งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนคนใกล้ หมอ นำเสนอ ในงาน KM DAY 28 สิงหาคม 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนคนใกล้ หมอ นำเสนอ ในงาน KM DAY 28 สิงหาคม 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนคนใกล้ หมอ นำเสนอ ในงาน KM DAY 28 สิงหาคม 2008

2 สมาชิกกลุ่ม ประธา นกลุ่ม คุณอำนวย คุณ ลิขิต สมาชิก ทั้งหมด 28 คน

3 สมาชิกกลุ่ม

4 Vision “ บริการด้วยจิต ใกล้ชิดผู้ใช้ ”

5 เป้า / ปัจจัยของปี 2551 o ใจบริการ o ทำงานเป็นทีม o มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ

6 วัตถุประสงค์ขององค์กร 2.1 เพื่อให้สมาชิกรับทราบและตระหนักถึง ความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ประโยชน์ของการจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management) 2.2 เพื่อจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice) ที่เกิดจากการ รวมตัวของบุคลากรทุกระดับที่มีความสนใจ และเกี่ยวข้องในกลุ่มงานเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกัน 2.3 เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ (Knowledge Vision – KV) แผนดำเนินงานจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพเฉพาะของ ชุมชน และสามารถสร้างขุมความรู้ (Knowledge Asset – KA) ของชุมชน

7 วัตถุประสงค์ขององค์กร 2.4 เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีพื้น ฐานความรู้ร่วมกัน และสามารถพัฒนาการ ปฏิบัติงานร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 2.5 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 มาตรา 11 และยุทธศาสตร์การบริหารตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารงาน มหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาบุคลากรใน มหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ทุกระดับให้มีพื้น ฐานความรู้ร่วมกัน

8 เครื่องมือที่นำมาใช้ของ กลุ่ม 3.1 เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) แนะนำ สอน แบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ เพื่อนร่วมงานนำไปปรับ ประยุกต์ใช้ในงาน 3.2 การทบทวนหลัง ปฏิบัติการ (After Action Review – AAR)

9 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมหลัก “ การขึ้นชั้น ทรัพยากรสารนิเทศ ”

10

11

12

13 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรม ลปรร. ในงาน 1. การใช้ภาษาอังกฤษ 1 2. การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3. การจัดงาน Medical Book Day 4. การทำหน้าที่ผู้บรรยายการนำชม ห้องสมุด 5. เล่าสู่กันฟังประสบการณ์ดูงาน

14 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงาน ครั้งที่ 1 การเตรียมการจัดงาน Medical Book Day วันที่ 23 ม. ค. 2551

15 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงาน

16

17

18 กิจกรรมที่สมาชิกมีส่วนเล่าในพุธ สุนทรียเสวนา ปีงบประมาณ 2550: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การบริการ ห้องสมุดเชิงรุก โดย นางชมพูนุช บุญญวรรณ รับเชิญ เป็นผู้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2551: วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เรื่อง เล่าสู่กันฟัง ดูงาน และฝึกงานห้องสมุดประเทศออสเตรเลีย โดย นาง ชมพูนุช บุญญวรรณ เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 9 มกราคม 2551 เรื่อง SET Corner: Top 20 & Best Activity โดย นางไพจิตต์ ลีอังกูรเสถียร ประธานชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2551 เรื่อง การนำเสนอผลงาน ของชุมชนแนวปฏิบัติที่ผ่านมา โดย นางไพจิตต์ ลี อังกูรเสถียร ประธานชุมชนคนใกล้หมอ

19 ประโยชน์ที่ได้จากการนำ การจัดการความรู้มาใช้ใน ชุมชน o ความคาดหวังที่ตั้งเป้าไว้ o ผลที่ได้รับ

20 Thank You

21 Website http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmgro up/neardr/index.htm


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนคนใกล้ หมอ นำเสนอ ในงาน KM DAY 28 สิงหาคม 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google