งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและ ชุมชนเข้มแข็ง ประธาน : พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ เบญจ พรรณ เอกะสิงห์ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 13.00-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและ ชุมชนเข้มแข็ง ประธาน : พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ เบญจ พรรณ เอกะสิงห์ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 13.00-16.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและ ชุมชนเข้มแข็ง ประธาน : พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ เบญจ พรรณ เอกะสิงห์ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 13.00-16.30 ห้อง นคร ณ ลำปาง ประชุม ครั้งที่ 1

2 2 วัตถุประ สงค์ เพื่อระดมความคิด และ หากลุ่มทำงานเพื่อ สร้างโครงการวิจัยเกษตรยั่งยืนในคณะ เกษตรศาสตร์ อย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของประเทศ มหาวิทยาลัย และ คณะเกษตรศาสตร์

3 3 ผลที่คาดว่า จะได้รับ ภาพรวมของงานในกลุ่มนี้ของ คณะเกษตรศาสตร์ ทิศทางงานวิจัยในกลุ่มนี้ที่ควร จะสร้างขึ้นมา ศักยภาพที่ยังมี และยังน่าจะ พัฒนาต่อ แผนงานในอนาคต

4 4 กำหนดกา ร 13.00-14.00 แนะนำงานที่ทำและหาจุด สนใจร่วมกัน 14.00-15.00 แนวคิดการทำงานวิจัย ในอนาคต 15.00-15.15 อาหารว่าง 15.15-16.15 สนทนากลุ่มย่อย เรื่องการ แผนปฏิบัติการในอนาคต 16.15-16.30 สรุปผลการสนทนากลุ่มย่อย

5 5 ประเด็นเพื่อการ พิจารณา ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และ โครงการวิจัยร่วมกับชุมชน ผลงานทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์ของ ผลงานวิจัย กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

6 6 ประเด็นเพื่อการ พิจารณา ความมั่นคงทาง อาหาร ความปลอดภัยทาง อาหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีพของ เกษตรกร

7 7 คำถา ม คณะเกษตรศาสตร์มีงานทางด้าน ไหนบ้าง คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาต่อ ในด้านไหนบ้าง ต้องทำอะไรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและ ชุมชนเข้มแข็ง ประธาน : พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ เบญจ พรรณ เอกะสิงห์ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 13.00-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google