งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง
ประชุมครั้งที่ 1 ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง ประธาน: พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ห้อง นคร ณ ลำปาง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิด และ หากลุ่มทำงานเพื่อสร้างโครงการวิจัยเกษตรยั่งยืนในคณะเกษตรศาสตร์ อย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์

3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของงานในกลุ่มนี้ของคณะเกษตรศาสตร์
ทิศทางงานวิจัยในกลุ่มนี้ที่ควรจะสร้างขึ้นมา ศักยภาพที่ยังมี และยังน่าจะพัฒนาต่อ แผนงานในอนาคต

4 กำหนดการ 13.00-14.00 แนะนำงานที่ทำและหาจุดสนใจร่วมกัน
แนะนำงานที่ทำและหาจุดสนใจร่วมกัน แนวคิดการทำงานวิจัยในอนาคต อาหารว่าง สนทนากลุ่มย่อย เรื่องการแผนปฏิบัติการในอนาคต สรุปผลการสนทนากลุ่มย่อย

5 ประเด็นเพื่อการพิจารณา
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และ โครงการวิจัยร่วมกับชุมชน ผลงานทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

6 ประเด็นเพื่อการพิจารณา
ความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การดำรงชีพของเกษตรกร

7 คำถาม คณะเกษตรศาสตร์มีงานทางด้านไหนบ้าง
คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาต่อในด้านไหนบ้าง ต้องทำอะไรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแผนปฏิบัติงาน การวิจัยกลุ่มเกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google