งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก. แผนงาน งาน / โครงการ กองทุน หน่วยงาน หมวดรายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก. แผนงาน งาน / โครงการ กองทุน หน่วยงาน หมวดรายจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก

2 แผนงาน งาน / โครงการ กองทุน หน่วยงาน หมวดรายจ่าย

3 ประเภทของโครงการ  โครงการกลยุทธ์ฯ  โครงการที่มีกิจกรรมเดี่ยว  โครงการที่มีกิจกรรมหลาย กิจกรรม  โครงการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  โครงการจัดประชุมทางวิชาการ

4 การขออนุมัติโครงการกลยุทธ์ : หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - หน่วยประสานกำกับ - งานนโยบายและแผนฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรม เดี่ยว :  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนฯ - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานบริการการศึกษาฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรม เดี่ยว :  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - พัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7 การขออนุมัติโครงการที่มีกิจกรรม เดี่ยว :  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานวิจัยและวิเทศฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8 การขออนุมัติโครงการที่มีหลาย กิจกรรม : - หน่วยงานหลักเสนอโครงการฯ - งานการเงินการคลังและพัสดุ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ - ให้แยกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอขอ อนุมัติอีกครั้งเหมือนกิจกรรมเดี่ยว

9 องค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการขอ อนุมัติ  โครงการที่มีกิจกรรมเดียว - ค่าตอบแทน / ล่วงเวลา, ตอบแทน นักศึกษา - ค่าใช้สอย / จ้างเหมาบริการต่าง, เดินทางไปราชการ - ค่าวัสดุ / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ * ค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( กรณี โครงการกลยุทธ์ที่มีการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้ขออนุมัติโอน งบประมาณฯ )  โครงการที่มีหลายกิจกรรม แยกกิจกรรม เพื่อขออนุมัติดำเนินการ

10 ขออนุมัติจัดฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ :  หน่วยงานหลักขอเสนอโครงการฯ - งานบริหารธุรการ ( การบุคคล ) - งานการเงินการคลังและพัสดุ - งานบริหารธุรการ - เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ - เสนอคณบดีลงนามเพื่อขออนุมัติต่อ อธิการบดี  ดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมหลักฐานขอ อนุมัติตามระเบียบฯ

11 ระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดฝึกอบรม ฯ :  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรมฯ พ. ศ.2549 ( ฉบับที่ 2) 2552  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ. ศ. 2550 ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2554  พระราชกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ. ศ. 2526 และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข  ระเบียบมช. ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ พ. ศ.2528  ประกาศมช. เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายของ มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก. แผนงาน งาน / โครงการ กองทุน หน่วยงาน หมวดรายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google