งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KMS Knowledge Management System. DSS Decision Support System, For CAMT Executive of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KMS Knowledge Management System. DSS Decision Support System, For CAMT Executive of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KMS Knowledge Management System

2 DSS Decision Support System, For CAMT Executive of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 DSS - Present วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้สร้างระบบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) เพื่อ ใช้ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี ส่วนประกอบของข้อมูลดังนี้ – ข้อมูลด้านนักศึกษาและจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา – ข้อมูลด้านคุณวุฒิของอาจารย์ทั้งหมด – ข้อมูลด้านการลงเวลาเข้างานของพนักงานในแต่ละเดือน – ข้อมูลด้านการวิจัย – ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน – ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ – ข้อมูลด้านการใช้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำมันรถตู้ – ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้สร้างระบบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) เพื่อ ใช้ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี ส่วนประกอบของข้อมูลดังนี้ – ข้อมูลด้านนักศึกษาและจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา – ข้อมูลด้านคุณวุฒิของอาจารย์ทั้งหมด – ข้อมูลด้านการลงเวลาเข้างานของพนักงานในแต่ละเดือน – ข้อมูลด้านการวิจัย – ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน – ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ – ข้อมูลด้านการใช้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำมันรถตู้ – ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

4 Decision Support for CAMT Executive

5 CoP Executive

6 INPUT

7 PROCESS

8 OUTPUT

9

10 CAMT SUMMARY

11 Capital / Business Value

12 DSS - Problem เนื่องจากข้อมูลในระบบ DSS ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน ข้อมูลไม่ถูกเรียงตามวันที่ปัจจุบัน ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้ ครบถ้วน ผู้บริหารระดับสูงจึงมีความ ต้องการให้มีการพัฒนาระบบ DSS ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขึ้นมา โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นตัวตั้งและเพิ่ม ข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต

13 การบ่งชี้ความรู้ ความรู้ ที่มาจาก คนทำงาน ประจำ ความรู้ ที่มาจาก ความรู้ เฉพาะ ความรู้ ที่มาจาก เอกสาร

14 การสร้างและแสวงหาความรู้ การประชุมเพื่อจัดกลุ่มความรู้เดิม ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในระบบบ DSS การประชุมเพื่อสร้างกรอบความรู้ ใหม่ ที่องค์กรจะนำมาเก็บไว้ใน ระบบ DSS การจัดเก็บองค์ความรู้เดิม ที่ไม่มี ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่จะสามารถนำมา อ้างอิงได้ในอนาคต

15 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การคัดแยกความรู้ออกมาในแต่ประเภท โดยการประมวล และกลั่นกรองความรู้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ KM TEAM

16 การเข้าถึงความรู้ กำหนดการเข้าถึงความรู้โดยการกำหนดสิทธิ์ใน การเข้าถึงข้อมูลเช่น – คณะกรรมการอำนวยการสามารถดูผลลัพธ์ของ ข้อมูลได้อย่างเดียว – เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาสามารถดูและเพิ่มข้อมูล ของจำนวนนักศึกษาในรอบเดือนปัจจุบันได้ แต่ ไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในรอบเดือนที่ผ่านมาได้

17 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อมีการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน โดยอาจมี การนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผล และตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล เพื่อที่จะนำเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ

18 การเรียนรู้ มีการเรียนรู้งานระหว่างกัน มีการสอนการ Upload ข้อมูล มีการทำคู่มือการใช้งานระบบ

19 กระบวนการทำงานของระบบ DSS


ดาวน์โหลด ppt KMS Knowledge Management System. DSS Decision Support System, For CAMT Executive of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google