งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ
บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ

2 ความสัมพันธ์ของการวางแผนการดำเนินงานกับการจัดทำงบประมาณ
/แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน /แผนกำไร ฝ่าย งบประมาณ แผนการดำเนินงาน /แผนกำไร ฝ่าย งบประมาณ แผนการดำเนินงาน /แผนกำไร ฝ่าย งบประมาณ

3 การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ
ความสำคัญของการวางแผน ความสำคัญของงบประมาณ การควบคุมกำไรโดยงบประมาณ ผลที่ปฏิบัติได้จริง VS แผนงบประมาณ

4 การควบคุมกำไรโดยงบประมาณ
1. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ กับเป้าหมายตามแผน และมาตรฐาน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำงวด 3.วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ 4. กำหนดทางเลือกเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 6. ติดตามผลการนำทางเลือกไปปฏิบัติ

5 เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกำไร
กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนกลยุทธ์ระยะสั้น การควบคุม เปรียบเทียบผลการ ทำงานจริงกับแผน นำไป ปฏิบัติ การดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานจริง วัดผล ประเมินผล ปรับปรุงการวางแผน

6 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกำไร
1. บทบาทในการวางแผน 2. บทบาทในการประสานงาน 3. บทบาทในการควบคุม

7 ขอบเขตและเวลาที่ใช้ในการวางแผนของผู้บริหาร
การควบคุมดูแล

8 การวางแผนกำไรกับการบัญชี
การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนกำไร การวางแผน งบประมาณ ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น

9 ประโยชน์ของการวางแผนและควบคุมกำไร
1. ส่งเสริมการระดมความคิดของผู้บริหาร 2. ช่วยให้มีการจัดสายบังคับบัญชาที่แน่นอน 3. ทำให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากร 4. ทำให้ฝ่ายบริหารสนใจความเป็นไปของฐานะกิจการ 5. ฝ่ายบริหารสละเวลาให้กิจการอย่างเต็มที่ 6. ลดภาระในการแก้ปัญหา 7. ขจัดความไม่แน่นอน 8. เพิ่มความน่าเชื่อถือ

10 ข้อจำกัดในการวางแผนและควบคุมกำไร
1. จัดทำขึ้นจากการกะประมาณ 2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 3. การดำเนินงานตามแผน 4. ไม่สามารถทดแทนการบริหารงานและจัดการได้ทั้งหมด

11 Management by Objective and Planning
การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย คือ กระบวนการบริหารงานโดยเน้นให้มีการกำหนดเป้าหมายเป็น หลักในการวางแผน

12 Management by Objective and Planning
กิจกรรมอะไร ทำอย่างไร ทำเมื่อไร ค่าใช้จ่าย ผลที่ต้องการ ความก้าวหน้า กำหนดเวลาและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย แผน

13 ประโยชน์ของการบริหารงานโดยมีเป้าหมาย
1. ก่อให้เกิดการวางแผนดำเนินงานล่วงหน้า 2. ทำให้การปฏิบัติงานมีจุดยืนเดียวกัน 3. การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการควบคุมการดำเนินงาน 5. ทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน 6. ส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google