งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยแบบสห สาขาวิชาการ Area based Commodity based Issue based กลุ่มวิจัย (Unit หรือ Cluster)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยแบบสห สาขาวิชาการ Area based Commodity based Issue based กลุ่มวิจัย (Unit หรือ Cluster)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยแบบสห สาขาวิชาการ Area based Commodity based Issue based กลุ่มวิจัย (Unit หรือ Cluster)

2 Area based Highland Rain-fed upland Rain-fed lowland Irrigated lowland

3 Commodity based ลำไย ชา กาแฟ กล้วยไม้ พริก แมลงอุตสาหกรรม ระบบการผลิตสัตว์

4 Issue based เศรษฐกิจพอเพียง การลดปัญหาความยากจน สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายชีวภาพพืช / สัตว์ใน ท้องถิ่น

5 ประเด็นการพิจารณา 1. ทิศทางและการใช้ประโยชน์ ตอบสนองต่อผู้ใช้ (demand driven interdisciplinary research) สร้างความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ ชี้นำสังคมและสร้างนวัตกรรมใหม่ 2. ความสมดุลของเป้าหมาย ( เพื่อการตีพิมพ์ VS. เพื่อการ ส่งเสริมและพัฒนา ) 3. ความชัดเจนและเหมาะสมในการจัดสรรความ รับผิดชอบและผลงาน 4. การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงานและการสร้าง เครือข่าย การจัดการและการสื่อสาร กลไกการประกันคุณภาพงานวิจัย เช่น สกว.

6 งานวิจัยสหสาขาวิชาการของคณะที่ จะมีผลกระทบในวงกว้าง 1. เกษตรและการจัดการทรัพยากรที่สูง ( ภาควิชาปฐพี และ ภาควิชาพืชสวน ) 2.Value chain ของสินค้าเกษตรหลักของภาคเหนือ : ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก สมุนไพร สัตว์ ( รศ. ดร. อรรถชัย ) 3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดปัญหาความยากจน ( ผศ. ดร. อาวรณ์ ) 4. การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ( ดร. ชาญชัย ) 5. เกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง ( อ. พฤกษ์, รศ. ดร. เบญจพรรณ ) การแปรรูปวัสดุเศษเหลือทางเกษตร ; ปุ๋ย อาหารสัตว์ ( รศ. ดร. บุญล้อม, รศ. ดร. สมพร ) มาตรฐานการผลิต ( การลดการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชและสัตว์ ) ( รศ. ดร. จริยา, รศ. ดร. สุชน ) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ( ดร. รจเร ) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ( รศ. ดร. รุจ ) ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ( รศ. ดร. ดำเนิน, ดร. ศุภ มิตร ) 6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนทางด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากร ( ดร. เมธี ) 7. การจัดการระบบฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อลดการระบาดไข้หวัดนก ( รศ. ดร. สุชน )

7 หน้าที่ของผู้ประสานงาน สร้างทีมงานเพื่อวางกรอบวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ประสานงานและสร้างเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยแบบสห สาขาวิชาการ Area based Commodity based Issue based กลุ่มวิจัย (Unit หรือ Cluster)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google