งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมผลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางเกษตร ( ศวพก ) พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 19 พฤษภาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมผลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางเกษตร ( ศวพก ) พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 19 พฤษภาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมผลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางเกษตร ( ศวพก ) พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 19 พฤษภาคม 2548

2 เป้าหมาย สร้างระบบการผลิตอาหาร ที่มั่นคง ปลอดภัย มูลค่าเพิ่ม และใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3 หน่วยวิจัย เกษตรยั่งยืน ธุรกิจเกษตร ระบบสนับการตัดสินใจ

4 ลักษณะการทำงาน วิจัย งานวิจัยที่ดำเนินการอย่าง อิสระในแต่ละหน่วยวิจัย งานวิจัยที่บูรณาการ ระหว่างหน่วยวิจัย

5 เกษตรยั่งยืน แนวทางการมีส่วนร่วม ชุมชนปฏิบัติกับการจัดการ ความรู้ของเกษตรกร การทำงานร่วมกันขององค์กร ระดับท้องถิ่น

6 เกษตรยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้ ระบบการผลิตการผลิต การบริโภค และการตลาดพืชผักปลอดสารพิษ ยุทธ์ศาสตร์การผลิตและการตลาด ของลำไย องค์ความรู้ท้องถิ่นและกลไกการ ทำงานร่วมกันของสถาบันท้องถิ่นใน การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพื่อ อาหารและรายได้

7

8 ธุรกิจเกษตร การเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและ การตลาดของเกษตรกรรายย่อยในการ ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การเสริมสร้างทักษะการผลิตและบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน การสร้างนักวิจัยให้กับพัฒนากรใน กระบวนการพัฒนาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารของ ผู้บริโภค (consumer literacy)

9 ผลลัพธ์ สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ ขยายการผลิตและการตลาดเกษตร ปลอดสารพิษ เพิ่มทักษะวิจัยให้กับพัฒนากรของ กรมการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการของกรมการศึกษานอก โรงเรียนในภาคเหนือตอนบน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนา เทคโนโลยีการผลิตและสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่

10 อบรมพัฒนาชุมชน เสริมสมรรถนะการตลาดเกษตรปลอดสารพิษ เสริมสร้างทักษะการผลิต ความรู้ด้านการเกษตร และอาหารของผู้บริโภค

11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทางเกษตร การสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเชิง พื้นที่ ( กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ) การพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการ ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรที่ระดับต่างๆ การวิเคราะห์เหตุการจำลอง

12 แบบจำลองพืช, สัตว์ปีก การ ผลิตพืช ในระดับ ท้องถิ่น การเข้าถึงทรัพยากร และระบบตลาด ( ลุ่มน้ำโขง ) ระบบสนับสนุนการวางแผน จัดการเพื่อการเกษตร และบริการ ( รสทก ) ระบบสนับสนุนการ วางแผนจัดการ ทรัพยากรแม่ฮ่องสอน

13 ผลงานวิจัย 2548 องค์ความรู้ชุดดินไทย ( ดินไทย ) ระบบสนับสนุนการวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรและบริการ ( รสทก.) 2547 ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบน อินเตอร์เน็ต ( ดินล้านนา - WebGIS) ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูง ระบบสนับสนุนการสำรวจละการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่ สูง ระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผน ยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด 2545 ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 2.0" ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหา "SoilMan 1.0" 2543 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว " โพสพ 1.0"

14 MRB-Rice 2546 มันไทย 1.0 2545 อ้อยไทย 1.0 2544 2543 เอราวัณ 1.0 Weadata 1.0 2547 ผลงานวิจัย

15

16 ทำความรู้ชุมชน / สังคม emergence http//:mccweb.agri.cmu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมผลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางเกษตร ( ศวพก ) พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 19 พฤษภาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google