งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2554. ขอปรับแผนการสอน ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2554. ขอปรับแผนการสอน ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2554

2 ขอปรับแผนการสอน ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้ ของจริง วัฒนธรรมจาวเหนือ และหางดงบรรจุ ภัณฑ์ มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้ ของจริง วัฒนธรรมจาวเหนือ และหางดงบรรจุ ภัณฑ์ จัดกลุ่มใหม่ยุบเหลือ 3 กลุ่ม ทำกลุ่มละหัวข้อ จัดกลุ่มใหม่ยุบเหลือ 3 กลุ่ม ทำกลุ่มละหัวข้อ ผลผลิตที่ได้ ได้กรณีศึกษาในเรื่องนั้นออกมา เป็นรายงาน ผลผลิตที่ได้ ได้กรณีศึกษาในเรื่องนั้นออกมา เป็นรายงาน

3 ความสำคัญของการเรียนด้วย กรณีศึกษา  ช่วยให้มีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นใน องค์กรที่บางทีเราอาจไม่มีโอกาสได้เจอมาก่อน  ช่วยอธิบายถึงทฤษฎีและเนื้อหาของการบริหาร เชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นแต่ เพียงเรื่องวิทยาศาสตร์ การใช้กรณีศึกษาจะ ช่วยอธิบายการนำทฤษฎีใช้ในทางปฏิบัติได้ อย่างไร กรณีศึกษาจึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วย ปรับปรุงทักษะของการตรวจวินิจฉัยองค์กรได้  กรณีศึกษาช่วยให้ท่านมีโอกาสที่จะอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนและได้ ประสบการณ์ในการนำเสนอความคิดท่านต่อ ผู้อื่นการเปิดให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนจะ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมั่นใจในความคิด ของตัวเอง ทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ เป็นทักษะหลักของอาชีพนักบริหาร  กลุ่มหรือทีมงานจะช่วยเรียนรู้เรื่องกระบวนการ กลุ่ม จะพบความยุ่งยากในการกำหนด ตารางเวลาทำงาน การกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  อ่านอย่างทะลุปรุโปร่งในเนื้อหากรณีศึกษา ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์  กำหนดบทบาทของแต่ละคนในทีม เช่นเป็น ที่ปรึกษา กรรมการบริษัท นักกลยุทธ์  ระบุปัญหาที่แท้จริงให้ได้  ดำเนินการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  นำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา  ให้ข้อคิดเห็น

5 แนวทางในการวิเคราะห์กรณีศึกษา.  เปิดความคิดให้กว้าง  หาจุดยืนในสิ่งที่เราเชื่อ  ดึงเอาประสบการณ์ของท่านออกมา  แลกเปลี่ยนและโน้มน้าวชักจูงผู้อื่นให้คล้อย ตาม  คม ชัด ลึก  คิดนอกกรอบ  เรียนรู้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น  วิเคราะห์การวิพากษ์ในผลการดำเนินงานของ ท่านเอง  ดำเนินการวิจัยภาคสนาม

6 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

7 Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment

8 Critical Factor Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

9 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Networking Alliance

10 Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Based line

11 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Critical Factor Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่ง ทาง โลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Networking Alliance Based line

12 ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน แล้วจะไปไหนจะไปอย่างไร จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น Business Model Life line Opportunities analysis Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Core competencies Positioning Success & Problem Key success factor VisionObjective MissionGoal ต้องทำอะไรบ้าง CompetitorCustomerSupplier InternalExternalSWOT 5 ForcesStrategic Group Corporate StrategiesCompetitive Strategies Generic Model BCG Matrix Value chain 7’sMckinsey Business Function Functional Strategies Marketing Production Finance IT Business Model Strategic issues Value Life cycle

13 Think Strategic คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะ Link Deploy Strategy แปลงกล ยุทธ์ลงล่าง ทักษะ things Strategy in to Action นำไปสู่การปฎิบัติ ทักษะ Think การบริหาร นำเรือ Leadership กระจายอำนาจลงล่าง ปล่อยเป็น รับเป็น รับนโยบาย เดินเรือ ปล่อยเป็น กระจายอำนาจลงล่าง รับเป็น เดินเครื่อง บทบาท วางเป้าหมายรวม ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางเป้าหมายย่อย ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางแผนงานโครงการ ควบคุมแผนงานโครงการ เป้าหมา ยรวม CEO Leader Lead Manager manage Head Operate Corporate level Business level Functional level สติ ใจ ฝีมือ เป้าหมา ยรวม เป้าหมาย ย่อย BSC KPI

14 PurposeVision Mission Objectives Strategic issue Strategies Strategic goals Problems Opportunities Who are you? Think right Where are you now ? Where you want to go ? Do the right things How to get there ? Do the right things right What to perform? Right result Realities Right think New Realities Re- thinking Change Re-positioning? Operational goals Operation Initiatives Key success KPI Measure Target Result Action plan ObjectiveInitiativeTargetMeasure Balanced Score Card Gap Re-Strategies ?

15 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

16 Result Strategic issues Mission Strategies Strategic goal OperationOperational goal ProjectPerformance Target Objective Vision

17 Goal Strategic issue Strategic goal Operational issue Operational goal Criteria Strategies Operation Project Roadmap Strategies

18 MANAGERS LINK ORGANIZATIONAL LEVELS M.D. ** Manager sectionSection * * STRATEGY GOAL Balanced Score Card KPI * * Manager เป้าหมาย คือคำตอบสุดท้าย หน่วยงานท่าน มีเป้าหมายไหม

19 What are current issues in strategy implementation?  Common strategic planning failures Failures of substance Failures of substance Inadequate attention to major strategic planning elements Inadequate attention to major strategic planning elements Failures of process Failures of process Poor handling of strategy implementation Poor handling of strategy implementation Lack of participation error Lack of participation error Goal displacement error Goal displacement error

20 What are current issues in strategy implementation?  Guidelines for double-checking strategy Is the strategy consistent with your mission and values? Is the strategy consistent with your mission and values? Is the strategy feasible, given strengths and weaknesses? Is the strategy feasible, given strengths and weaknesses? Is the strategy responsive to opportunities and threats? Is the strategy responsive to opportunities and threats? Does the strategy offer a sustainable competitive advantage? Does the strategy offer a sustainable competitive advantage? Is the risk in the strategy a “reasonable” risk? Is the risk in the strategy a “reasonable” risk? Is the strategy flexible enough? Is the strategy flexible enough?

21 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกล ยุทธ์ของคนไทย มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจาก ภายนอกเข้ามา มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจาก ภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการ เชื่อมโยง และการแปลงแผน ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการ เชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2554. ขอปรับแผนการสอน ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google