งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เอกสารเพิ่มเติมเรียนวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เอกสารเพิ่มเติมเรียนวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เอกสารเพิ่มเติมเรียนวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

2 Building Sound Business Strategies: Technology Strategy Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product Technology Change Process Technological Change Reduce Cost by influencing Value Chain Feature FocusProduct Design Optimized for Market Segment or Niche Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Developmen t to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value -Michael Porter, Competitive Strategy

3 3 Value-Chain example: Cost Leader

4 4 Value-Chain example: Differentiation

5 5 Rate of Profit in Excess of the Competitive Level Industry Attractiveness Competitive Advantage Differentiation Advantage Cost Advantage Vertical Power (buyer/seller) Rivalry Barriers to Entry Brands Product technology Marketing capabilities Process technology Plant size Low-cost inputs Firm size Financial resources Substitutability Patents Brands Retaliatory capability Summary: Industry and Firm Effects on Profit

6 Strategies of Differentiation í Price Differentiation. í Image Differentiation. í Support Differentiation. í Quality Differentiation. í Design Differentiation. í Undifferentiation. 99

7

8

9 Differentiation Advantage Differentiation Advantage, a concept developed by economist Joan Robinson, occurs when a firm is able to obtain from its differentiation a price premium in the market which exceeds the cost of providing differentiation.

10

11 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

12 RESEARCH & DEVELOPMENT STRATEGIES LEVEL OF INNOVATION – Pioneer (Leader) v. Copy Cat (Follower) Technological leadership fits well with differentiation A “follower” strategy makes sense with cost-leader strategies Are we better at finding applications and customer adaptations than actually inventing something really new? – Different types of R & D (basic, product, process) Where is the firm’s historic expertise / advantage? How competent are the R & D Personnel? ACQUISITION OF TECHNOLOGY – Internally developed v. acquired from outside Technology “Scouts” Strategic Technology Alliances Acquire minority stake in promising high-tech ventures

13 การวิจัย และพัฒนา การเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนไป ตลาดเปลี่ยนไป สินค้าเปลี่ยนไป ตลาด เดิม สินค้า เดิม ( เจาะ ตลาด ) ตลาด เดิม สินค้า ใหม่ ( พัฒนา สินค้า ) ตลาด ใหม่ สินค้า เดิม ( ขยาย ตลาด ) ตลาด ใหม่ สินค้า ใหม่ ( นวัตกรร ม ) ตัวแบบธุรกิจเปลี่ยนไป เริ่ม เกิด เติบโ ต อิ่มตัว ถดถ อย กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้นำต้นทุน ผู้นำสินค้า มุ่งเน้นเฉพาะ ตลาด ทั่วไป ตลาด เฉพาะ นวัตกรรมสินค้า คุณค่าลูกค้า นวัตกรรมกระบวนการ ผลิต ห่วงโซ่คุณค่า 5 Forces

14 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

15 OPERATIONS STRATEGIES MANUFACTURING LOCATION – Internal Production v. Outsourcing – Domestic Plants v. International Locations SYSTEM LAYOUT – Product v. Process Layouts Job Shops v. Mass Production Job shop/small batch production fits well with a differentiation strategy Continuous production / dedicated transfer lines helps achieve cost leadership Use of robots and CAD/CAM v. Labor intense manufacturing Modular Manufacturing and just-in-time delivery of sub- assemblies Continuous improvement systems lower costs and increase quality

16

17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนสินค้า ต้นทุน สินค้า กลยุทธ์ซื้อ หรือทำเอง หลักการและ กระบวนการผลิต ตำแหน่งของสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณภาพเป้าหมาย ช่วงอายุ ข้อกำหนด ความต้องการ เทคโนโลยีและ การประยุกต์ค่าความรู้

18 การผลิต Manufacturing Scenario ปัจจัยการแข่งขัน ถูก เร็ว ดี ตลาดเกิดใหม่ การปรับภูมิทัศน์ การแข่งขันใหม่ Low cost based Lower labor Environmental standard Value-skill การสร้างความแตกต่าง Global Supply based Manufacturing hub for labor-Intensive product Lean manufacturing Agility manufacturing

19 แนวทางการตลาด แนวทางต้นทุน Focused Global VPF ?

