งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม Source : : Keshav P. Dahal (Bradford University) : Prof Jiang, Prof McClachey.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม Source : : Keshav P. Dahal (Bradford University) : Prof Jiang, Prof McClachey."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม Source : : Keshav P. Dahal (Bradford University) : Prof Jiang, Prof McClachey

2 การสำรวจและทบทวนวรรณกรรม  การสืบค้นหาวรรณกรรมที่ต้องการ  การอ่าน  การเขียนเอกสารอ้างอิง  วิเคราะห์กรณีศึกษา Problem Analysis +

3 ประเภทของข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ การทดลอง สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสนทนา เอกสารตีพิมพ์ การบรรยาย

4 ทำไมต้องทบทวนวรรณกรรม เพื่อหาข้อมูลการพัฒนา ระดับของการพัฒนา หรือศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ หรือศาสตร์ล่าสุด ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อหาช่องว่างของความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อหาข้อมูลการพัฒนา ระดับของการพัฒนา หรือศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ หรือศาสตร์ล่าสุด ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อหาช่องว่างของความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน

5 ทำไมต้องทบทวนวรรณกรรม ค้นหาความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ เพื่อหางานที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงว่ามีการ ทำไปแล้วอย่างไรบ้าง โจทย์วิจัย วิธีการ ผลที่ได้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอด

6 โลกของวรรณกรรม หนังสือ วารสาร บทความการประชุมทางวิชาการงานสัมมนา World wide web เอกสารตีพิมพ์ที่ขายให้ผู้สนใจ หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร บทความการประชุมทางวิชาการงานสัมมนา World wide web เอกสารตีพิมพ์ที่ขายให้ผู้สนใจ หนังสือพิมพ์

7 ประเภทของบทความวิชาการ บทความตีพิมพ์โดยผู้วิจัย บทความตีพิมพ์ที่รวบรวม หรือประมวล งานที่ตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความตีพิมพ์โดยผู้วิจัย บทความตีพิมพ์ที่รวบรวม หรือประมวล งานที่ตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

8 การอ่านเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมเป็นการ อ่านที่ต้องประเมินและดึงประเด็นสำคัญออกมา เพื่อใช้ในงานวิจัยหรือเพื่อให้ได้คำตอบที่ ต้องการ ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสืออ่านทั่วไป

9 คำถามที่ต้องตอบ ในการอ่านเอกสารวิชาการ เอกสารที่อ่านเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและจะ เกี่ยวข้องกับงานของเราอย่างไร แรงจูงใจในการทำงานที่อ่านนี้คืออะไร? งานนี้จะช่วยเราในประเด็นไหนได้บ้าง ทำไมเราอ่านงานวิจัย / เอกสารนี้

10 งานที่อ่านนี้ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือใด ผู้ที่ทำการวิจัยกำลังค้นพบอะไร มุมมองของผู้วิจัยเป็นอย่างไร สิ่งที่ผู้วิจัยทำแตกต่าง หรือเหมือนกับของเรา อย่างไร คำถามที่ต้องตอบ ในการอ่านเอกสารวิชาการ

11 ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการทบทวนวรรณกรรม มีความรู้ที่เพียงพอสำหรับ การทำวิจัยของตน อ่านแล้วสามารถนำมาใช้ ในงานของเราได้

12 เทคนิคการอ่าน

13 เริ่มอ่านด้วยหนังสืออ่านง่ายและสนุก อ่านสมํ่าเสมอทุกวันใน ช่วงเวลาสั้นๆ มีความตั้งใจที่จะอ่านให้เร็วกว่าเดิม กําหนดเวลาในการอ่านให้แน่นอน เช่น 30 นาที หรือ1 ชั่วโมง จับใจความให้ได้ด้วยการทดลองทํานายเนื้อเรื่องล่วงหน้าและ ทบทวนเรื่องที่อ่านผ่านไปแล้ว ศึกษาศัพท์ ความหมายของคําที่ใช้ คําใดที่ไม่แน่ใจควรทํา เครื่องหมายไว้ เทคนิคการอ่านรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

14 การเคื่ลอนใหวสายตาย้อนกลับ จะทําให้เกิดความ สับสน อ่านโดยกวาดสายตาไปรอบๆ อ่านในใจไม่พึมพํา หรือทําปากขมุบขมิบ จดบันทึกผลความก้าวหน้า อย่าหยุดอ่านเพื่อจดบันทึกจนกว่าจะจบตอนหนึ่งๆ จากบทความ " การฝึกการอ่าน " ในวารสารแนะแนววิทยาลัย ครูเทพสตรี เล่ม 5 ประจําภาคกลาง พ. ศ. 2509

15 สํารวจ (Survey) ส่วนต่างๆของหนังสือ เช่น คํานํา สารบัญบรรณานุกรม ตั้งคําถาม (Question) จากเนื้อหา อ่านหาคําตอบ (Reading) ระลึก (Recall) สิ่งที่อ่านผ่านไปแล้ว ทบทวน (Review) วรรณา เกตุภาค เขียนไว้ในวารสารการศึกษาเอกชน ปี ที่ 3 ฉบับที่ 12

