งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ 542132029 เสนอ : อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 หัวข้อวิจัย การจัดการความรู้ ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภาค 5

3 1. สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การ แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติดเป็น “ วาระแห่งชาติ ” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ปปส. และ ปปส. ภาค 5 ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาท / ภารกิจ ในการกำหนดนโยบาย จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่แปด จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงจำเป็นต้อง สนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4 1. สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ( ต่อ ) ปัญหาดังต่อไปนี้ ปัจจุบัน “ ความรู้ ” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ การได้มาซึ่งความรู้ขององค์กรจำเป็นจะต้องมี กระบวนการจัดการความรู้ แต่ถึงกระนั้น ปปส. ภาค 5 ก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก ดังจะ เห็นได้จากปัญหาดังต่อไปนี้ บุคลากรการที่ยังไม่ได้มีการ รวบรวมเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงานอย่างจริงจัง บุคลากรทำตามหน้าที่แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายการ ทำงาน บุคลากรปฏิบัติงานประจำหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่มีการทบทวนผลของการทำงานอย่างจริงจัง บุคลากรไม่ตระหนักที่จะนำผลการประเมินที่ได้ จากการดำเนินโครงการ ในแต่ละครั้ง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้ง ต่อไป

5 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 2.1 2.1 เพื่อศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้ ของ ปปส. ภาค 5 2.2 2.2 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ปปส. ภาค 5 ให้เกิด ประสิทธิภาพ 2.3 2.3 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ปปส. ภาค อื่นๆ และผู้สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัยใน ครั้งต่อไป

6 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.1 3.1 ได้ต้นแบบการจัดการความรู้ของ ปปส. ภาค 5 3.2 3.2 การดำเนินงานของ ปปส. ภาค 5 ให้ เกิดประสิทธิภาพ 3.3 3.3 ได้แนวทางสำหรับ ปปส. ภาคอื่นๆ และผู้สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัยใน ครั้งต่อไป

7 4. โจทย์วิจัย คำถามหลัก - จะพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรของ ปปส. ภาค 5 โดยใช้การจัดการความรู้ ให้ สัมพันธ์กับการดำเนินงานได้อย่างไรคำถามรอง - ปัญหาของบุคลากรของ ปปส. ภาค 5 คือ อะไร - จะมีกระบวนการพัฒนา โดยใช้การจัดการ ความรู้อย่างไร ที่จะช่วยให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ

8 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง เอกสาร ประกอบการสอนวิชา 952704 หลักการการ วิจัยการจัดการความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google