งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546

2 วิสัยทัศน์กับการพัฒนาคณะ เภสัชศาสตร์ การบริหารยุคปัจจุบัน เน้น ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบ ได้

3 1. การบริหารแบบมุ่งเน้น ผลงาน  ต้องวัดผลการดำเนินงาน  ต้องแสดงผลงาน ปี 2548 : การจัดการระบบ งบประมาณเข้าสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมด

4 2. การบริหารเชิงกลยุทธ์  มีระบบ ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม ใช้ BSC เป็นเครื่องมือจัดการ

5 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ต้องการ 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การบริหารงาน และการทำงาน เน้น ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 2. สร้างวัฒนธรรมใหม่ เน้น ผู้รับบริการ ( ลูกค้า ) เป็นศูนย์กลาง

6 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3. สื่อสารให้ทั่วถึง 4. ภาวะผู้นำ สนับสนุนการ พัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5. บริหารงานโดยมุ่งเน้น ประหยัด คุ้มค่า มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

7 ประกอบด้วย 1. วางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบุพันธกิจหน้าที่ของ หน่วยงาน ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมต้องมี หน่วยงาน กำหนดวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่น ทิศทางในอนาคต ที่หน่วยงานต้องการ ที่สอดคล้องกับพันธ กิจ ต้องวิเคราะห์จุด แข็ง จุดอ่อน ต่อเนื่อง โอกาส ภัย คุกคาม

8 กำหนดวัตถุประสงค์ ( ยุทธศาสตร์ ) กลยุทธ์ ( กลุ่มกิจกรรม / โครงการ / แผนปฏิบัติการ ) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ( ผลผลิต ผลลัพธ์ ) กำหนดค่าใช้จ่าย 2. การติดตามประเมินผล และการ รายงานผล

9 วิสัยทัศน์ที่ดี กระชับ ชัดเจน เป็นไปได้ ผลักดัน สื่อถึงภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน : ลูกค้า ผู้สนับสนุน ชุมชน ประชาชน

10 วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางเภสัช ศาสตร์ การมีคุณภาพ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พึ่งตนเองได้

11 ความเป็นเลิศทางเภสัช ศาสตร์  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ

12 การมีคุณภาพ  ประกันคุณภาพการศึกษา

13 การพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

14 พึ่งตนเอง  หารายได้  ประหยัดงบประมาณ

15 สรุปการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การ พ. ศ.2546 จำนวนโครงการทั้งหมด 111 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ กำลังดำเนินการ 59 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

16 แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี 2546 กำลังดำเนินการ 59 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมษายน 2547 ( หร้อมทั้งส่ง รายงานการประเมินผลโครงการ ) KQI 1 ( ร้อยละของแผนปฏิบัติการที่ ดำเนินการสำเร็จตามแผน )

17 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2547 1 พฤษภาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547 (5 เดือน ) ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548

18 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2547 ธ. ค 46 - ม. ค 47 จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ (5 เดือน ) 6 ก. พ 47 คณะฯ ส่งคำขอ ตั้งงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้

19 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2548 ก. พ - มี. ค 47 คณะฯ จัดทำคำ ขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2548 ทั้งงบแผ่นดิน และงบรายได้ มี. ค 47 คณะฯ ส่งคำขอตั้ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2548

20 การดำเนินงานในส่วนของ คณะฯ 16 ธ. ค 46 ติดตามผลการ ดำเนินงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2546 16 ธ. ค 46 - 6 มกราคม 2547 ทุกหน่วยงานทบทวนแผน / ผลการ ดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด เพื่อ จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2547 (5 เดือน ) และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2548 ( ต. ค 47 - ก. ย 48)

21 การดำเนินงานในส่วนของ คณะฯ 7 มกราคม 2547 ทุกหน่วยงานจัดส่ง แผนปฏิบัติการประจำปี 2547 (5 เดือน ) และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2548 ( ต. ค 47 - ก. ย 48)

22 แผนปฏิบัติการประจำปี 2547 (5 เดือน )  ขอให้เป็นแผน / โครงการ / กิจกรรม ที่เร่งด่วน หรือ จำเป็นต้องทำและ มีการดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ในช่วง พ. ค 47- ก. ย 47 เท่านั้น สอดคล้องกับ BSC ตัวอย่าง  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา  การแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี  กิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษาที่ มีปฏิทินแน่นอน  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษาจาก ม. ช

23 แผนปฏิบัติการประจำปี 2548 ( ต. ค 47 - ก. ย 48)  ควรรวมกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่มี เป้าหมายเดียวกัน และเขียนเป็น โครงการ / แผนปฏิบัติการใหญ่ ง่ายต่อการกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ดัชนีวัดจาก BSC = ตัวชี้วัด ผลผลิตในแผนปฏิบัติ การตามกลยุทธ์

24 แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติ การ  ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ทั้ง งบประมาณปี 47 และ 48 แต่ปรับ ระยะดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google