งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทอม 1 ปีการศึกษา 2554. รายชื่อผู้สอนทั้งหมดในเทอมนี้ ผศ. วาสนา นัยโพธิ์ SEC 1 รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิต SEC 2 อ. วรวุฒิ ศรีสุขคำ SEC 3 ( ผู้ ประสานงานวิชานี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทอม 1 ปีการศึกษา 2554. รายชื่อผู้สอนทั้งหมดในเทอมนี้ ผศ. วาสนา นัยโพธิ์ SEC 1 รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิต SEC 2 อ. วรวุฒิ ศรีสุขคำ SEC 3 ( ผู้ ประสานงานวิชานี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2554

2 รายชื่อผู้สอนทั้งหมดในเทอมนี้ ผศ. วาสนา นัยโพธิ์ SEC 1 รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิต SEC 2 อ. วรวุฒิ ศรีสุขคำ SEC 3 ( ผู้ ประสานงานวิชานี้ ) อ. ดร. ชุรี เตชะวุฒิ SEC 4 อ. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ SEC 5

3 OUTLINE ( ครึ่งแรก ก่อนสอบกลาง ภาค ) ทฤษฎี ปฏิบัติการ 1. บทที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ 2. บทที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ (ex) 3. บทที่ 2 การประมวลผล ข้อมูล (ex) 4. บทที่ 3 จริยธรรม (ex) 5. บทที่ 4 Dreamwaver 6. บทที่ 4 Dreamwaver 1. Windows ( ส่งงานครั้งที่ 1) 2. Powerpoint 3. Powerpoint ( ส่งงาน ครั้ง ที่ 2) 4. Internet ( ส่งงานครั้งที่ 3) 5. บทที่ 4 Dreamwaver 6. บทที่ 4 Dreamwaver ( ส่ง งานครั้งที่ 4) สอบกลางภาค 6 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30-17.30 น 1) 6-10 มิย. ( งด ช่วงเพิ่มถอน รายชื่อนักศึกษา ) 2) 13-17 มิย. 3) 20-24 มิย. 4)27 มิย -1 กค. 5) 4-8 กค. 6) 11-14 กค. 15,18 กค. ( งด ) 7)19-22 กค. 8) 25-29 กค.

4 ทฤษฎี 9) 8-11 สค. 12 สค. ( งด ) 10) 15-16 สค. (17-19 สค. งด สัปดาห์วัน วิทยาศาสตร์ ) 11) 22-26 สค. 12) 29 สค.-2 กย. 13) 5-9 กย. 14) 12-16 กย. 15)19-23 กย. 16) 26-30 กย. OUTLINE ( ครึ่งหลัง ก่อนสอบ ปลายภาค ) ทฤษฎี 7. Word 8. word 9. Excel 10.Excel ( งาน excel 1) 11. Excel 12. Access ( งาน Access 1) 12. Access 13. Access 7. Word 8. word ( ส่งงาน word 1 และ word 2 ) 9. Excel 10. Excel 11. Excel ( ส่งงาน excel 2) 12. Access 13. Access ( ส่งงาน Access 2) 14. Access ( ส่งงาน Access 3) สอบปลายภาค 8 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น

5 OUTLINE สัดส่วนการให้คะแนน สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 40% การบ้านและกิจกรรม ปฏิบัติการและการบ้าน 20% เว็บไซต์ประกอบการสอน http://www2.cs.science.cmu.ac.th/course/204100 หรือเข้าที่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คลิกด้านล่างเว็บเพ็จรายวิชา ต่างๆ ที่ URL นี้ http://www.cs.science.cmu.ac.th

6 การส่งงานผ่านเว็บไซต์ ( เฉพาะ การบ้านที่กำหนด ) http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p204100.html โดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามตอน (Section) ที่ ลงทะเบียนเรียน ** จะมีการแจก User Login และรหัสผ่าน ในชั่วโมง ปฏิบัติการ **


ดาวน์โหลด ppt เทอม 1 ปีการศึกษา 2554. รายชื่อผู้สอนทั้งหมดในเทอมนี้ ผศ. วาสนา นัยโพธิ์ SEC 1 รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิต SEC 2 อ. วรวุฒิ ศรีสุขคำ SEC 3 ( ผู้ ประสานงานวิชานี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google