partnership in Tourism  โครงการประชุมวิชาการ International Conferences “Executive Development Program/ Brand Management”

11 แผนงานด้านการวิจัย  โครงการวิจัย เรื่องการประหยัดพลังงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย (กำลังสรรหาผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจเข้าร่วม จัดทำข้อเสนอโครงการ)

12 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ นวัตกรรมการจัดการ คณะกรรมการ อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มภารกิจคลัสเตอร์ต่าง ๆ ฝ่ายวิจัยและ สารสนเทศ ฝ่ายโครงการ และงานบริการ ฝ่ายกิจกรรม และการเรียน การสอน

13 กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการ จัดการ ร่วมออกบู๊ธแนะนำศูนย์ฯ

14

15 โครงการอบรม Mini MBA

16

17

18 โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาบุคลากร

19 Management Innovation Center (MIC) We are here to SERVE you !

20


ดาวน์โหลด ppt LOGO ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Management Innovation Center Business Administrative Faculty Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google