งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงร่างวิจัย นำเสนอโดย Miss Zhang hongju

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงร่างวิจัย นำเสนอโดย Miss Zhang hongju"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงร่างวิจัย นำเสนอโดย Miss Zhang hongju 542132001
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนรวม ลดลง ณ บริษัทคุณหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์ โครงร่างวิจัย นำเสนอโดย Miss Zhang hongju

2 สถานการณ์ที่มาและความสำคัญ:การทำธุรกิจมุ่งเน้นกำไร เป็นหลัก !
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนลดลง ณ บริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด สถานการณ์ที่มาและความสำคัญ:การทำธุรกิจมุ่งเน้นกำไร เป็นหลัก ! กำไร มันอยู่ที่ไหน??

3 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆได้ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้มาก ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ประสิทธิผล (Productivity) ขององค์กรของตนเองให้เพิ่มมาก ขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของตนเอง ภายในธุรกิจ

4 จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือทำให้องค์ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและได้ผลกำไรสูงสุดได้ดังนั้นในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดหาให้สัมฤทธ์ผล ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงความหมายและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องของการจัดซื้อจัดหา วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดหา นโยบายการจัดซื้อจัดหาหน้าที่ความรับผิดชอบของการจัดซื้อจัดหาและกระบวนการจัดซื้อจัดหาก่อน

5 บริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด
ตั้งอยู่ที่เลขที่ บล็อก 73 ตลาดค้าส่งต้าซางฮุ่ย ถนน ซินเคอ คุนหมิง ยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทค้าขายระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศจีนนานเป็น 4 ปี มีคนงานทั้งหมด 49 คน เป็นธุรกิจนำเข้าศิลปหัตถกรรมไม้แก่สลักเป็นหลัก เน็นงานการ จัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก

6 Visionเป็นที่ขายส่งสินค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักเมืองไทยโดยเฉพาะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Mission 1.พัฒนาธุรกิจการค้าให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน 2.มีการบริหารธุรกิจการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลประกอบการที่พอใจเพื่อสร้างประโยชน์และกำไรสูงสุดต่อบริษัท 3.มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 4.นำเข้าสินค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักเมืองไทยเป็นโดยเฉพาะ

7 Problem Tree

8 แนวทางแก้ปัญหา

9 โจทย์วิจัย สร้างระบบการจัดการความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักอย่างไร จำทำให้สัมฤทธิผลให้องค์ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

10 โจทย์วิจัยรอง 1.ปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิ์ภาพประสิทธิผลมีอะไรบ้าง 2.การพัฒนาระบบการทำงานฝ่ายงานจัดซื้อจัดหาเพื่อได้ลดต้นทุนลงอย่างไร 3.การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้จัดซื้อดีขึ้นอย่างไร 4.การปรับปรุงเพิ่มประสิธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดหาได้เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้องค์ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ผลกำไรสูงสุดอย่างไร

11 หัวข้อวิจัย ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานจัดซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายของบริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด

12 วัตถุประสงค์การวิจัย 1
วัตถุประสงค์การวิจัย 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของบริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัดโดยนำระบบการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 2.เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักของบริษัทเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้ระบบการจัดการความรู้ทางด้านจัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักของบริษัทเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด 2.ได้ระบบสารสนเทศข้อมูลและมาตรฐานในการทำงานด้านจัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักของบริษัทเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด 3.ผลการศึกษาวิจัยนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อการจัดการภายในองค์กรของบริษัทเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด 4.ผลการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรบริษัทเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด

14 ขอบเขตของการศึกษา 1. การศึกษาตรวจสอบภายใน: ศึกษากรณีสำนักงานเชียงใหม่ของบริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัดที่ตั้งไว้ที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

15 การศึกษาตรวจสอบภายนอก: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในหมู่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาระบบการจัดการความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดหาของผู้จัดซื้อ กระทบต่อการเลือกซื้อสินค้าในหมู่บ้านถวาย ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการใช้บริการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ ในหมู่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่

16 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารบริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์ ผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อ Supplierที่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ บริษัทShippingที่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

17 วิธีดำเนินการวิจัย 1. คิดหัวข้อในการทำวิจัย 2
วิธีดำเนินการวิจัย 1. คิดหัวข้อในการทำวิจัย 2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หัวข้อวิจัยมีความชัดเจน 3 .เสนอหัวข้อวิจัย และปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิจัยให้ถูกต้องเหมาะสม 4. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้ได้กรอบคิดที่ชัดเจน 5. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

18 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 2. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Approach) 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4. ระบบโครงข่าย (Computer Network) 5. การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) 6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7. กรอบแนวคิดในการศึกษา

19 6. เขียนโครงร่างวิจัย 7. เสนอโครงร่างวิจัย 8
6. เขียนโครงร่างวิจัย 7. เสนอโครงร่างวิจัย 8. เก็บข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากระบบออนไลน์ 9. ออกแบบสอบถาม 10. นำแบบสอบถามไปให้กลุ่มsupplier 11. สรุปข้อมูลทางแบบสอบถาม 12. วิเคราะห์ข้อมูลทางแบบสอบถาม 13. สรุปผลการวิจัย 14. เสนอนผลการวิจัย  

20 สถานที่ทำการวิจัย 1. สำนักงานเชียงใหม่ บริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์จำกัด 2. วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ระยะวลาการทำวิจัย ใช้ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ถึง วันที่ 30 กุมภาพัน พ.ศ. 2555

22 ขอบคุณมากค่ะ จบการนำเสนอแล้วนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ จบการนำเสนอแล้วนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงร่างวิจัย นำเสนอโดย Miss Zhang hongju

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google