งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการความรู้งาน วัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการความรู้งาน วัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการความรู้งาน วัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว 542132032 เสนอ อ. ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์

2 1. ข้อมูลของสถานศึกษา - ประกอบด้วยบุคลากรครูทั้งหมด 44 คน นักเรียน นักศึกษา 856 คน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราว 25 คน 2. ปัญหาที่พบในสถานศึกษา – งานวัดผลและประเมินผล 3. จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กร - บุคลากร เจ้าหน้าที่มีความขัดแย้งส่วนตัว ละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ ชอบสะสมงาน ทำให้งานไม่เสร็จตามระยะเวลา 4. ทำไมถึงต้องจัดการความรู้ของงานวัดผลและประเมินผล - เพราะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นมากมาย เกิดซ้ำๆโดยทางงานไม่มีการปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น 5. จะจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างไร - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน - ตั้งกฎ ระเบียบของงาน ให้ความรู้กับบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลของการส่งผลการเรียนของนักเรียนช้า - จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามการเสนอผลการเรียนเพื่อเซ็นอนุมัติ - ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล

3 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการความรู้งาน วัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google