งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2
งาน 1 : สรุป และนำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ เสนอ : อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 การจัดการความรู้ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
หัวข้อวิจัย การจัดการความรู้ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

3 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ปปส. และปปส. ภาค 5 ในฐานะ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาท/ภารกิจ ในการกำหนดนโยบาย จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน จึงจำเป็นต้องสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)
ปัจจุบัน “ความรู้” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และการได้มาซึ่งความรู้ของ องค์กรจำเป็นจะต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ แต่ถึงกระนั้น ปปส. ภาค 5 ก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก ดังจะเห็นได้จากปัญหาดังต่อไปนี้ บุคลากรการที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงานอย่างจริงจัง บุคลากรทำตามหน้าที่แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายการทำงาน บุคลากรปฏิบัติงานประจำหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่มีการทบทวนผลของการทำงานอย่างจริงจัง บุคลากรไม่ตระหนักที่จะนำผลการประเมินที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในแต่ละครั้ง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป

5 2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้ของ ปปส. ภาค 5 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ปปส. ภาค 5 ให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ปปส. ภาคอื่นๆ และผู้สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัยในครั้งต่อไป

6 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.1 ได้ต้นแบบการจัดการความรู้ของ ปปส. ภาค 5
ได้ต้นแบบการจัดการความรู้ของ ปปส. ภาค 5 การดำเนินงานของ ปปส. ภาค 5 ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แนวทางสำหรับ ปปส. ภาคอื่นๆ และผู้สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัยในครั้งต่อไป

7 4. โจทย์วิจัย คำถามหลัก - จะพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรของ ปปส. ภาค 5 โดยใช้การ จัดการความรู้ ให้สัมพันธ์กับการดำเนินงานได้อย่างไร คำถามรอง - ปัญหาของบุคลากรของ ปปส. ภาค 5 คืออะไร - จะมีกระบวนการพัฒนา โดยใช้การจัดการความรู้อย่างไร ที่จะช่วย ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

8 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt งาน 1 : สรุป และนำเสนอ. 1. สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google