งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

College of Arts Media and Technology Assignment 1 Putting Knowledge in the Flow of Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "College of Arts Media and Technology Assignment 1 Putting Knowledge in the Flow of Work."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 College of Arts Media and Technology Assignment 1 Putting Knowledge in the Flow of Work

2 College of Arts Media and Technology Sum mary 17 ปี ที่ผ่านมา APQC ได้ศึกษาแง่มุมของการ จัดการความรู้ (KM) ทุกจากการออกแบบกลยุทธ์เพื่อวิธีที่ดี ที่สุดที่จะกระตุ้นให้พนักงานที่จะแบ่งปันความรู้ ที่จะนำการ จัดการความรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน ซึ่งในปี 2012 APQC ได้ศึกษา Putting Knowledge in flow of work ซึ่งได้ 5 ต้นแบบปฏิบัติของ องค์กร ได้แก่ AWA, MWH Global, Nalco, NASA, and Tata Chemicals

3 College of Arts Media and Technology Sum mary จากการศึกษา APQC ครั้งนี้ พบว่า มี 16 กระบวนการที่ สามารถสร้างการจัดการความรู้ให้อยู่ในกระบวนการทำงาน ที่ประสบความสำเร็จและแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. จัด KM ให้อยู่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ, 2. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสร้าง วัฒนธรรมความรู้ร่วมกัน 3. ทำให้ง่ายสำหรับพนักงานเพื่อร่วมแบ่งปันและ เข้าถึงความรู้ 4. สามารถวัดผล KM ของทุกกระบวนการทำงาน

4 College of Arts Media and Technology Sum mary ซึ่งในทุกกระบวนการนั้นได้มีรูปแบบในการจูงใจดังต่อไปนี้ 1. แนวโน้มการขยายตัวในอนาคต 2. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ การให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม 3. ความจำเป็นในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของ ผลิตภัณฑ์ 4. การผลักดันสำหรับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้ สอดคล้องกันและเครื่องมือ 5. ความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา หรือเพิ่มคุณภาพ 6. ให้วัฒนธรรมเน้นทางด้านนวัตกรรมและ / หรือมีการ ปรับปรุงในกระบวนการ

5 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 วิสัยทัศน์ : ร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ ความสุขของชุมชน พันธกิจ : 1. ร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ของชุมชน 2. ประสานเพื่อพัฒนา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ เหมาะสมสู่ชุมชน 3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านและชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ 5. สะท้อนการใช้องค์ความรู้และบอกปัญหาที่จะนำเข้า สู่การแก้ไขเชิงวิชาการ

6 College of Arts Media and Technology การนำองค์ความรู้ให้อยู่ใน กระบวนการทำงานนั้น วิธีที่ดี ที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจ ลูกจ้าง สำหรับการประสานงาน และกระตุ้นในการแบ่งปันความรู้ ทุกกระบวนการทำงานให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt College of Arts Media and Technology Assignment 1 Putting Knowledge in the Flow of Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google