งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อรพินท์ สอน ไว 542132018. ► งานอัตรากำลัง และสรรหา เป็นงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การ วิเคราะห์อัตรากำลัง การวางแผนงบประมาณการจ้างส่ง สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อรพินท์ สอน ไว 542132018. ► งานอัตรากำลัง และสรรหา เป็นงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การ วิเคราะห์อัตรากำลัง การวางแผนงบประมาณการจ้างส่ง สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อรพินท์ สอน ไว 542132018

2

3 ► งานอัตรากำลัง และสรรหา เป็นงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การ วิเคราะห์อัตรากำลัง การวางแผนงบประมาณการจ้างส่ง สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ การสรรหา ( รับสมัคร ) ? รวม ไปถึงการบรรจุ การตรวจสอบคุณวุฒิ การตรวจสอบภาระ งาน การจัดทำ TOR ภาระหน้าที่อื่นๆ ( รวมไปถึงงานด้าน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตาม โครงสร้างขององค์กร JD) ► งานประเมิน และพัฒนาบุคลากร เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา องค์กร เริ่มต้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อนำผลไปประกอบการ ต่อสัญญาจ้าง การขึ้นเงินเดือน การพัฒนาบุลากร การประเมิน Competency ของ บุคลากร เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปวางแผนการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม ให้ลาศึกษาต่อ การกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม พัฒนา และอื่นฯ ► งานทะเบียนประวัติบุคลากร เป็นงานที่เก็บข้อมูลบุคลากรหนึ่งคนตั้งแต่แรกเข้า ในทุกๆ ด้าน วุฒิการศึกษา การพัฒนา ผลการประเมิน ผลการเลื่อนค่าจ้าง การ ดำเนินการทางวินัย ทั้งอยู่ในรูปแบบเอกสาร และบนระบบ MIS ► งานกองทุน เป็นงานที่ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านกองทุน การลงทุนในกองทุนต่างๆ งานสวัสดิการเป็นงานที่ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่บุคลากร สิทธิๆ ต่างๆ เช่น การลา การรักษา ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับ และอื่น ► งานอื่นๆ

4 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อรพินท์ สอน ไว 542132018. ► งานอัตรากำลัง และสรรหา เป็นงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การ วิเคราะห์อัตรากำลัง การวางแผนงบประมาณการจ้างส่ง สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google