งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2 การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
แจ้งภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงาน เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ ตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน พิจารณาจากตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

5 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
ตรวจสอบการเสนอชื่อคณะกรรมการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เสนอคณบดีลงนาม แจ้งสำเนาคำสั่ง หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
รับทราบคำสั่ง เตรียมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

7 พิจารณาเงินเดือน (มช.)
แจ้งให้พิจารณาเงินเดือน ตัวอย่างบันทึก มช.แจ้งให้พิจารณาเงินเดือน มช.

8 พิจารณาเงินเดือน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
กำหนดปฏิทินงาน แจ้งหน่วยงานดำเนินการ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

9 พิจารณาเงินเดือน (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
1.นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท 2.ประชุมพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 3.ส่งผลการพิจารณา ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

10 พิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาทาง เกณฑ์การประเมินบุคลากร วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) เดิม ตาม พรบ.มช. 2530) หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

11 พิจารณาเงินเดือน(หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.รวบรวมผลการพิจารณาของหน่วยงาน 2.สรุปผลการประเมิน 3.เสนอคณบดีพิจารณาผลการพิจารณาระดับคณะ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

12 พิจารณาเงินเดือน (มช.)
1.พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย 2.ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มช.

13 พิจารณาเงินเดือน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย 2.เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ดำเนินการต่อ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

14 ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ (ภาควิชา สำนักงานคณะ)
1.รับทราบคำสั่ง 2.แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา สำนักงานคณะ

15 ผู้เกี่ยวข้อง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รับทราบผลการพิจารณาเงินเดือน ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย

16 ผู้เกี่ยวข้องนำผล ฯ ดำเนินการต่อ (หน่วยการเงิน)
รับทราบ นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน หน่วยการเงิน


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google