งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)
ภาพรวมผลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก) พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 19 พฤษภาคม 2548

2 เป้าหมาย สร้างระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย มูลค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3 หน่วยวิจัย เกษตรยั่งยืน ธุรกิจเกษตร ระบบสนับการตัดสินใจ

4 ลักษณะการทำงานวิจัย งานวิจัยที่ดำเนินการอย่างอิสระในแต่ละหน่วยวิจัย
งานวิจัยที่บูรณาการระหว่างหน่วยวิจัย

5 เกษตรยั่งยืน แนวทางการมีส่วนร่วม
ชุมชนปฏิบัติกับการจัดการความรู้ของเกษตรกร การทำงานร่วมกันขององค์กรระดับท้องถิ่น

6 เกษตรยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้
ระบบการผลิตการผลิต การบริโภคและการตลาดพืชผักปลอดสารพิษ ยุทธ์ศาสตร์การผลิตและการตลาดของลำไย องค์ความรู้ท้องถิ่นและกลไกการทำงานร่วมกันของสถาบันท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชีวภาพเพื่ออาหารและรายได้

7

8 ธุรกิจเกษตร การเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและการตลาดของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การเสริมสร้างทักษะการผลิตและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน การสร้างนักวิจัยให้กับพัฒนากรในกระบวนการพัฒนาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารของผู้บริโภค (consumer literacy)

9 ผลลัพธ์ สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ
ขยายการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดสารพิษ เพิ่มทักษะวิจัยให้กับพัฒนากรของกรมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคเหนือตอนบน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

10 เสริมสมรรถนะการตลาดเกษตรปลอดสารพิษ
ความรู้ด้านการเกษตร และอาหารของผู้บริโภค อบรมพัฒนาชุมชน เสริมสร้างทักษะการผลิต

11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร
การสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ (กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม) การพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่ระดับต่างๆ การวิเคราะห์เหตุการจำลอง

12 ระบบสนับสนุนการวางแผน
วางแผนจัดการ ทรัพยากรแม่ฮ่องสอน ระบบสนับสนุนการวางแผน จัดการเพื่อการเกษตร และบริการ (รสทก) การเข้าถึงทรัพยากร และระบบตลาด (ลุ่มน้ำโขง) การผลิตพืชในระดับ ท้องถิ่น แบบจำลองพืช, สัตว์ปีก

13 ผลงานวิจัย 2548 องค์ความรู้ชุดดินไทย (ดินไทย)
• ระบบสนับสนุนการวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรและบริการ (รสทก.) ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอร์เน็ต (ดินล้านนา - WebGIS) ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูง • ระบบสนับสนุนการสำรวจละการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่สูง • ระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด 2547 2545 ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 2.0" ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหา "SoilMan 1.0" • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว "โพสพ 1.0" 2543

14 ผลงานวิจัย มันไทย 1.0 อ้อยไทย 1.0 เอราวัณ 1.0 2547 MRB-Rice 2546 2545
2544 2543 เอราวัณ 1.0 Weadata 1.0 2547

15

16 ทำความรู้ ชุมชน/สังคม emergence http//:mccweb.agri.cmu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google