งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KMS Knowledge Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KMS Knowledge Management System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KMS Knowledge Management System

2 DSS Decision Support System, For CAMT Executive of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 DSS - Present วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้สร้างระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีส่วนประกอบของข้อมูลดังนี้ ข้อมูลด้านนักศึกษาและจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ข้อมูลด้านคุณวุฒิของอาจารย์ทั้งหมด ข้อมูลด้านการลงเวลาเข้างานของพนักงานในแต่ละเดือน ข้อมูลด้านการวิจัย ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ข้อมูลด้านการใช้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำมันรถตู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

4 Decision Support for CAMT Executive

5 CoP Executive

6 INPUT

7 PROCESS

8 OUTPUT

9 OUTPUT

10 CAMT SUMMARY

11 Capital / Business Value

12 DSS - Problem เนื่องจากข้อมูลในระบบ DSS ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลไม่ถูกเรียงตามวันที่ปัจจุบัน ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้ครบถ้วน ผู้บริหารระดับสูงจึงมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบ DSS ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขึ้นมาโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นตัวตั้งและเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต

13 การบ่งชี้ความรู้ ความรู้ที่มาจากคนทำงานประจำ
ความรู้ที่มาจากความรู้เฉพาะ ความรู้ที่มาจากเอกสาร

14 การสร้างและแสวงหาความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้  การประชุมเพื่อจัดกลุ่มความรู้เดิม ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในระบบบ DSS การประชุมเพื่อสร้างกรอบความรู้ใหม่ ที่องค์กรจะนำมาเก็บไว้ในระบบ DSS การจัดเก็บองค์ความรู้เดิม ที่ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบัน แต่จะสามารถนำมาอ้างอิงได้ในอนาคต

15 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การคัดแยกความรู้ออกมาในแต่ประเภท โดยการประมวลและกลั่นกรองความรู้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ KM TEAM

16 การเข้าถึงความรู้ กำหนดการเข้าถึงความรู้โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเช่น คณะกรรมการอำนวยการสามารถดูผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างเดียว เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาสามารถดูและเพิ่มข้อมูลของจำนวนนักศึกษาในรอบเดือนปัจจุบันได้ แต่ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในรอบเดือนที่ผ่านมาได้

17 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน โดยอาจมีการนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ

18 การเรียนรู้ มีการเรียนรู้งานระหว่างกัน มีการสอนการ Upload ข้อมูล
มีการทำคู่มือการใช้งานระบบ

19 กระบวนการทำงานของระบบ DSS


ดาวน์โหลด ppt KMS Knowledge Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google