งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2  WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1

3  1. แจ้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR ในระบบ CMU MIS ◦ บันทึกข้อความแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR บันทึกข้อความแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ◦ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/  2. แจ้งภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงาน เสนอชื่อ คณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน ◦ บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ ◦ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน

4  1. แจ้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกภาระงาน TOR ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/  2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ◦ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน

5  1. กรอกภาระงาน TOR ครั้งที่ 1 ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/  2. ส่ง TOR ผู้บังคับบัญชา

6  ผู้บังคับบัญชาพิจารณาภาระงาน TOR ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติมเป็น การเฉพาะตัวได้ตามความเหมาะสม

7  1. กรอบการปฏิบัติงาน  2. จัดเก็บผลการปฏิบัติงานไว้กรอก JA ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน JA ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน JA ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/

8  ตรวจสอบการเสนอชื่อคณะกรรมการ ◦ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ◦ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เสนอคณบดีลงนาม  แจ้งสำเนาคำสั่ง

9  รับทราบคำสั่ง  เตรียมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน

10  แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ◦ ตัวอย่างบันทึก มช. แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างบันทึก มช. แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

11  แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/

12  1. กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (JA) ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (JA) ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/  2. ส่งผลการปฏิบัติงาน JA ผู้บังคับบัญชา ◦ ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ◦ ผลการปฏิบัติงาน JA

13  1. ดำเนินการประเมิน ◦ ประชุมและสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  2. สรุปคะแนนในระบบ CMU MIS ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ ◦ ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  3. ส่งผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

14  1. รวบรวมผลการประเมินของหน่วยงาน ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ ◦ ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ◦ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของ ภาควิชาและสำนักงานคณะ  2. สรุปผลการประเมินระดับคณะ  3. เสนอคณบดีพิจารณาผลการประเมิน ◦ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ ◦ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของ ภาควิชาและสำนักงานคณะ

15  1. พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย  2. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

16  1. สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  2. เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการต่อ

17  1. รับทราบคำสั่ง  2. แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ

18  รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินข้าราชการ ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินลูกจ้างประจำ

19  รับทราบ  นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี ครั้งที่ 1 WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google