งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก

2 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ฯ โครงการ 1, 2,3,4,..........
แผนงาน งาน/โครงการ กองทุน หน่วยงาน หมวดรายจ่าย

3 ประเภทของโครงการ โครงการกลยุทธ์ฯ โครงการที่มีกิจกรรมเดี่ยว โครงการที่มีกิจกรรมหลายกิจกรรม โครงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา โครงการจัดประชุมทางวิชาการ

4 การขออนุมัติโครงการกลยุทธ์ :
หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - หน่วยประสานกำกับ - งานนโยบายและแผนฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรมเดี่ยว :
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนฯ - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานบริการการศึกษาฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรมเดี่ยว :
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - พัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรมเดี่ยว :
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานวิจัยและวิเทศฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8 การขออนุมัติโครงการที่มีหลายกิจกรรม :
- หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ - ให้แยกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอขออนุมัติอีก ครั้งเหมือนกิจกรรมเดี่ยว

9 องค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ
โครงการที่มีกิจกรรมเดียว - ค่าตอบแทน / ล่วงเวลา,ตอบแทนนักศึกษา - ค่าใช้สอย / จ้างเหมาบริการต่าง, เดินทางไป ราชการ - ค่าวัสดุ / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ * ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กรณี โครงการกลยุทธ์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ) โครงการที่มีหลายกิจกรรม แยกกิจกรรม เพื่อขออนุมัติดำเนินการ

10 ขออนุมัติจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ :
หน่วยงานหลักขอเสนอโครงการฯ - งานบริหารธุรการ (การบุคคล) - งานการเงินการคลังและพัสดุ - งานบริหารธุรการ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ - เสนอคณบดีลงนามเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมหลักฐานขอ อนุมัติตามระเบียบฯ

11 ระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดฝึกอบรมฯ :
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด ฝึกอบรมฯ พ.ศ (ฉบับที่ 2) 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ ฉบับที่ 2 พ.ศ พระราชกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข ระเบียบมช. ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ พ.ศ.2528 ประกาศมช. เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายของ มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google