งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 1. แผนกวิจัย ตลาด 2. ฝ่ายขาย 3. จาก อุตสาหกร รม พยากรณ์ ยอดขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 1. แผนกวิจัย ตลาด 2. ฝ่ายขาย 3. จาก อุตสาหกร รม พยากรณ์ ยอดขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 1. แผนกวิจัย ตลาด 2. ฝ่ายขาย 3. จาก อุตสาหกร รม พยากรณ์ ยอดขาย

2 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 1. แผนกวิจัยตลาด - จากการวิเคราะห์แนวโน้มการขายในอดีต - ยอดขาย = 400,000 +.0034 รายได้ ของลูกค้า - ในปีหน้าคาดว่าลูกค้ามีรายได้รวม 2,000 ล้านบาท

3 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 2. ฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ A ราคาหน่วยละ 50 บาท ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ B ราคาหน่วยละ 80 บาท คาดว่าขายได้ 75,000 80,000 85,000 90,000 หน่วย มี prob. 30% มี prob. 40% มี prob. 20% มี prob. 10% คาดว่าขายได้ 37,000 39,000 41,000 43,000 หน่วย มี prob. 15% มี prob. 40% มี prob. 30% มี prob. 15%

4 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 3. จากอุตสาหกรรม - Growth Rate ของอุตสาหกรรมใน ปีงบประมาณหน้าคาดว่า จะมียอดเท่ากับ 7% - ยอดขายของบริษัทในปีปัจจุบัน 6,750,000 บาท

5 ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ยอดขายราย ไตรมาส Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 10 20 60 10 100 8,000 16,000 48,000 8,000 80,000 400,000 800,000 2,400,000 400,000 4,000,000 20 15 50 15 100 8,000 6,000 20,000 6,000 40,000 640,000 480,000 1,600,000 480,000 3,200,000 งว ด ร้อย ละ หน่ว ย จำนวน เงิน ร้อย ละ หน่ว ย จำนวน เงิน สินค้า A @ 50 สินค้า B @ 80

6 ปัญหาในการวางแผนการขาย 1. นโยบายราคาในการวาง แผนการขาย ก. การกำหนดราคา ข. การขายในราคาที่ ต่างกัน 2. สายผลิตภัณฑ์กับการวาง แผนการขาย 3. ความสะดวกในการจัดหา วัตถุดิบ 4. กำลังการผลิต 5. ปริมาณบุคลากรที่มีอยู่ 6. เงินทุนในการดำเนินงาน

7 การจัดทำแผนงบประมาณการ ขาย 1.1. พยากรณ์การ ขาย งบประมาณ ขาย กำลังการผลิต กำลังคน เงินทุน ปริมาณวัตถุดิบ

8 การจัดทำแผนงบประมาณการ ขาย 3. ร่างแผนงบประมาณขาย โดย 1. + 2. รวมถึง.... งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ราคาขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ส่วนลด ฯลฯ

9 การจัดทำแผนงบประมาณการ ขาย 4. สรุปผลกำไรจากการดำเนินงานล่วงหน้า ปรับปรุงร่างงบประมาณขาย ขออนุมัติ 5. ส่งงบประมาณขายที่อนุมัติให้ เป็นแผนดำเนินงานแล้วไปยัง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผน ของหน่วยงานต่อไป

10 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย ขายโดยงบประมาณ วางแผนงานขาย : งบประมาณขาย ตามสายงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน เช่น ตามเขต ตามสายผลิตภัณฑ์ แยกตามระยะเวลา แยกตามพนักงานขายแต่ละคน งบประมาณอื่นๆ แยกตามประเภทสินค้า แยกตามเขตขาย แยกตามบุคคลผู้รับผิดชอบในการขาย

11 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย ขายโดยงบประมาณ การควบคุม : จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับงบประมาณ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ งบประมาณ วิเคราะห์ผลต่าง

12 ความรับผิดชอบในการจัดทำแผน งบประมาณการขาย 1. ผู้บริหารระดับสูง 2. นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการ วิเคราะห์ 3. หัวหน้าฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย 4. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณหรือผู้อำนวยการ งบประมาณ

13 ประโยชน์ของการจัดทำ งบประมาณของฝ่ายขาย 1. Control of Expenses 2. Standard of Performance 3. Co-ordinating Merchanism 4. Evaluation Tools


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการพยากรณ์ยอดขาย 1. แผนกวิจัย ตลาด 2. ฝ่ายขาย 3. จาก อุตสาหกร รม พยากรณ์ ยอดขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google