งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2554

2 ขอปรับแผนการสอน ยกเลิกงาน กรณีศึกษา คู่ขนานกับงาน Dummy
มอบหมายงานกรณีศึกษาให้ไปฝึกทำและเรียนรู้ของจริง วัฒนธรรมจาวเหนือ และหางดงบรรจุภัณฑ์ จัดกลุ่มใหม่ยุบเหลือ 3 กลุ่ม ทำกลุ่มละหัวข้อ ผลผลิตที่ได้ ได้กรณีศึกษาในเรื่องนั้นออกมาเป็นรายงาน

3 ความสำคัญของการเรียนด้วยกรณีศึกษา
ช่วยให้มีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรที่บางทีเราอาจไม่มีโอกาสได้เจอมาก่อน ช่วยอธิบายถึงทฤษฎีและเนื้อหาของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องวิทยาศาสตร์ การใช้กรณีศึกษาจะช่วยอธิบายการนำทฤษฎีใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร กรณีศึกษาจึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทักษะของการตรวจวินิจฉัยองค์กรได้ กรณีศึกษาช่วยให้ท่านมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนและได้ประสบการณ์ในการนำเสนอความคิดท่านต่อผู้อื่นการเปิดให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมั่นใจในความคิดของตัวเอง ทักษะการอภิปรายและการนำเสนอเป็นทักษะหลักของอาชีพนักบริหาร กลุ่มหรือทีมงานจะช่วยเรียนรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม จะพบความยุ่งยากในการกำหนดตารางเวลาทำงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
อ่านอย่างทะลุปรุโปร่งในเนื้อหากรณีศึกษาก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ กำหนดบทบาทของแต่ละคนในทีม เช่นเป็นที่ปรึกษา กรรมการบริษัท นักกลยุทธ์ ระบุปัญหาที่แท้จริงให้ได้ ดำเนินการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ นำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา ให้ข้อคิดเห็น

5 แนวทางในการวิเคราะห์กรณีศึกษา.
เปิดความคิดให้กว้าง หาจุดยืนในสิ่งที่เราเชื่อ ดึงเอาประสบการณ์ของท่านออกมา แลกเปลี่ยนและโน้มน้าวชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตาม คม ชัด ลึก คิดนอกกรอบ เรียนรู้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น วิเคราะห์การวิพากษ์ในผลการดำเนินงานของท่านเอง ดำเนินการวิจัยภาคสนาม

6 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา

7 Right think What it should be?
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment

8 สติ จิต ใจ อัตตา Think right Who are you? เก่งทางโลก กำไร เติบโต
Critical Factor Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

9 Do the right things Where we want to go?
Networking Alliance Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง

10 Do the things right How to get there?
Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture

11 สติ Right think What it should be?
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture Critical Factor Networking Alliance Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Sense โอกาส

12 ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน
จุดมุ่งหมาย ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน พันธ กิจเริ่มต้น Life cycle 5 Forces Strategic Group Value Life line Opportunities analysis Supplier Competitor Customer Success & Problem Business Model Positioning Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Internal SWOT External Value chain Core competencies 7 s Mckinsey Value Business Function Business Model ต้องทำอะไรบ้าง จะไปอย่างไร แล้วจะไปไหน Functional Strategies Competitive Strategies Corporate Strategies Generic Model Vision Objective Marketing Strategic issues Mission Goal Production BCG Matrix Finance Key success factor IT

13 ทักษะ Think การบริหาร บทบาท เป้าหมายรวม นำเรือ Leadership
Think Strategic คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะ Link Deploy Strategy แปลงกลยุทธ์ลงล่าง ทักษะ things Strategy in to Action นำไปสู่การปฎิบัติ ทักษะ Think การบริหาร นำเรือ Leadership กระจายอำนาจลงล่าง ปล่อยเป็น รับเป็น รับนโยบาย เดินเรือ รับเป็น เดินเครื่อง บทบาท วางเป้าหมายรวม ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางเป้าหมายย่อย วางแผนงานโครงการ ควบคุมแผนงานโครงการ เป้าหมายรวม CEO Leader Lead Manager manage Head Operate Corporate level Business level Functional level สติ ใจ ฝีมือ เป้าหมายย่อย BSC KPI

14 Do the right things right
Realities Right think Change New Realities Re- thinking Where you want to go ? Do the right things Who are you? Think right Purpose Vision Objectives Re-positioning? Where are you now ? Re-Strategies ? Problems Opportunities Gap How to get there ? Do the right things right Strategic issue Mission Strategic goals Strategies Key success Result Operation Initiatives Operational goals Target KPI Measure Balanced Score Card Objective Measure Target Initiative Action plan What to perform? Right result

15 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

16 Vision Result Mission Strategic issues Objective Strategic goal Strategies Operational goal Operation Performance Target Project

17 Strategies Strategic issue Goal Strategies Operational issue Operation Strategic goal Criteria Operational goal Project Roadmap

18 MANAGERS LINK ORGANIZATIONAL LEVELS
STRATEGY M.D. Balanced Score Card GOAL KPI * GOAL KPI Manager Manager * * GOAL KPI เป้าหมาย คือคำตอบสุดท้าย section Section หน่วยงานท่าน มีเป้าหมายไหม

19 What are current issues in strategy implementation?
Common strategic planning failures Failures of substance Inadequate attention to major strategic planning elements Failures of process Poor handling of strategy implementation Lack of participation error Goal displacement error

20 What are current issues in strategy implementation?
Guidelines for double-checking strategy Is the strategy consistent with your mission and values? Is the strategy feasible, given strengths and weaknesses? Is the strategy responsive to opportunities and threats? Does the strategy offer a sustainable competitive advantage? Is the risk in the strategy a “reasonable” risk? Is the strategy flexible enough?

21 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกลยุทธ์ของคนไทย
มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจากภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการเชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google