งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ AgMIS http://www.agri.cmu.ac.th/mis ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ

2 คณาจารย์ ความชำนาญ (Competency) ส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ เชื่อมกัน ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด ภาควิชา หน่วยงาน พันธกิจภาควิชา (Dept Mission) ความได้เปรียบด้าน ทรัพยากร พื้นที่ และ เวลา คณะฯ ภาควิชา หน่วยงาน บูรณาการ = คิด-ทำ-สุข เห็นผลงานร่วมกัน ความเข้าใจ + หน้าที่ การเกษตรนำ... พันธกิจองค์กร (Institution Mission)

3 ACCESS database ASP interface Web Server ASP interface 2545-47 ASP interface 2548-50 TOR_JA Etc… คน และ ทรัพยากรของคณะฯ AgMIS ระบบกลาง SQL Server database

4 เครื่องมือในการปฏิรูประบบราชการมีอะไรบ้าง  วางเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม พระรา ชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖  สร้างแรงจูงใจ การให้เงินรางวัลตามผลงาน  กระตุ้นจิตสำนึก ประกาศอุดมการณ์ I AM READY และการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “ ทำงานเพื่อรอยยิ้มของ ประชาชน ” กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

5 I AM READY กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

6 สรุป เกี่ยวกับ MIS สร้างความคิดร่วมกัน ติดตั้งระบบ IT ให้มีข้อมูลเป็นของคณะฯ สร้างกลไกให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สร้างวิธีการใช้ช้อมูลเพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากรในคณะฯ ระยะยาว == เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา บุคลากรใช้หลักการของ Agricultural Sciences & Information Sciences + Technologies


ดาวน์โหลด ppt ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google