งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่ง ต่างๆในสังคม การจัดสรร-จัดการทรัพยากรต่างๆ การใช้สิ่ง ต่างๆในสังคม วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึง การใช้กฎหมายด้วย วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึง การใช้กฎหมายด้วย ในที่นี้จะศึกษา วัฒนธรรมการสื่อสาร และ วัฒนธรรมการบริโภค ในที่นี้จะศึกษา วัฒนธรรมการสื่อสาร และ วัฒนธรรมการบริโภค 114 Law and Culture

2 วัฒนธรรมการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคม การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคม รัฐ และ ทุน เข้ามากำหนด/กำกับการสื่อสารของคนในสังคม รัฐ และ ทุน เข้ามากำหนด/กำกับการสื่อสารของคนในสังคม เราพูดอะไรไม่ได้บ้าง? เราพูดอะไรไม่ได้บ้าง? ดูหมิ่น, หมิ่นประมาท, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ดูหมิ่น, หมิ่นประมาท, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ Freedom of speech vs. hate speech Freedom of speech vs. hate speech Arab Spring & social media Arab Spring & social media สื่อลามกอนาจาร สื่อลามกอนาจาร กฎหมายของรัฐเข้ามาแทรกแซงการสื่อสารของคนในสังคม อย่างไร? กฎหมายของรัฐเข้ามาแทรกแซงการสื่อสารของคนในสังคม อย่างไร? การส่งเสริม คุ้มครอง การส่งเสริม คุ้มครอง การจำกัดเสรีภาพในการสื่อสาร การจำกัดเสรีภาพในการสื่อสาร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม 214 Law and Culture

3 การบริโภค ความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆในการบริโภค ความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆในการบริโภค การใช้ทรัพยากรของคน – เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่มีเงินจ่ายเท่านั้น การใช้ทรัพยากรของคน – เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่มีเงินจ่ายเท่านั้น สิทธิและเสรีภาพในการบริโภคของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพในการบริโภคของคนในสังคม เช่น การดื่มสุรา เช่น การดื่มสุรา การใช้ “ยา” เพื่อรักษาอาการเจ็บปวด การใช้ “ยา” เพื่อรักษาอาการเจ็บปวด จาก “ยาขยัน” มาเป็น “ยาม้า” แล้วมาเป็น “ยาบ้า” จาก “ยาขยัน” มาเป็น “ยาม้า” แล้วมาเป็น “ยาบ้า” 314 Law and Culture

4 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อ กฎหมาย พฤติกรรมของคนภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ ต่างๆกัน พฤติกรรมของคนภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ ต่างๆกันเช่น อนุรักษ์นิยม  เป็นอย่างไร? อนุรักษ์นิยม  เป็นอย่างไร? เสรีนิยม  เป็นอย่างไร? เสรีนิยม  เป็นอย่างไร? ประชาธิปไตย  เป็นอย่างไร? ประชาธิปไตย  เป็นอย่างไร? อนาธิปไตยของผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรม  การที่คนจำนวนน้อยในสังคมที่มีอิทธิพลต่อ คนส่วนใหญ่ในสังคม Idol อนาธิปไตยของผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรม  การที่คนจำนวนน้อยในสังคมที่มีอิทธิพลต่อ คนส่วนใหญ่ในสังคม Idol 414 Law and Culture

5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อ กฎหมาย อนุรักษ์นิยม  Ronald Regan อนุรักษ์นิยม  Ronald Regan เสรีนิยม  individual, freedom เสรีนิยม  individual, freedom & equality & equality ประชาธิปไตย  participation ประชาธิปไตย  participation John Lennon John Lennon 514 Law and Culture

6 Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Bill Gates & Steve Jobs Bill Gates & Steve Jobs 614 Law and Culture

7 วัฒนธรรมที่มีผลต่อกฎหมายในเชิงโครงสร้าง – การจัดลำดับความสำคัญของคนในสังคม การ กำหนดสถานะของบุคคล ผู้ปกครอง/ปัจเจกชน วัฒนธรรมที่มีผลต่อกฎหมายในเชิงโครงสร้าง – การจัดลำดับความสำคัญของคนในสังคม การ กำหนดสถานะของบุคคล ผู้ปกครอง/ปัจเจกชน วัฒนธรรมในการบริโภค ดี เด่น ดัง วัฒนธรรมในการบริโภค ดี เด่น ดัง เชิงเดี่ยว การสะสมทุน ต้องเก่งและรวย เชิงเดี่ยว การสะสมทุน ต้องเก่งและรวย ความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม อย่างไรจึงเป็นธรรมในสังคม ขึ้นอยู่กับสังคม อธิบายภายใต้แนวการปฏิบัติของวัฒนธรรมใน สังคม อย่างไรจึงเป็นธรรมในสังคม ขึ้นอยู่กับสังคม อธิบายภายใต้แนวการปฏิบัติของวัฒนธรรมใน สังคม การฝ่าฝืนวัฒนธรรมในสังคม กฎหมายเป็นตัว ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้าง/บั่นทอน การฝ่าฝืนวัฒนธรรมในสังคม กฎหมายเป็นตัว ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้าง/บั่นทอน 714 Law and Culture

8 แนวโน้มวัฒนธรรมของระบบโลกสังคมสมัยใหม่? แนวโน้มวัฒนธรรมของระบบโลกสังคมสมัยใหม่? เชิงเดี่ยว / เชิงซ้อน เชิงเดี่ยว / เชิงซ้อน กระฎุมพี / รากหญ้า กระฎุมพี / รากหญ้า การต่อสู้และการสร้างความหมายตัวตนของสังคม การต่อสู้และการสร้างความหมายตัวตนของสังคม กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือของการก่อสร้าง วัฒนธรรม เช่น การเข้ามามีส่วนรวมของ ประชาชน/ ภาคประชาสังคม กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือของการก่อสร้าง วัฒนธรรม เช่น การเข้ามามีส่วนรวมของ ประชาชน/ ภาคประชาสังคม จบ ☃ 814 Law and Culture


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของวัฒนธรรม การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น พลเมือง-ลูกบ้าน การจัดความสัมพันธ์ของคน กำหนดโครงสร้าง/ ลำดับทางสังคม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google