งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
เอกสารเพิ่มเติมเรียนวันที่ 3-4 สิงหาคม2556

2 Building Sound Business Strategies: Technology Strategy
Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product Technology Change Reduce Cost by influencing Value Chain Feature Focus Product Design Optimized for Market Segment or Niche Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Process Technological Change Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Development to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale -Michael Porter, Competitive Strategy

3 Value-Chain example: Cost Leader

4 Value-Chain example: Differentiation

5 Vertical Power (buyer/seller)
Summary: Industry and Firm Effects on Profit Patents Brands Retaliatory capability Barriers to Entry Industry Attractiveness Rivalry Substitutability Rate of Profit in Excess of the Competitive Level Firm size Financial resources Vertical Power (buyer/seller) Process technology Plant size Low-cost inputs Cost Advantage Competitive Advantage Brands Product technology Marketing capabilities Differentiation Advantage

6 Strategies of Differentiation
Price Differentiation. Image Differentiation. Support Differentiation. Quality Differentiation. Design Differentiation. Undifferentiation. 99

7

8

9 Differentiation Advantage
Differentiation Advantage, a concept developed by economist Joan Robinson, occurs when a firm is able to obtain from its differentiation a price premium in the market which exceeds the cost of providing differentiation.

10

11 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

12 RESEARCH & DEVELOPMENT STRATEGIES
LEVEL OF INNOVATION Pioneer (Leader) v. Copy Cat (Follower) Technological leadership fits well with differentiation A “follower” strategy makes sense with cost-leader strategies Are we better at finding applications and customer adaptations than actually inventing something really new? Different types of R & D (basic, product, process) Where is the firm’s historic expertise / advantage? How competent are the R & D Personnel? ACQUISITION OF TECHNOLOGY Internally developed v. acquired from outside Technology “Scouts” Strategic Technology Alliances Acquire minority stake in promising high-tech ventures

13 การวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนไป กลยุทธ์ธุรกิจ
5 Forces ตลาดเดิม สินค้าเดิม (เจาะตลาด) ตลาดเดิม สินค้าใหม่ (พัฒนาสินค้า) ตลาดใหม่ สินค้าเดิม (ขยายตลาด) ตลาดใหม่ สินค้าใหม่ (นวัตกรรม) ตลาดเปลี่ยนไป ตลาดทั่วไป ผู้นำต้นทุน ผู้นำสินค้า สินค้าเปลี่ยนไป ตลาดเฉพาะ มุ่งเน้นเฉพาะ ตัวแบบธุรกิจเปลี่ยนไป อิ่มตัว นวัตกรรมสินค้า คุณค่าลูกค้า เติบโต ถดถอย นวัตกรรมกระบวนการผลิต ห่วงโซ่คุณค่า เริ่มเกิด

14 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

15 OPERATIONS STRATEGIES
MANUFACTURING LOCATION Internal Production v. Outsourcing Domestic Plants v. International Locations SYSTEM LAYOUT Product v. Process Layouts Job Shops v. Mass Production Job shop/small batch production fits well with a differentiation strategy Continuous production / dedicated transfer lines helps achieve cost leadership Use of robots and CAD/CAM v. Labor intense manufacturing Modular Manufacturing and just-in-time delivery of sub-assemblies Continuous improvement systems lower costs and increase quality

16

17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนสินค้า
กลยุทธ์ซื้อ หรือทำเอง ตำแหน่งของสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หลักการและ กระบวนการผลิต ต้นทุนสินค้า ข้อกำหนด ความต้องการ คุณภาพเป้าหมาย ช่วงอายุ เทคโนโลยีและ การประยุกต์ค่าความรู้

18 การผลิต Manufacturing
Scenario ปัจจัยการแข่งขัน ถูก เร็ว ดี Low cost based Lower labor Environmental standard Value-skill การปรับภูมิทัศน์ การแข่งขันใหม่ ตลาดเกิดใหม่ การสร้างความแตกต่าง Lean manufacturing Agility manufacturing Global Supply based Manufacturing hub for labor-Intensive product

19 Global VPF ? แนวทางการตลาด Focused แนวทางต้นทุน Global Focused

20 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

21 The Financial Strategy
The Objectives Optimal Capital Structure Financing and Liquidity The Strategy Sources of Capital

22 Finance All projections are “Conservative”, but everything in business takes twice as long and three times as much money as planned Current Capitalization Current Ownership Financial History Financial Needs Financial Forecast