20 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

21 The Financial Strategy The Strategy Sources of Capital The Objectives Optimal Capital Structure Financing and Liquidity

22 Finance Current Capitalization Current Ownership Financial History Financial Needs Financial Forecast All projections are “Conservative”, but everything in business takes twice as long and three times as much money as planned

23 FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGIES CAPITAL ACQUISITIONS – Debt Leverage, Stock Sales, & Gains from Operations Equity financing is preferred for related diversification Debt financing is preferred for unrelated diversification Leveraged buyouts (LBOs) make the acquired firm pay off the debt CAN WE GROW BY RELYING ON ONLY INTERNAL CASH FLOWS? DO STOCK SALES DILUTE OWNERSHIP CONTROL? DOES A LARGE DEBT RATIO CRIPPLE FUTURE GROWTH? DOES STRONG LEVERAGE BOOST EARNINGS PER SHARE? DOES HIGH DEBT DETER TAKEOVER ATTEMPTS? DO MOST LBOs UNDERPERFORM 3-4 YEARS AFTER THE BUYOUT? RESOURCE ALLOCATIONS – Dividends, Stock Price, & Reinvestment Reinvest earnings in fast-growing companies Keeping the stockholders contented with consistent dividends Use of stock splits ( or reverses) to maintain high stock prices Tracking stock keeps interest in company, but doesn’t allow takeover

24 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

25 PURCHASING STRATEGIES SOURCING COMPONENTS AND SUPPLIES WHERE CAN THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS BE FOUND? – Outsourcing (our firm buys everything) Buying on the Open Market (Spot) (prices fluctuate) Long-Term Contracts with Multiple Suppliers (low bid) Sole Sourcing (only one supplier) improves quality Parallel Sourcing (two suppliers) provides protection – Backward Integration (our firm has an ownership stake in the suppliers we use) Quasi-integration (minority ownership position in a supplier) Tapered (produce some of what we need, but not all) Full (produce all of our own needs) – Use of Component Inventories v. Just-in-time supply delivery

26 การ จัดซื้อ Active cost management IT พันธมิตร หุ้นส่วนธุรกิจ Sourcing นวัตกรรม Procurement เครือข่าย ผลกระทบ ต่อธุรกิจ อาทิ รายจ่าย คุณภาพ ลูกค้า ข้อท้าทายตลาดซัพพลาย อาทิ ความเพียงพอ ราคา อำนาจต่อรอง สูง ต่ำ Simplify (process redesign) Secure (Quantity Leverage) Leverage (Price optimize) Manage (Negotiate Tech. Improvement)

27 ข้อท้าทายในการปรับทบทวนการ จัดซื้อ ข้อท้า ทายใน อนาคต ความแออัด คับคั่งของการขนส่ง เงื่อนไขข้อจำกัด สภาพแวดล้อมต่างๆ แหล่งที่มีต้นทุนต่ำ ความซับซ้อนของ เครือข่ายซัพพลายเออร์ ข้อจำกัดใน ทรัพยากรธรรมชาติ แนวโน้มราคาขาขึ้น ของสินค้า

28 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

29 HUMAN RESOURCES STRATEGIES TALENT ACQUISITION – Recruit from Outside v. Internal Development – Require experienced, highly-skilled workers v. “we will train you” – Offer “top dollar” wages & benefits v. mentoring and a career WORK ARRANGEMENTS – Individual Jobs v. Team Positions – Narrowly-defined jobs v. Positions with discretion and autonomy – On-premises Work v. Telecommuting Options MOTIVATION & APPRAISAL – Extrinsic v. Intrinsic Reward Systems – Assessment for development v. assessment for rewards – Incentives for ideas & originality v. incentives for conformity?

30 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy

31 LOGISTICS STRATEGIES DO WE HAVE GOODS THAT MUST BE TRANSPORTED OR DELIVERED? TYPE OF MATERIALS TRANSPORTED (Bulky or Compact?) – Raw Materials, Supplies, & Components – Finished Goods BEST MODE OF TRANSPORTATION – AIR – RAIL – TRUCK – BARGE DO WE WANT DEPENDABILITY, LOW COST, OR HIGH QUALITY SERVICE? OUTSOURCE TRANSPORTATION OR DO IT YOURSELF? – CONTRACT WITH OTHERS Use Multiple Shippers v. Just One (UPS)? Consider batch deliveries v. Just-in-time arrangements? – OWNERSHIP IN DISTRIBUTION CHAIN Quasi Tapered Full

32 Lean Manufacturing Lean manufacturing การวางผัง กระแสการไหลวัสดุ กระบวนการผลิต การบำรุงรักษา ตลาดเกิด ใหม่ Manufacturing Best Practice

33 การบริหารการบำรุงรักษา กลยุทธ์การบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษา กระบวนการบำรุงรักษา องค์กรการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการบำรุงรักษา

34 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The Financial Strategy The Operation Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy The Innovation Strategy


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เอกสารเพิ่มเติมเรียนวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google