งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา IT 1 Information Technology and Modern Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา IT 1 Information Technology and Modern Life"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 204100 IT 1 Information Technology and Modern Life
เทอม 1 ปีการศึกษา 2554

2 รายชื่อผู้สอนทั้งหมดในเทอมนี้
ผศ.วาสนา นัยโพธิ์ SEC 1 รศ.พรรณิภา  ไพบูลย์นิมิต SEC 2 อ.วรวุฒิ  ศรีสุขคำ SEC 3 (ผู้ประสานงานวิชานี้) อ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ SEC 4 อ.ดุษฎี  ประเสริฐธิติพงษ์ SEC 5

3 OUTLINE (ครึ่งแรก ก่อนสอบกลางภาค)
ทฤษฎี ปฏิบัติการ 1) 6-10 มิย. (งด ช่วงเพิ่มถอนรายชื่อนักศึกษา) 2) มิย. 3) มิย. 4)27มิย -1 กค. 5) 4-8 กค. 6) กค. 15,18กค. (งด) 7)19-22 กค. 8) กค. บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ (ex) บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล (ex) บทที่ 3 จริยธรรม (ex) บทที่ 4 Dreamwaver Windows (ส่งงานครั้งที่ 1) Powerpoint Powerpoint (ส่งงาน ครั้งที่ 2) Internet (ส่งงานครั้งที่ 3) บทที่ 4 Dreamwaver บทที่ 4 Dreamwaver (ส่งงานครั้งที่ 4) สอบกลางภาค 6 สิงหาคม เวลา น

4 OUTLINE (ครึ่งหลัง ก่อนสอบปลายภาค)
ทฤษฎี ทฤษฎี 9) 8-11 สค. 12 สค. (งด) 10) สค. (17-19 สค. งด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์) 11) สค. 12) 29 สค.-2 กย. 13) 5-9 กย. 14) กย. 15)19-23 กย. 16) กย. Word word Excel Excel (งาน excel 1) Access (งาน Access 1) Access Word word (ส่งงาน word 1 และ word 2 ) Excel Excel (ส่งงาน excel 2) Access Access (ส่งงาน Access 2) Access (ส่งงาน Access 3) สอบปลายภาค 8 ตุลาคม เวลา น

5 OUTLINE http://www2.cs.science.cmu.ac.th/course/204100
สัดส่วนการให้คะแนน สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 40% การบ้านและกิจกรรม ปฏิบัติการและการบ้าน 20% เว็บไซต์ประกอบการสอน หรือเข้าที่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิกด้านล่างเว็บเพ็จรายวิชาต่างๆ ที่ URL นี้

6 การส่งงานผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะการบ้านที่กำหนด)
การส่งงานผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะการบ้านที่กำหนด) โดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามตอน (Section)ที่ลงทะเบียนเรียน ** จะมีการแจก User Login และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ **


ดาวน์โหลด ppt วิชา IT 1 Information Technology and Modern Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google