23 FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGIES
CAPITAL ACQUISITIONS Debt Leverage, Stock Sales, & Gains from Operations Equity financing is preferred for related diversification Debt financing is preferred for unrelated diversification Leveraged buyouts (LBOs) make the acquired firm pay off the debt CAN WE GROW BY RELYING ON ONLY INTERNAL CASH FLOWS? DO STOCK SALES DILUTE OWNERSHIP CONTROL? DOES A LARGE DEBT RATIO CRIPPLE FUTURE GROWTH? DOES STRONG LEVERAGE BOOST EARNINGS PER SHARE? DOES HIGH DEBT DETER TAKEOVER ATTEMPTS? DO MOST LBOs UNDERPERFORM 3-4 YEARS AFTER THE BUYOUT? RESOURCE ALLOCATIONS Dividends, Stock Price, & Reinvestment Reinvest earnings in fast-growing companies Keeping the stockholders contented with consistent dividends Use of stock splits ( or reverses) to maintain high stock prices Tracking stock keeps interest in company, but doesn’t allow takeover

24 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

25 PURCHASING STRATEGIES
SOURCING COMPONENTS AND SUPPLIES WHERE CAN THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS BE FOUND? Outsourcing (our firm buys everything) Buying on the Open Market (Spot) (prices fluctuate) Long-Term Contracts with Multiple Suppliers (low bid) Sole Sourcing (only one supplier) improves quality Parallel Sourcing (two suppliers) provides protection Backward Integration (our firm has an ownership stake in the suppliers we use) Quasi-integration (minority ownership position in a supplier) Tapered (produce some of what we need, but not all) Full (produce all of our own needs) Use of Component Inventories v. Just-in-time supply delivery

26 Active cost management
การจัดซื้อ IT พันธมิตร เครือข่าย สูง การจัดซื้อ Active cost management Manage (Negotiate Tech. Improvement) Leverage (Price optimize) ผลกระทบ ต่อธุรกิจ อาทิ รายจ่าย คุณภาพ ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ Simplify (process redesign) Secure (Quantity Leverage) นวัตกรรม Sourcing ต่ำ Procurement สูง ต่ำ ข้อท้าทายตลาดซัพพลาย อาทิ ความเพียงพอ ราคา อำนาจต่อรอง

27 ข้อท้าทายในการปรับทบทวนการจัดซื้อ
ความแออัด คับคั่งของการขนส่ง เงื่อนไขข้อจำกัด สภาพแวดล้อมต่างๆ ข้อท้าทายในอนาคต แหล่งที่มีต้นทุนต่ำ ข้อจำกัดใน ทรัพยากรธรรมชาติ ความซับซ้อนของ เครือข่ายซัพพลายเออร์ แนวโน้มราคาขาขึ้น ของสินค้า

28 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

29 HUMAN RESOURCES STRATEGIES
TALENT ACQUISITION Recruit from Outside v. Internal Development Require experienced, highly-skilled workers v. “we will train you” Offer “top dollar” wages & benefits v. mentoring and a career WORK ARRANGEMENTS Individual Jobs v. Team Positions Narrowly-defined jobs v. Positions with discretion and autonomy On-premises Work v. Telecommuting Options MOTIVATION & APPRAISAL Extrinsic v. Intrinsic Reward Systems Assessment for development v. assessment for rewards Incentives for ideas & originality v. incentives for conformity?

30 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy

31 LOGISTICS STRATEGIES TYPE OF MATERIALS TRANSPORTED (Bulky or Compact?)
DO WE HAVE GOODS THAT MUST BE TRANSPORTED OR DELIVERED? TYPE OF MATERIALS TRANSPORTED (Bulky or Compact?) Raw Materials, Supplies, & Components Finished Goods BEST MODE OF TRANSPORTATION AIR RAIL TRUCK BARGE DO WE WANT DEPENDABILITY, LOW COST, OR HIGH QUALITY SERVICE? OUTSOURCE TRANSPORTATION OR DO IT YOURSELF? CONTRACT WITH OTHERS Use Multiple Shippers v. Just One (UPS)? Consider batch deliveries v. Just-in-time arrangements? OWNERSHIP IN DISTRIBUTION CHAIN Quasi Tapered Full

32 Lean Manufacturing ตลาดเกิดใหม่ การวางผัง การบำรุงรักษา
Manufacturing Best Practice Lean manufacturing การบำรุงรักษา กระแสการไหลวัสดุ กระบวนการผลิต

33 การบริหารการบำรุงรักษา
กลยุทธ์การบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษา การบริหารการบำรุงรักษา กระบวนการบำรุงรักษา องค์กรการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการบำรุงรักษา

34 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Operation Strategy The Financial Strategy The Innovation Strategy The Purchase Strategy The HR Strategy The IT/IS Strategy The Logistic Strategy


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google