งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2  WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

3  แจ้งภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงาน เสนอชื่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน ◦ บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ ◦ ตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน ตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน

4  เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ◦ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน ◦ พิจารณาจากตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณา เงินเดือน พิจารณาจากตัวอย่างสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพิจารณา เงินเดือน

5  ตรวจสอบการเสนอชื่อคณะกรรมการ  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ◦ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เสนอคณบดีลงนาม  แจ้งสำเนาคำสั่ง

6  รับทราบคำสั่ง  เตรียมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน

7  แจ้งให้พิจารณาเงินเดือน ◦ ตัวอย่างบันทึก มช. แจ้งให้พิจารณาเงินเดือน ตัวอย่างบันทึก มช. แจ้งให้พิจารณาเงินเดือน

8  กำหนดปฏิทินงาน กำหนดปฏิทินงาน  แจ้งหน่วยงานดำเนินการ

9  1. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ◦ สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท  2. ประชุมพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  3. ส่งผลการพิจารณา

10  ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาทาง E-mail ◦ เกณฑ์การประเมินบุคลากร เกณฑ์การประเมินบุคลากร ◦ วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน ◦ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงาน มหาวิทยาลัย บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงาน มหาวิทยาลัย ◦ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพ มาจากข้าราชการ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพ มาจากข้าราชการ ◦ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพ มาจากพนักงานมหาวิทยาลัย ( งบแผ่นดิน ) เดิม ตาม พรบ. มช. 2530) บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพ มาจากพนักงานมหาวิทยาลัย ( งบแผ่นดิน ) เดิม ตาม พรบ. มช. 2530)

11  1. รวบรวมผลการพิจารณาของหน่วยงาน  2. สรุปผลการประเมิน  3. เสนอคณบดีพิจารณาผลการพิจารณาระดับคณะ

12  1. พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย  2. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

13  1. สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน พนักงาน มหาวิทยาลัย  2. เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการต่อ

14  1. รับทราบคำสั่ง  2. แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย

15  รับทราบผลการพิจารณาเงินเดือน ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือน ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือน

16  รับทราบ  นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google