งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

2 ศรัทธา ปัญญา

3 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึก ปฏิบัติมากๆ ปัญญา ใจ ศรัทธา อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป การเปลี่ยนแปลง คิด ถาม โครงการ มอง ฟัง ทำ ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย กิจกรรม ทันโลก เรียนรู้

4  Outside-inSensesThink global คิดให้ไกลตาดูดาว โอกาส อุปสรรค  Inside-outResponseAct Local ไปให้ถึง เท้าติดดิน จุดแข็ง จุดอ่อน  Top down planning การบริหารเชิงกลยุทธ์  Bottom up control การบริหารโครงการ

5 แผนงาน และโครงการ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสข้อจำกัด กลยุทธ์ ภารกิจ สถานการณ์ ภายนอก วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ รู้ เข า รู้ เร า สถานการณ์ ภายใน ข้างบน ข้างล่าง Inspiration Operation

6 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring การนำไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์

7

8  มองไม่เป็น หลง รับอารมณ์ ปัญหา แข่งขัน  มองเป็นรู้ รับความรู้ ปัญญา แบ่งปัน  มองภาพอนาคตเป็น รู้อนาคต  รับรู้สภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  รู้สภาพแวดล้อมการศึกษา สมาคม ศิษย์เก่า โรงเรียน นักเรียน หุ้นส่วน พันธมิตร  ระบุภาพอนาคตที่เห็นออกมาเป็นข้อๆ

9

10

11 คุณ มองเห็นอะไร ?

12  มองภาพเหมือนกัน  มองภาพต่างกัน  สรุปภาพที่มองเห็นว่าเป็นอย่างไร  เป็นภาพที่อยากเห็นอยากให้เป็นหรือภาพที่ เป็นไปตามความจริงหรือควรเป็น

13 @ copyright chaiyot suntivong1- 13 Mind-set  วิธีคิดของเราเปลี่ยนไป เพราะ  กรอบหรือฐานที่ใช้ อ้างอิงเปลี่ยนไป ได้รับข้อมูล องค์ ความรู้เพิ่มขึ้น  ตัวแบบของความคิด ตัวแบบความคิดคน เป็นหัวหน้าและ ลูกน้อง  แผนที่ทางความคิด กว้างกระจายมากขึ้น เห็นเป็นระบบ เชื่อมโยง จิต สมอง สติ

14 ความคิด ภาพ คิดเหมือนกันคิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน

15  มองให้กว้าง  มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความ จริงในอนาคต  ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น  มองภาพข้างนอกในอนาคตกลับเข้ามา

16  Who are you ?  External Environment  General Environment  Business Environment

17  คนเราแตกต่างกันเพราะปัจจัยทางจิตวิทยาและ สภาพแวดล้อม  แต่ละคนจึงมีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ แตกต่าง กัน  ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ  ค่านิยมร่วม ทัศนคติ ความเชื่อ  การมอง วิธีการมอง มองในสิ่งที่เป็นไป  การคิด วิธีการคิด คิดในสิ่งที่ควรคิด  การมอง คือ สัมมาทิฐฏิ การเห็นชอบ ดำริชอบ  การคิด คือสัมมาสังกัปปะ การคิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google