งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 16 Payment among Nation. A Country’s Balance of Payment The set of accounts recording all flows of value between a nation’s residents and the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 16 Payment among Nation. A Country’s Balance of Payment The set of accounts recording all flows of value between a nation’s residents and the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 16 Payment among Nation

2 A Country’s Balance of Payment The set of accounts recording all flows of value between a nation’s residents and the residents of the rest of the world during a period of time. Current Account ( บัญชีเดินสะพัด ) Capital Account ( บัญชีทุนเคลื่อนย้าย ) Official International Reserves ( บัญชีทุนสำรองระหว่าง ประเทศ )

3 Current Account Trade Account Service Account Income Account Current Transfer

4 A nation Current Account Export > Import Export < Import SurplusDeficit

5 Capital Account Direct Investment Portfolio Investment Other Investment Our Country Other Country + + - -

6 International Reserves Account Official international reserve assets are the money-like asset that are held by governments and that are recognized by governments as fully acceptable for payment between them. หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายที่ประเทศทั่วโลกยอมรับในการ ชำระหนี้ระหว่างกัน เป็นบันทึกรายการที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของทรัพย์สินของรัฐบาลได้แก่ทองคำ เงินตรา ต่างประเทศ เงินฝากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสิทธิถอนเงินพิเศษ (SDR) โดยมักไม่รวมเงินตราสกุลของ ตน บัญชีนี้มีไว้เพื่อปรับความไม่สมดุลในดุลการชำระเงิน คือ การมีดุลการชำระเงินเกินดุล รัฐบาลจะนำเงินที่เกินดุลนั้น ไปสมทบไว้กับบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งจะอยู่ใน ต่างประเทศ รับผิดชอบโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กรณีนี้รายการบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศจะมีเครื่องหมาย ลบ (-) เพราะเรานำทุนสำรองไปเพิ่มถือเป็นรายจ่ายและกรณี ดุลการชำระเงินขาดดุล รัฐบาล จะต้องนำทุนสำรองจาก บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนี้ไป ชดเชยส่วนที่ขาดดุล ซึ่ง ถือเป็นรายการรับ (+)

7 Inflow > Outflow From Surplus Reserve Account (-) International Reserve Asset (+) 1.Current Account 2.Capital Account

8 Inflow < Outflow From Deficit Reserve Account (+) International Reserve Asset (-) 1.Current Account 2.Capital Account

9


ดาวน์โหลด ppt Session 16 Payment among Nation. A Country’s Balance of Payment The set of accounts recording all flows of value between a nation’s residents and the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google