16 สํารวจหนังสือ : เพื่อรู้จักคุ้นเคย อ่านแนวคิดหลัก : จับประเด็นสําคัญ ตั้งคําถามขณะอ่าน : อะไร ทําไม อย่างไร ใคร เมื่อไร เน้นประเด็นสําคัญ : ทําเครื่องหมาย ประสานคําบรรยายกับตํารา : ช่วยให้เข้าใจลึกซึ้ง ทบทวน : บ่อยๆจะจําได้ดี จาก คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่ม " การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการ เรียน ' โดย ผศ. เรียม ศรีทอง

17 S=Survey สํารวจหรือสร้างความคุ้นเคยก่อนอ่าน ที่มา คํานํา สารบัญ รูปแบบของหนังสือ หนังสืออ้างอิง ดัชนี คํา นํา หัวข้อ สรุป ของแต่ละบท O=Organize เรียบเรียงหรือจดสิ่งที่ได้อ่าน ทําเครื่องหมายเน้นประเด็นสําคัญ ประเด็นรอง เมื่ออ่าน จดย่อ A=Anticipate ทดลองทําแบบฝึกหัด ตอบคําถาม หรือทดสอบ R=Recite and Review หัดท่องจําและทบทวนเสมอๆ จาก College Study Skills โดย Shepherd, J.J.

18 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์: ไม่ควรอ่านตะลุยเรื่อยๆ รวดเดียวจบเล่ม ควรอ่าน แล้วหยุดพักเป็นตอนๆไปเรื่อยๆ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ : ควรอ่านตะลุยรวดเดียวไปจนจบเพื่อให้ เรื่องราว สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน วรรณคดี : อ่านอย่างรอบคอบถี่ถ้วน อ่านช้าๆไม่รีบเร่งปล่อยอารมณ์ ให้คล้อยตามคําบรรยาย ถ้าอ่านเพื่อศึกษาควร มีการวิเคราะห์เรื่องราว บทบาทของตัวละครตลอดจนส่วนอื่นๆของวรรณคดี นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ควรใช้วิจารณญาน พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ เชื่อทุกอย่างตามที่ข่าวรายงาน scan before reading, read abstract and conclusions first

19 วิธีการค้นหาเอกสารวิชาการ

20 วิธีการการหาบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน ของเราจากวารสารและงานประชุม สอบถามจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังทำ สมัครเป็นสมาชิกวารสารหรืองานประชุมวิชาการที่ เกี่ยวข้อง หาจาก websites ของงานประชุม หรือของวารสาร สอบถามจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังทำ สมัครเป็นสมาชิกวารสารหรืองานประชุมวิชาการที่ เกี่ยวข้อง หาจาก websites ของงานประชุม หรือของวารสาร

21 การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง หนังสือ (Books) – อ้างทั้งเล่ม – อ้างบางส่วนหรือบางบท วารสาร (Journals) สิ่งตีพิมพ์ (Publications) รายงาน (Reports) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทคัดย่อของงานวิจัยที่เสนอในการประชุม (Abstract of meeting papers) โปสเตอร์ในการประชุม (Poster of conference) สิทธิบัตร (Patents) งานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished materials) หรือ อ้างบุคคล การสัมภาษณ์ Computer software สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources) กฎหมาย ภาพยนตร์ ดนตรี เทป หนังสือ (Books) – อ้างทั้งเล่ม – อ้างบางส่วนหรือบางบท วารสาร (Journals) สิ่งตีพิมพ์ (Publications) รายงาน (Reports) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทคัดย่อของงานวิจัยที่เสนอในการประชุม (Abstract of meeting papers) โปสเตอร์ในการประชุม (Poster of conference) สิทธิบัตร (Patents) งานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished materials) หรือ อ้างบุคคล การสัมภาษณ์ Computer software สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources) กฎหมาย ภาพยนตร์ ดนตรี เทป

22 Sources - databases Web of Science (ISI web of Knowledge) - http://www.isiwebofknowledge.com/ Google scholars ACM Digital Library – full test of ACM articles ResearchIndex - NECI Scientific Literature Digital Library The Collection of Computer Science Bibliographies Lecture Notes in Computer Science Compendex, 1970- Inspec, 1969- Expanded Academic Index, 1980- ScienceDirect Citeseer, http://citeseer.ist.psu.edu/ Conference indeces – Paper First, 1993- – Proceedings First, 1993- Index To Theses - U.K. and Ireland 1970 to 1999 Networked Computer Science Technical Reference Library (NCSTRL) report

23 Guidance for literature review Do not cite from a cite - go to the source Do not be shy about contacting authors Citing papers more than 3-4 years old – OK for seminal work (journal) but – not appropriate when comparing your results journal citation is usually preferable Use standard terminology Do not over cite your own previous work

