งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน. Management Function  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์กร (Organizing)  การจัดบุคลากร (Staffing)  การสั่งการ (Directing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน. Management Function  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์กร (Organizing)  การจัดบุคลากร (Staffing)  การสั่งการ (Directing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน

2 Management Function  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์กร (Organizing)  การจัดบุคลากร (Staffing)  การสั่งการ (Directing)  การควบคุมติดตาม (Controlling)

3 Management Function  การวางแผน (Planning)  การกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อ ก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานตามที่ต้องการ  การใช้ทรัพยากร  การดำเนินงาน  ระยะเวลา  เลือกวิธีปฏิบัติ  หน้าที่บุคลากร

4 Management Function  การจัดองค์กร (Organizing)  กำหนดและจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ  แบ่งแยกงานเป็นกลุ่มๆ  มอบหมายผู้รับผิดชอบ  จัดให้มีการประสานงาน ตัวอย่าง กิจการผลิตสินค้า

5 Management Function  การจัดบุคลากร (Staffing)  คัดเลือก  ประเมินกำลังคนที่มีอยู่  แนะนำ  การฝึกอบรมพัฒนา

6 Management Function  การสั่งการ (Directing)  ศิลปะในการสั่งงาน  ส่งเสริมความกระตือรือร้น  จูงใจให้พนักงานอุทิศตน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  เข้าใจพฤติกรรมของบุคคล

7 Management Function  การควบคุมติดตาม (Controlling)  ระบบการรายงาน  เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ มาตรฐาน

8 การบริหารและการวางแผน  การวางแผน หมายถึง.................... กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ ในอนาคตและกำหนดกิจกรรมที่จะ กระทำในอนาคตเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น

9 การบริหารและการวางแผน  การวางแผน ทำให้.................... หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเฉพาะ หน้า..... ดังนั้น..... ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็น สิ่งจำเป็น

10 การบริหารและการวางแผน  การวางแผน เกี่ยวข้องกับ........... - ผู้บริหารระดับสูง - ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนในการวางแผน 1. วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ 1.1 วิเคราะห์สภาพภายในกิจการ - ด้านการเงิน - ด้านการผลิต - ด้านองค์การและ การบริหาร - ด้านการตลาด - ด้านกำลังคน - ด้านเทคโนโลยี SWO T/ กล ยุทธ์

12 ขั้นตอนในการวางแผน 1. วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ 1.2 วิเคราะห์สภาพภายนอกกิจการ - สภาพเศรษฐกิจ - นโยบายของรัฐ - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - ตลาดแรงงาน - พฤติกรรม ผู้บริโภค - คู่แข่งขัน - ระดับราคา - แนวโน้มของ ประชากร

13 ขั้นตอนในการวางแผน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) วัตถุประสงค์ คือ สภาวะในอนาคตที่กิจการ มุ่งหวังและพยายามดำเนินการให้บรรลุ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการเปิดเผย แนวทางที่กิจการจะดำเนินงานในอนาคตอย่าง กว้างๆ วัตถุประสงค์ ควรต้อง..... ถูกต้อง ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร

14 ขั้นตอนในการวางแผน 3. กำหนดเป้าหมาย (Goals) เป้าหมายชัดเจนกว่าวัตถุประสงค์ - เป้าหมายขององค์กร - เป้าหมายของหน่วยงาน - เป้าหมายของพนักงาน

15 ขั้นตอนในการวางแผน 4. กำหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการและสามารถบรรลุถึง วัตถุประสงค์โดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 5. การนำแผนไปปฏิบัติและตรวจสอบเพื่อปรับ แผน ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ ให้ทันกับเหตุการณ์

16 แผนงาน ประเภทของแผนต่างๆ 1. แผนกลยุทธ์ (Strategic Plans) - เกี่ยวข้องกับการเลือกวัตถุประสงค์ในระยะ ยาว - ครอบคลุมปัจจัยภายนอกที่กิจการไม่ สามารถควบคุมได้ 2. แผนดำเนินงาน (Operating Plans) - จะดำเนินงานอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามกลยุทธ์ที่ เลือกใช้ 2.1 แผนประจำ (Standing Plans) 2.2 แผนเฉพาะครั้ง (Single-use Plans)

17 แผนงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน 1. ความคาดหวังจากกลุ่มบุคคลภายนอก กิจการ - เจ้าหนี้ - ผู้ถือหุ้น - ประชาชน / ลูกค้าผู้รับบริการ - สังคม

18 แผนงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน 2. ความคาดหวังจากกลุ่มบุคคลภายในกิจการ - ผู้บริหารระดับต่างๆ - พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกิจการ 3. ฐานข้อมูล 4. ประเมินผล

19 แผนงาน ระยะเวลาของการวางแผน 1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short-range Plans) 2. แผนการดำเนินงานระยะยาว (Long-range Plans)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน. Management Function  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์กร (Organizing)  การจัดบุคลากร (Staffing)  การสั่งการ (Directing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google