งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอ.. อาจารย์อัจฉรา คำอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอ.. อาจารย์อัจฉรา คำอักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอ.. อาจารย์อัจฉรา คำอักษร

2 วัตถุประสงค์ สร้างระบบการจัดการความรู้ของนักศึกษาให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนระบบการ จัดการความรู้ นศ. รุ่นต่อไปได้นำระบบการจัดการความรู้ที่สร้างขึ้น นำ ศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อไ เพื่อประกอบวิชา ศท. คร.952703

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ระบบการจัดการความรู้ และนักศึกษาได้มีพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการ จัดการความรู้ นศ. ทุกรุ่นได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน ระบบ Cyber Ba

4 การดำเนินงาน สร้างความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ วิเคราะห์ SWOT นักศึกษา KM รุ่น 4 วิเคราะห์ขอบเขตในการจัดการความรู้ กำหนดทีม KM วางแผนการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

5 สร้างความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ จัดการความรู้

6 วิเคราะห์ SWOT นักศึกษา KM รุ่น 4 จุดแข็ง (Strength: S) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รวดเร็ว ความหลากหลายทางวิชาชีพ เป็นกลุ่มที่มีการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้กันเป็นอย่างดี จุดอ่อน (Weakness: W) เวลาที่ไม่เอื้อต่อการติดต่อกัน ภาระงานของแต่ละบุคคล โอกาส (Opportunity: O) องค์ความรู้จากองค์กรที่หลากหลาย องค์กรที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ อุปสรรค (Threat: T) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อของเทคโนโลยี

7 วิเคราะห์ขอบเขตการจัดการ ความรู้ วิชา 952701 ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ วิชา 952703 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการจัดการความรู้

8 แผนการดำเนินงาน

9 กำหนดทีม KM CKO นโบยาย ติดตาม ตรวจสอบ Team KM วางแผน ดำเนินงาน ติดตาม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ Team IT สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การจัดการความรู้ COP 701COP 703 นางสาว Zhang hongju นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ คุณมะลิวรรณ ชัยธนะนายชยากร โว่ห์ทองคำ นายเศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติคุณประภัสสร คำเมือง นางสาวชลนิศา พรหมเผือกคุณผาณิตดา แสนไชย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ

10 Technology Tools KM CAMT หน้าหลัก WWW (Wordpress) Wiki แลกเปลี่ยนความรู้ 701 Go to Know แลกเปลี่ยนความรู้ 703 FB ใช้ในการติดต่อสื่อสาร Calendar ใช้ในการติดต่อสื่อสารเชิงรุก Sms

11 การดำเนินงานและการติดตาม แผนการดำเนินงาน

12 http://www.kmcamt.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการความรู้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอ.. อาจารย์อัจฉรา คำอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google