24 CMU http://library.cmu.ac.th/cmul/

25 การวิเคราะห์ปัญหาและ Problem tree method

26 ปัญหาเป็นผลผลิตของคน และองค์กร

27 Problem Tree method เป็นการวางแผนงานที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดแนวทาง ความคิด หรือ โอกาสใหม่ Problem Tree method เป็นการวางแผนงานที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดแนวทาง ความคิด หรือ โอกาสใหม่

28 การวิเคราะห์ปัญหา จำแนกว่าอะไรเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ หาสาเหตุ และผลที่เกิดจากปัญหานั้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัญหาคือเพื่อให้แน่ใจ ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อวางแผนดำเนินการ แก้ไข จำแนกว่าอะไรเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ หาสาเหตุ และผลที่เกิดจากปัญหานั้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัญหาคือเพื่อให้แน่ใจ ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อวางแผนดำเนินการ แก้ไข

29 เลือกปัญหา หรือสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ในเรื่องที่ ต้องการศึกษา แต่ละปัญหาที่เลือกมา นำไปเขียน problem tree แต่ละ problem tree วิเคราะห์หาสาเหตุและผลที่เกิดจาก ปัญหานั้น กำหนดวัตถุประสงค์จากการวิเคราะห์ที่ได้ เลือกปัญหา หรือสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ในเรื่องที่ ต้องการศึกษา แต่ละปัญหาที่เลือกมา นำไปเขียน problem tree แต่ละ problem tree วิเคราะห์หาสาเหตุและผลที่เกิดจาก ปัญหานั้น กำหนดวัตถุประสงค์จากการวิเคราะห์ที่ได้ การวิเคราะห์ปัญหา

30 Diagram of problems อาหารขาดแคลน ผลผลิตข้าวที่ลุ่ม ลดลง ภาวะทุพโภชนาการ ผลผลิตเกษตรบนที่สูง ลดลง มีอัตราการย้าย ถิ่นฐานสูง ระบบชล ประธาน เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ ต้องการ ปัจจัย การ ผลิตที่ ใช้ไม่ เพียงพ อในเวล ลาที่ ต้องการ ดินเบน ที่สูง เสื่อม คุณภา พ มีการชะ ล้าง พังทลา ยของ ดิน คลองส่ง น้ำถูกปิด จากพืช น้ำ วาวล์ คุณภา พต่ำ ระบบซ่อมบำรุงชล ประธานไม่ดี มีปัญหา ชุนกลุ่ม น้อยใน หมู่บ้าน ใกล้เคีย ง

31 Diagram of objectives ปรับปรุงสถานกรณ์ขาด เพิ่มผลผลิตข้าวที่ ลุ่ม ภาวะทุพโภชนาการลดลง เพิ่มผลผลิตเกษตรบน ที่สูง ลดอัตราการย้าย ถิ่นฐาน ระบบชล ประธาน เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ ต้องการ ปัจจัย การ ผลิตที่ ใช้ไม่ เพียงพ อ ดินเบน ที่สูง เสื่อม คุณภา พ ลดการชะ ล้าง พังทลาย ของดิน ลอก คลอง ส่งน้ำ เพิ่ม คุณภาพ วาวล์น้ำ พัฒนาระบบซ่อมบำรุง ชลประธาน แก้ปัญห าชุน กลุ่ม น้อยใน หมู่บ้าน ใกล้เคีย ง สนับสนุน ปัจจัยการ ผลิตที่ใช้ให้ เพียงพอใน เวลาที่ ต้องการ

32 Clustering ปรับปรุงสถานกรณ์ขาด เพิ่มผลผลิตข้าวที่ ลุ่ม ภาวะทุพโภชนาการลดลง เพิ่มผลผลิตเกษตรบน ที่สูง ลดอัตราการย้าย ถิ่นฐาน ระบบชล ประธาน เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ ต้องการ สนับสนุน ปัจจัยการ ผลิตที่ใช้ให้ เพียงพอใน เวลาที่ ต้องการ ดินเบน ที่สูง เสื่อม คุณภา พ ลดการชะ ล้าง พังทลาย ของดิน ลอก คลอง ส่งน้ำ เพิ่ม คุณภาพ วาวล์น้ำ พัฒนาระบบซ่อมบำรุง ชลประธาน แก้ปัญห าชุน กลุ่ม น้อยใน หมู่บ้าน ใกล้เคีย ง ระบบชล ประธาน ความ อุดม สมบูรณ์ ของดิน ปัจจัย การ ผลิต ปัญหา ชนกลุ่ม น้อย

33 เลือกกลุ่มวัตถุประสงค์ที่ต้องการดำเนินการ ตามผลกระทบและความเร่งด่วน หรือตาม นโยบาย


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม การสำรวจและ ทบทวนวรรณกรรม Source : : Keshav P. Dahal (Bradford University) : Prof Jiang, Prof McClachey.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google