งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนทางไกล ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ สารสนเทศ Presented by: สุนัดดา สงวนเดช 542132039 For: อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนทางไกล ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ สารสนเทศ Presented by: สุนัดดา สงวนเดช 542132039 For: อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนทางไกล ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ สารสนเทศ Presented by: สุนัดดา สงวนเดช 542132039 For: อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 ที่มา และความสำคัญ ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ▫ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( การโทรคมนาคม ) ▫ การจัดเก็บข้อมูล ▫ สื่อการเรียนการสอน

3 ที่มา และความสำคัญของการจัดการศึกษา ทางไกลในรูปแบบของสารสนเทศ การเรียนทางไกลเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 20 การจัดการสื่อสารทางไกลเริ่มมีเมื่อ ค. ศ. 1800 ( พ. ศ.2343)

4 ปัญหาที่พบในองค์กร ส่งไปผิดที่อยู่ นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือเรียน หนังสือได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ( หนังสือฉีก หรือยับ ) ข้อมูลการเรียนสูญหาย เนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูล ในการเก็บที่ดีพอ มีความล่าช้าในการในการจัดส่งหนังสือเนื่องจากยังมี การจัดส่งทางไปรษณีย์ ในบางครั้งเมื่อมีไปรษณีย์มาส่งแต่ไม่มีใครรับพัสดุต้อง เสียเวลาไปรับที่ไปรษณีย์เอง ( เสียเวลาไปประมาณ 1 วัน ) สิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากต้องมีการ copy หนังสือ เป็นจำนวนหลาย ๆ เล่มสำหรับนักศึกษา

5 โจทย์วิจัย คำถามหลัก ระบบสารสนเทศจะช่วยพัฒนาการศึกษาทางไกลของ มหาลัย Global ได้อย่างไร คำถามรอง ใช้ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมอะไรในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ พัฒนาอย่างไร ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษา ทางไกล กลุ่มผู้ใช้ ( บุคลลากร และนักศึกษา ) จะเข้าใจในระบบ สารสนเทศมากน้อยแค่ไหน จะช่วยประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรได้มาก น้อยแค่ไหน

6 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลของ มหาวิทยาลัย Global ให้เป็นระบบของการเรียนรู้ สารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการเรียน เพื่อประหยัดเวลาในการเรียน และการจัดส่งตำราเรียน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ทางไกลให้เป็นประโยชน์สูงสุด บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่ศึกษาในระบบการจัด การศึกษาทางไกลมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศ และใช้ได้อย่างถูกต้อง บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบที่จะพัฒนาในขั้นต่อไปได้

8 เอกสารอ้างอิง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักบริหารงาน การศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ. รายงาน การวิจัยพัฒนาการและทิศทางของ E-Learning ใน ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หจก. บางกอก บล๊อก, 2546 ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์, ณรงค์ ขำวิจิตร, ประไพพิศ มงคล รัตน์, พรรณนิภา วัยเจริญ, วันดี จงคงคา. รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ,2546


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนทางไกล ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ สารสนเทศ Presented by: สุนัดดา สงวนเดช 542132039 For: อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google