งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการตรวจสอบ งบประมาณ ของสาขาวิชา / หลักสูตร งานนโยบาย และแผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการตรวจสอบ งบประมาณ ของสาขาวิชา / หลักสูตร งานนโยบาย และแผนฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการตรวจสอบ งบประมาณ ของสาขาวิชา / หลักสูตร งานนโยบาย และแผนฯ

2 สาขาวิชา / หลักสูตร ประจำคณะ พยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา / หลักสูตร ดังต่อไปนี้

3 สาขาวิชา / หลักสูตร ประจำคณะ พยาบาลศาสตร์ 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( หลักสูตรปกติ ) 2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ ) 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตร - มหาบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ ) 4. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการ พยาบาล แผน ก และ ข ภาคปกติ 5. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการ พยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ 6. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการ พยาบาล ( หลักสูตรนานาชาติ ) 7. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และ ข ภาคปกติ 8. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ แผน ก ภาคปกติ 9. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ 10. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ

4 สาขาวิชา / หลักสูตร ประจำคณะ พยาบาลศาสตร์ 11. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลด้านการ ควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ 12. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ ข ภาคปกติ 13. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ 14. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ ข ภาคปกติ 15. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ 16. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และแผน ข ภาค ปกติ 17. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 18. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนา มัย แผน ก และแผน ข ภาปกติ 19. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนา มัย แผน ข ภาคพิเศษ

5 วิธีการตรวจเช็คงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ของสาขาวิชา / หลักสูตร 1. เข้าหน้า mis ของคณะดังนี้ http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/index.asp

6 วิธีการตรวจเช็คงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ของสาขาวิชา / หลักสูตร 2. คลิ๊ก เข้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ การศึกษา ( เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือ )

7 วิธีการตรวจเช็คงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ของสาขาวิชา / หลักสูตร 3. เมื่อเข้ามาในหน้างานนโยบายและแผนฯ แล้ว คลิ๊ก ตรวจเช็คงบประมาณสาขาวิชา

8 วิธีการตรวจเช็คงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ของสาขาวิชา / หลักสูตร 4. เลือก งบ สาขาวิชา / หลักสูตร เลือกปี งบประมาณ

9 วิธีการตรวจเช็คงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ของสาขาวิชา / หลักสูตร 4. ระบบจะแสดงเงินที่ได้รับการจัด ยอดเงินใช้ไป ยอดเงินคงเหลือ โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

10 ------------------------ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เวปไซค์ งานนโยบายและแผนฯ รายงาน / คู่มือ เลือก อื่นๆ ------------------------


ดาวน์โหลด ppt วิธีการตรวจสอบ งบประมาณ ของสาขาวิชา / หลักสูตร งานนโยบาย และแผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google