งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมกำไร โดยงบประมาณ. ความสัมพันธ์ของการวางแผนการดำเนินงานกับ การจัดทำงบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมกำไร โดยงบประมาณ. ความสัมพันธ์ของการวางแผนการดำเนินงานกับ การจัดทำงบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมกำไร โดยงบประมาณ

2 ความสัมพันธ์ของการวางแผนการดำเนินงานกับ การจัดทำงบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ ฝ่าย........

3 การวางแผนและควบคุมกำไร โดยงบประมาณ  ความสำคัญของการ วางแผน  ความสำคัญของ งบประมาณ การควบคุมกำไรโดย งบประมาณ ผลที่ปฏิบัติ ได้จริง แผน งบประมา ณ VSVS

4 การควบคุมกำไรโดยงบประมาณ 1. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ กับเป้าหมายตามแผนและมาตรฐาน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำงวด 3. วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ 4. กำหนดทางเลือกเพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด 5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 6. ติดตามผลการนำทางเลือกไปปฏิบัติ

5 เทคนิคในการวางแผนและ ควบคุมกำไร การวางแผน - กำหนดวัตถุประสงค์ - กำหนดเป้าหมาย - แผนกลยุทธ์ระยะยาว - แผนกลยุทธ์ระยะสั้น การดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานจริง การควบคุม เปรียบเทียบผลการ ทำงานจริงกับแผน นำไป ปฏิบัติ วัดผล ประเมินผล ปรับปรุงการวางแผน

6 บทบาทของผู้บริหารในการ วางแผนกำไร 1. บทบาทในการวางแผน 2. บทบาทในการประสานงาน 3. บทบาทในการควบคุม

7 ขอบเขตและเวลาที่ใช้ในการ วางแผนของผู้บริหาร  การวางแผน  การ ควบคุมดูแล

8 การวางแผนกำไรกับการบัญชี การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การวางแผนกำไร งบประมาณ ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น

9 ประโยชน์ของการวางแผนและ ควบคุมกำไร 1. ส่งเสริมการระดมความคิดของผู้บริหาร 2. ช่วยให้มีการจัดสายบังคับบัญชาที่แน่นอน 3. ทำให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากร 4. ทำให้ฝ่ายบริหารสนใจความเป็นไปของ ฐานะกิจการ 5. ฝ่ายบริหารสละเวลาให้กิจการอย่างเต็มที่ 6. ลดภาระในการแก้ปัญหา 7. ขจัดความไม่แน่นอน 8. เพิ่มความน่าเชื่อถือ

10 ข้อจำกัดในการวางแผนและ ควบคุมกำไร 1. จัดทำขึ้นจากการกะประมาณ 2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 3. การดำเนินงานตามแผน 4. ไม่สามารถทดแทนการบริหารงานและ จัดการได้ทั้งหมด

11 Management by Objective and Planning การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย คือ...... กระบวนการบริหารงานโดยเน้นให้มีการ กำหนดเป้าหมายเป็นหลักในการวางแผน

12 Management by Objective and Planning เป้าหมายแผน กิจกรรมอะไร ทำอย่างไร ทำเมื่อไร ค่าใช้จ่าย ผลที่ต้องการ ความก้าวหน้า กำหนดเวลาและแนวทางแก้ไข

13 ประโยชน์ของการบริหารงานโดย มีเป้าหมาย 1. ก่อให้เกิดการวางแผนดำเนินงานล่วงหน้า 2. ทำให้การปฏิบัติงานมีจุดยืนเดียวกัน 3. การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการควบคุมการ ดำเนินงาน 5. ทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน 6. ส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมกำไร โดยงบประมาณ. ความสัมพันธ์ของการวางแผนการดำเนินงานกับ การจัดทำงบประมาณ แผนการดำเนินงาน / แผนกำไร งบประมาณ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google