งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 Forecasting technique การพยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 Forecasting technique การพยากรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 Forecasting technique การพยากรณ์

2 Delphi Management Customer
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน Time Frame short, medium, long-range เทคโนโลยี เชิงคุณภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ์ Delphi Management Customer Sale Supplier การพยากรณ์ Initial Demand รู้เรา s/ w รู้เขา O/T Tows matrix เศรษฐกิจ เชิงปริมาณ Causal , Time series Demand Behavior trends, cycles, seasonal , random กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด Forecast Long-term Demand กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ Forecast Medium-term Demand กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย Forecast Short-term Demand Process Technology Input Process output Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order Process strategy Project Batch Assembly Continuous

3 Forecasting Predicting future events
Usually demand behavior over a time frame Qualitative methods based on subjective methods Quantitative methods based on mathematical formulas

4 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ
ทบทวนการ พยากรณ์อุปสงค์ การพยากรณ์อุปสงค์พื้นฐาน พยากรณ์ทรัพยากร ที่ใช้ การพยากรณ์เทคโนโลยี

5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์อุปสงค์
วงจรธุรกิจ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ค่านิยม การแข่งขัน

6 Components Of Forecasting Demand
Time Frame short-range, medium-range, long-range Demand Behavior trends, cycles, seasonal patterns, random

7 Time Frame Short-range to medium-range
daily, weekly monthly forecasts of sales data การควบคุมระยะสั้น up to 2 years into the future การวางแผนรวม Long-range strategic planning of goals, products, markets planning beyond 2 years into the future การวางแผนธุรกิจ

8 Forecasting Methods Quantitative methods Causal
Qualitative methods management judgment, expertise, opinion use management, marketing, purchasing, engineering Delphi method solicit forecasts from experts Quantitative methods Causal Time series (Smoothing , Decomposition )

9 Demand Behavior Trend Cycle Seasonal pattern
gradual, long-term up or down movement Cycle up & down movement repeating over long time frame Seasonal pattern periodic oscillation in demand which repeats Random movements follow no pattern

10 Forms Of Forecast Movement
Trend Cycle Demand Demand Random movement Time Time Seasonal pattern Demand Demand Trend with seasonal pattern Time Time

11 Time Series Methods Statistical methods using historical data
moving average exponential smoothing linear trend line Assume patterns will repeat Naive forecasts forecast = data from last period Demand

12 Smoothing Effects Longer-period moving averages react more slowly

13 Exponential Smoothing
Averaging method Weights most recent data more strongly Reacts more to recent changes Widely used, accurate method Ft+1 = Dt + (1 - )Ft where, Ft+1 = forecast for next period Dt = actual demand for present period Ft = previously determined forecast for present period = weighting factor, smoothing constant

14 Exponential Smoothing Forecasts
© 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch

15 Regression Methods Study relationship between two or more variables
Dependent variable depends on independent variable

16 Linear Regression Line

17 จบเรื่องนี้แล้วต้องรู้ว่า
Initial demand คืออะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิตอย่างไร องค์ประกอบของ demand มีเรื่องกรอบเวลาและพฤติกรรมของเส้น demand (Trend Seasonal Cycle) การพยากรณ์มี 2 วิธี เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเลือกวิธีการพยากรณ์ เครื่องมือที่ใช้พยากรณ์ในแต่ละวิธี


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 Forecasting technique การพยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google