งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F.

2  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology

3  เสิชเอนจิ้นที่ทำการค้นหา  Google  Yahoo  MSN (Bing)  Lycos

4 การใช้งาน การใช้งานเริ่มต้นมีความคล้ายคลึงกันในทุกเว็บเสิชเอนจิ้น คุณสามารถพิมพ์คำค้นลงใน Text Box แล้วกดปุ่มเพื่อค้นหาได้ทันที เว็บไซท์ MSN จะถูกลิ้งค์มายังเว็บเสิชเอนจิ้นที่ชื่อว่า ‘Bing’

5 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มีผลการค้นหาภายในประเทศ

6 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มี Filter กรองคำค้น

7 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มีภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซท์ที่ค้นหา

8 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น การเดาคำศัพท์เมื่อพิมพ์ใน Textbox

9 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น แสดงคำค้นที่ใกล้เคียง Relate Website

10 DATA Google 6,160,000,000MSN 2,870,000,000 Yahoo 2,900,000,000Lycos 2,830,000,000 1 en.wikipedia.org/wiki /Data g/wiki/Data 2data.worldbank.org/www.data.gov ictionary.reference. com/browse/data e.com/browse/data 3www.data.gov/ dictionary.reference.c om/browse/datawww.data.govhttp://www.data.gov/ 4www.data.com/ webster.com/dictiona ry/data webster.com/dictionary/ data 5www.one.org/data/www.one.org/data ary.com/data ary.com/data 6www.nber.org/data en.wikipedia.org/wiki/ Data_(Star_Trek) ki/Data_(Star_Trek) 7 0data0data.worldbank.org g/ 8 portal.bopp- obec.info/obec54/ind exwww.data.org.uk en.wiktionary.org/wi ki/data wiki/data 9api.jquery.com/data y.com/datawww.one.org/datahttp://www.one.org/data/ /dataonw eb/www.bls.gov/data m/data/index.html om/data/index.html

11 Information Google MSN Yahoo Lycos en.wikipedia.org/wiki /Information iki/Information 2 en.wikipedia.org/wiki /Information_retrieva lwww.infoplease.com m/ 3 en.wikipedia.org/wiki /Information_scienc e dictionary.reference.c om/browse/informati on e.com/browse/informati on 4 nary.com/.../informat ion.html y.com/information nary.com/information 5 /information.tv webster.com/dictio nary/information webster.com/dictionary/i nformation 6 webster.com/diction ary/informationpublications.usa.gov en.wikipedia.org/wi ki/Information_tech nology iki/Information_technolo gy 7www.ico.gov.uk/ webster.com/dictiona ry/information thesaurus.com/bro wse/information wse/information 8 autiful.net/ en.wikipedia.org/wiki/ Information_technolo gy aringhouse.info earinghouse.info/ 9 publications.usa.gov / nfo mation.php mation.php 1010 dictionary.reference. com/browse/informa tion thesaurus.com/brow se/information publications.usa.go v ov/USAPubs.php

12 Technology Google MSN Yahoo Lycos en.wikipedia.org/wiki /Technology ki/Technology 2 ew.comwww.cnn.com/TECH ECH/index.html 3 /index.html w.com ages/technology pages/technology/index. html 4 ages/technology/ind ex.htmlbing.com/news ew.com view.com/ 5 /technology ges/technology chnology echnology 6 hnology/ nology k.com/technology 7 technology om/technologynews.cnet.comhttp://news.cnet.com/ 8 dictionary.reference. com/browse/technol ogy nology usiness/technology business/technology/ 9 ndustry/Technology iness/technology dictionary.reference.com/browse/Techn ology e.com/browse/Technolo gy s/technology/news.cnet.com om/technology- articles com/technology-articles/

13 กราฟแสดงผลการค้นหาคำศัพท์จากเสิชเอนจิ้น GoogleMSNYahooLycos data information technology

14 ผลการเปรียบเทียบเว็บไซท์ หลักการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบเว็บไซท์ ฟีเจอร์พิเศษในการเว็บไซท์ที่มีฟีเจอร์พิเศษใน การค้นหามากที่สุด 1.Google 2.Yahoo ผลการค้นหามีผลการค้นหาแตกต่างจาก เว็บไซท์อื่นๆ 1.Google 2.MSN จำนวนผลการค้นหามาก ที่สุด 1.Google

15 ข้อจำกัดของการเปรียบเทียบ  ผลการค้นหา อาจมีความแตกต่างในแต่ละวันที่ทำการค้นหา เนื่องจากเว็บไซท์เสิชเอนจิ้นจะปล่อยเครื่องมือค้นหาที่ เรียกว่า บอท (Bot) เพื่อเข้าเก็บข้อมูลเว็บไซท์ที่มีอยู่ทุก 1- 2 วัน  กลุ่มนี้ทำการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  การเปรียบเทียบลักษณะการใช้งาน ความยาก ง่ายในการใช้ งาน เป็นการเปรียบเทียบโดยความคิดเห็นของสมาชิกใน กลุ่มเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google